Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skattningsformulär för vårdnadshavare gällande barns språkliga förmåga

Ahlfors, Ebba LU and Olander, Mika LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna pilotstudie hade syftet att översätta Ottems norska skattningsformulär (2009) för bedömning av barns språkliga förmågor i den tidiga skolåldern till svenska.
Metod: De 20 påståendena i Ottems formulär (2009) översattes från norska till svenska. 144 barn mellan 6 och 12 år som rekryterades från skolor deltog i studien. Barnens vårdnadshavare fick fylla i skattningsformuläret digitalt. Deltagarnas svar analyserades med Cronbachs alfa och split-half för att undersöka den svenska översättningens reliabilitet. En korrelationsanalys utfördes för att se om det fanns en koppling mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster.
Resultat: Den svenska översättningen av formuläret visade sig ha hög reliabilitet utifrån analyserna med... (More)
Syfte: Denna pilotstudie hade syftet att översätta Ottems norska skattningsformulär (2009) för bedömning av barns språkliga förmågor i den tidiga skolåldern till svenska.
Metod: De 20 påståendena i Ottems formulär (2009) översattes från norska till svenska. 144 barn mellan 6 och 12 år som rekryterades från skolor deltog i studien. Barnens vårdnadshavare fick fylla i skattningsformuläret digitalt. Deltagarnas svar analyserades med Cronbachs alfa och split-half för att undersöka den svenska översättningens reliabilitet. En korrelationsanalys utfördes för att se om det fanns en koppling mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster.
Resultat: Den svenska översättningen av formuläret visade sig ha hög reliabilitet utifrån analyserna med både Cronbachs alfa och split-half. Alfakoefficienten för samtliga items var 0,954. Spearman-Browns koefficient för analysen med split-half var 0,964. Korrelationsanalysen visade på en icke signifikant korrelation mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster.
Slutsatser: Den svenska översättningen av Ottems formulär (2009) var psykometriskt hållbar och kan användas för den undersökta åldersgruppen. Formuläret är relevant som screeningmaterial eller som komplement till övriga etablerade tester vid språklig bedömning av barn i den tidiga skolåldern. Vidare validering krävs för att fastställa skattningsformulärets sensitivitet och specificitet. (Less)
Popular Abstract
Purpose: This pilot study had the purpose of translating Ottem’s Norwegian questionnaire (2009) for evaluation of children’s language abilities in the early school years to Swedish.
Method: The 20 statements in Ottem’s questionnaire (2009) were translated from Norwegian to Swedish. 144 children between 6 and 12 years old that were recruited from schools participated in the study. The children’s caretakers filled in the digital questionnaire. The participants’ answers were analyzed with Cronbach’s alpha and split-half to investigate the reliability of the Swedish translation. A correlation analysis was performed to see if there was a correlation between the children’s age and the participants’ response patterns.
Results: The Swedish... (More)
Purpose: This pilot study had the purpose of translating Ottem’s Norwegian questionnaire (2009) for evaluation of children’s language abilities in the early school years to Swedish.
Method: The 20 statements in Ottem’s questionnaire (2009) were translated from Norwegian to Swedish. 144 children between 6 and 12 years old that were recruited from schools participated in the study. The children’s caretakers filled in the digital questionnaire. The participants’ answers were analyzed with Cronbach’s alpha and split-half to investigate the reliability of the Swedish translation. A correlation analysis was performed to see if there was a correlation between the children’s age and the participants’ response patterns.
Results: The Swedish translation of the questionnaire had a high reliability according to both the Cronbach’s Alpha analysis and the split-half analysis. The alpha coefficient for all of the items included was 0.954. Spearman-Brown’s coefficient for the split-half analysis was 0.964. The correlation analysis showed a non-significant correlation between the children’s age and the participants’ response patterns.
Conclusions: The Swedish translation of Ottem’s questionnaire (2009) was psychometrically sound and can be applied to the age group included in this study. The questionnaire is relevant as a screening tool or as a complement to other established tests for evaluation of children’s language ability in the early school years. Further validation is needed to determine the questionnaire’s sensitivity and specificity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlfors, Ebba LU and Olander, Mika LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
skattningsformulär, språklig förmåga, språklig utredning, kliniska markörer
language
Swedish
id
9056267
date added to LUP
2021-06-18 14:48:22
date last changed
2021-09-27 08:35:09
@misc{9056267,
 abstract   = {{Syfte: Denna pilotstudie hade syftet att översätta Ottems norska skattningsformulär (2009) för bedömning av barns språkliga förmågor i den tidiga skolåldern till svenska.
Metod: De 20 påståendena i Ottems formulär (2009) översattes från norska till svenska. 144 barn mellan 6 och 12 år som rekryterades från skolor deltog i studien. Barnens vårdnadshavare fick fylla i skattningsformuläret digitalt. Deltagarnas svar analyserades med Cronbachs alfa och split-half för att undersöka den svenska översättningens reliabilitet. En korrelationsanalys utfördes för att se om det fanns en koppling mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster.
Resultat: Den svenska översättningen av formuläret visade sig ha hög reliabilitet utifrån analyserna med både Cronbachs alfa och split-half. Alfakoefficienten för samtliga items var 0,954. Spearman-Browns koefficient för analysen med split-half var 0,964. Korrelationsanalysen visade på en icke signifikant korrelation mellan barnens ålder och deltagarnas svarsmönster. 
Slutsatser: Den svenska översättningen av Ottems formulär (2009) var psykometriskt hållbar och kan användas för den undersökta åldersgruppen. Formuläret är relevant som screeningmaterial eller som komplement till övriga etablerade tester vid språklig bedömning av barn i den tidiga skolåldern. Vidare validering krävs för att fastställa skattningsformulärets sensitivitet och specificitet.}},
 author    = {{Ahlfors, Ebba and Olander, Mika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skattningsformulär för vårdnadshavare gällande barns språkliga förmåga}},
 year     = {{2021}},
}