Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet?

Mehmet, Endriti LU (2021) In TVBP VMTL01 20211
Department of Building and Environmental Technology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade Covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. Viruset satte snabbt sina spår på byggbranschen och det ledde till vidtagna åtgärder. Lösningen som gick efter folkhälsomyndighetens centralt styrda restriktioner handlar framförallt om att undvika fysisk kontakt och skapa en säker och god fysisk miljö för arbetarna. För att säkerställa en god arbetsmiljö har byggbranschen lagt tonvikten på digital byggproduktion. För att utvärdera effekten av det nya arbetssättet och kunna utveckla dessa studeras den omformade verksamheten i innevarande studie.

Syfte & mål: Arbetets syfte är att undersöka hur coronapandemin har påverkat byggbranschens verksamhet under produktionsfasen och vad för inverkan... (More)
Bakgrund: Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade Covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. Viruset satte snabbt sina spår på byggbranschen och det ledde till vidtagna åtgärder. Lösningen som gick efter folkhälsomyndighetens centralt styrda restriktioner handlar framförallt om att undvika fysisk kontakt och skapa en säker och god fysisk miljö för arbetarna. För att säkerställa en god arbetsmiljö har byggbranschen lagt tonvikten på digital byggproduktion. För att utvärdera effekten av det nya arbetssättet och kunna utveckla dessa studeras den omformade verksamheten i innevarande studie.

Syfte & mål: Arbetets syfte är att undersöka hur coronapandemin har påverkat byggbranschens verksamhet under produktionsfasen och vad för inverkan digitalisering har för upprätthållande av byggprojekt. Målet är att belysa för- och nackdelar för att värdera och utveckla befintliga arbetssätt.

Problemställning: Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet?
Hur möjliggör byggbranschen att arbetsmiljön fungerar för alla som är på plats och snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar och restriktioner?

Hur har digitala verktyg hjälpt byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin?

Metod: Uppbyggnaden av studien grundar sig på litteraturstudier och empiri från en kvalitativ metod. Det användes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som förberetts tidigare. Totalt intervjuades fem respondenter med olika yrkesroller inom byggproduktion runt om i Sverige.

Slutsats: Coronapandemin har haft förödande påföljder runt om i världen, även inom byggbranschen. Byggföretag har drabbats av leveransförseningar, vilket i sin tur lett till att projekt skjutits upp. På arbetsplatserna har pandemin satt sina spår i form av omorganisering i den dagliga verksamheten för att möta restriktioner och motverka smittspridning. Bland annat har det lagts tonvikt på avstånd, hålla god handhygien och hålla samtliga möten utomhus med möjlighet till avstånd.

Slutligen har man lärt sig att utmana de traditionella arbetssätten och fullständigt gått över från fysiska möten till digitala, vilket hos vissa anses ge ett effektivare arbete. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och utvecklat nya digitala verktyg, som Zoom och Microsoft Teams, som kommer användas i stor utsträckning i framtiden. (Less)
Popular Abstract
Background: The World Health Organization, WHO, declared Covid-19 a pandemic on March 11, 2020. The virus quickly left its mark on the construction industry and this led to measures taken. The solution that followed the public health authority's restrictions is above all, avoiding physical contact and creating a safe environment for the employees. To ensure a functionate environment, the construction industry has placed the emphasis in digital construction production. In order to evaluate the effect of the new way of working and to be able to develop these, the transformed activities are studied in the current study.

Aim & goal: The purpose of the study is to investigate how the coronapandemic has affected the construction industry and... (More)
Background: The World Health Organization, WHO, declared Covid-19 a pandemic on March 11, 2020. The virus quickly left its mark on the construction industry and this led to measures taken. The solution that followed the public health authority's restrictions is above all, avoiding physical contact and creating a safe environment for the employees. To ensure a functionate environment, the construction industry has placed the emphasis in digital construction production. In order to evaluate the effect of the new way of working and to be able to develop these, the transformed activities are studied in the current study.

Aim & goal: The purpose of the study is to investigate how the coronapandemic has affected the construction industry and what impact digitalisation has on the maintenance of projects. The goal is to highlight advantages and disadvantages for evaluating and develop existing way of working during the pandemic.

Research questions: How has the Coronapandemic affected the construction industry?

In which way does the construction industry enable changes in their work to adapt to new conditions and restrictions?

What impact does digitalisation have on the maintenance of projects?

Method: The report is based on literature studies and empirical data from a qualitative method. Semi-structures interviews were used and based on a form, which was prepared earlier. A total of five respondents with different professional roles in the construction production around Sweden were interviewed.

Findings: The Corona pandemic has had devastating consequences all around the world, including in the construction industry. The companies have suffered from delivery delays, which has led to projects being postponed. The actual workplaces have been reorganized to meet restrictions and to counteract spreading of the virus. Among other things, emphasis has been placed on keeping distance, maintaining good hand hygiene and having all meetings outdoors with possibility to distance.

Finally, they have learned to challenge the traditional ways of working. All physical meetings are now digital, which for some is considered to provide more efficient work. Digitalization has taken great strides forward and developed new digital tools, such as Zoom and Microsoft Teams, which will be used extensively in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mehmet, Endriti LU
supervisor
organization
alternative title
How has the coronapandemic affected the construction industry?
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Covid-19 Pandemin och Byggbranschen, Byggbranschen restriktioner, digitaliseringen i byggbranschen, Arbetsmiljön i byggbranschen under pandemin.
publication/series
TVBP
report number
TVBP-21/5654
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5654-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Examinator: Carlos Martinez
id
9055983
date added to LUP
2021-09-01 12:14:57
date last changed
2021-09-01 12:14:57
@misc{9055983,
 abstract   = {{Bakgrund: Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade Covid-19 som en pandemi den 11 mars 2020. Viruset satte snabbt sina spår på byggbranschen och det ledde till vidtagna åtgärder. Lösningen som gick efter folkhälsomyndighetens centralt styrda restriktioner handlar framförallt om att undvika fysisk kontakt och skapa en säker och god fysisk miljö för arbetarna. För att säkerställa en god arbetsmiljö har byggbranschen lagt tonvikten på digital byggproduktion. För att utvärdera effekten av det nya arbetssättet och kunna utveckla dessa studeras den omformade verksamheten i innevarande studie.

Syfte & mål: Arbetets syfte är att undersöka hur coronapandemin har påverkat byggbranschens verksamhet under produktionsfasen och vad för inverkan digitalisering har för upprätthållande av byggprojekt. Målet är att belysa för- och nackdelar för att värdera och utveckla befintliga arbetssätt.

Problemställning: Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet? 
 Hur möjliggör byggbranschen att arbetsmiljön fungerar för alla som är på plats och snabbt kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar och restriktioner? 

Hur har digitala verktyg hjälpt byggföretagen att säkra arbetsmiljön under coronapandemin?

Metod: Uppbyggnaden av studien grundar sig på litteraturstudier och empiri från en kvalitativ metod. Det användes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som förberetts tidigare. Totalt intervjuades fem respondenter med olika yrkesroller inom byggproduktion runt om i Sverige.

Slutsats: Coronapandemin har haft förödande påföljder runt om i världen, även inom byggbranschen. Byggföretag har drabbats av leveransförseningar, vilket i sin tur lett till att projekt skjutits upp. På arbetsplatserna har pandemin satt sina spår i form av omorganisering i den dagliga verksamheten för att möta restriktioner och motverka smittspridning. Bland annat har det lagts tonvikt på avstånd, hålla god handhygien och hålla samtliga möten utomhus med möjlighet till avstånd.

Slutligen har man lärt sig att utmana de traditionella arbetssätten och fullständigt gått över från fysiska möten till digitala, vilket hos vissa anses ge ett effektivare arbete. Digitaliseringen har tagit stora steg framåt och utvecklat nya digitala verktyg, som Zoom och Microsoft Teams, som kommer användas i stor utsträckning i framtiden.}},
 author    = {{Mehmet, Endriti}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP}},
 title    = {{Hur har coronapandemin påverkat byggbranschens verksamhet?}},
 year     = {{2021}},
}