Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stigande havsnivåer - vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?

Petersson, Alice LU and Joelsson, Frida LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Havsnivån stiger till följd av den globala uppvärmningen. Fastigheter kommer att
drabbas av översvämningar och stora fastighetsvärden kommer att påverkas.
Länsförsäkringar beslutade 2018 att sluta försäkra nybyggnation av bostäder inom
områden som löper risk för översvämning där länsstyrelsen har avrått från byggnation.
Flera kommuner planerar för skydd av befintlig bebyggelse, men examensarbetet
ämnar att utreda hur ny olämplig bebyggelse och fastighetsbildning kan förhindras.
Studiens syfte är att utreda vilken hänsyn som tas till stigande havsnivåer vid
fastighetsbildning och plan- och byggärenden. Utifrån syftet har fyra frågeställningar
formulerats som behandlar lantmäterimyndigheternas, kommunernas och
... (More)
Havsnivån stiger till följd av den globala uppvärmningen. Fastigheter kommer att
drabbas av översvämningar och stora fastighetsvärden kommer att påverkas.
Länsförsäkringar beslutade 2018 att sluta försäkra nybyggnation av bostäder inom
områden som löper risk för översvämning där länsstyrelsen har avrått från byggnation.
Flera kommuner planerar för skydd av befintlig bebyggelse, men examensarbetet
ämnar att utreda hur ny olämplig bebyggelse och fastighetsbildning kan förhindras.
Studiens syfte är att utreda vilken hänsyn som tas till stigande havsnivåer vid
fastighetsbildning och plan- och byggärenden. Utifrån syftet har fyra frågeställningar
formulerats som behandlar lantmäterimyndigheternas, kommunernas och
länsstyrelsernas arbete, ansvar och syn på problematiken. För att besvara studiens
frågeställningar tillämpades en kvalitativ metod där bland annat en intervjustudie och
en e-postundersökning genomfördes.
Problematiken med stigande havsnivåer är som störst i Skåne varför intervjustudien
avgränsades till skånska kustkommuner. Intervjuer hölls med sju kommuner,
Länsstyrelsen Skåne och Lantmäteriet. Tjänstepersoner med olika roller såsom
planchefer och förrättningslantmätare representerade kommunerna vid intervjuerna.
Undersökningen visar att kommunerna anser att de med dagens plan- och
bygglagstiftning vid ny detaljplaneläggning och vid förhandsbesked och bygglov
utanför detaljplan har goda möjligheter att beakta risk för översvämning. Inom äldre
detaljplaner kan dock problem uppstå då det med dagens lagstiftning saknas möjlighet
att avslå en bygglovsansökan på grund av risk för översvämning. Ingen kommun som
har deltagit i studien har ännu valt att upphäva eller ändra äldre detaljplaner inom
områden som löper risk för översvämning, för att på detta sätt förhindra ny bebyggelse
i området. Undersökningen visar vidare att äldre detaljplaner med outnyttjade
byggrätter inom områden med risk för översvämning är få. Flertalet kommuner
påtalade att det är resurskrävande att upphäva eller ändra detaljplaner och att
konsekvenserna av det kan bli stora.
Samtliga kustnära statliga och kommunala lantmäterikontor tillfrågades om de
diskuterat ifall stigande havsnivåer och översvämningsrisk kan användas som grund
för att neka en fastighetsbildningsåtgärd. En övervägande majoritet angav att frågan
aldrig har diskuterats och poängterade att det ofta är kommunen som bedömer
lämpligheten av byggnaden. Vid intervjuer med förrättningslantmätare diskuterades
lantmäterimyndigheternas möjligheter och ansvar att beakta stigande havsnivåer vid
fastighetsbildning. Teoretiskt sett är det möjligt att beakta risken för översvämning vid
fastighetsbildning eftersom 3 kap. FBL är en ramlagstiftning där tolkningen av lagen
förändras med samhällets utveckling. En bostadsfastighet torde inte kunna anses vara
varaktigt lämpad för sitt ändamål enligt 3 kap. 1 § FBL om fastigheten riskerar att bli
översvämmad och därmed inte kommer kunna användas i enlighet med sitt ändamål.
Det är dock i praktiken aldrig förrättningslantmätaren som gör bedömningen av
markens lämplighet för bostäder. Markens lämplighet prövas i detaljplan,
förhandsbesked och bygglov varför det blir kommunen som gör en stor del av lämplighetsbedömningen.
I nya detaljplaner och i beslut om förhandsbesked och bygglov
är kommuner skyldiga enligt lag att beakta risken för översvämningar. Av
undersökningen framkom det att lantmäterimyndigheternas möjlighet att ta hänsyn till
översvämningsrisk återfinns i deras samrådsskyldighet och möjligheten att förelägga
sökande att ansöka om förhandsbesked samt genom det ansvar förrättningslantmätaren
enligt 3 kap. 2 § FBL har att förhålla sig till gällande detaljplan. (Less)
Popular Abstract
Sea levels are rising as a result of global warming. Several properties and buildings will
be affected by flooding and property values will decrease. One insurance company in
Sweden has decided to stop insuring new buildings in areas at risk of flooding where
the County Administrative Board has advised against construction. The purpose of this
thesis is to investigate the degree of consideration given to rising sea levels in property
formation, planning and building permits and how to prevent new unsuitable buildings
and properties.
Interviews were held with seven municipalities, The County Administrative Board of
Skåne and Lantmäteriet, the Swedish mapping cadastral and land registration authority.
The survey shows that... (More)
Sea levels are rising as a result of global warming. Several properties and buildings will
be affected by flooding and property values will decrease. One insurance company in
Sweden has decided to stop insuring new buildings in areas at risk of flooding where
the County Administrative Board has advised against construction. The purpose of this
thesis is to investigate the degree of consideration given to rising sea levels in property
formation, planning and building permits and how to prevent new unsuitable buildings
and properties.
Interviews were held with seven municipalities, The County Administrative Board of
Skåne and Lantmäteriet, the Swedish mapping cadastral and land registration authority.
The survey shows that the municipalities believe the possibilities to consider the risk
of flooding are good with the current planning and building legislation. There is no
current legislation that allows municipalities to reject a building permit in older detailed
development plans due to the risk of flooding. None of the interviewed municipalities
have revoked or changed older detailed development plans in areas at risk of flooding.
A majority of the asked coastal surveying offices stated that they had never discussed
the possibility to deny a property development due to rising sea levels or risk of
flooding. It may be possible to consider the risk of flooding while considering 3rd
chapter 1 § the Property Formation Act (FBL) but the survey shows that it might be
difficult for the cadastral surveyor. In practice, it is the building committee who decides
if the ground is suitable through detailed development plans, building permits and
advance notice of building permits. In these decisions, one is obliged by law to consider
the risk of flooding. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Alice LU and Joelsson, Frida LU
supervisor
organization
course
VFTM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Stigande havsnivå, översvämning, fastighetsbildning, detaljplan, bygglov, förhandsbesked, kommun, lantmäterimyndighet, länsstyrelse
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5477SE
language
Swedish
id
9056368
date added to LUP
2021-06-18 09:13:18
date last changed
2021-06-18 09:13:18
@misc{9056368,
 abstract   = {{Havsnivån stiger till följd av den globala uppvärmningen. Fastigheter kommer att 
drabbas av översvämningar och stora fastighetsvärden kommer att påverkas. 
Länsförsäkringar beslutade 2018 att sluta försäkra nybyggnation av bostäder inom 
områden som löper risk för översvämning där länsstyrelsen har avrått från byggnation. 
Flera kommuner planerar för skydd av befintlig bebyggelse, men examensarbetet 
ämnar att utreda hur ny olämplig bebyggelse och fastighetsbildning kan förhindras.
Studiens syfte är att utreda vilken hänsyn som tas till stigande havsnivåer vid 
fastighetsbildning och plan- och byggärenden. Utifrån syftet har fyra frågeställningar 
formulerats som behandlar lantmäterimyndigheternas, kommunernas och 
länsstyrelsernas arbete, ansvar och syn på problematiken. För att besvara studiens 
frågeställningar tillämpades en kvalitativ metod där bland annat en intervjustudie och 
en e-postundersökning genomfördes.
Problematiken med stigande havsnivåer är som störst i Skåne varför intervjustudien 
avgränsades till skånska kustkommuner. Intervjuer hölls med sju kommuner, 
Länsstyrelsen Skåne och Lantmäteriet. Tjänstepersoner med olika roller såsom 
planchefer och förrättningslantmätare representerade kommunerna vid intervjuerna. 
Undersökningen visar att kommunerna anser att de med dagens plan- och 
bygglagstiftning vid ny detaljplaneläggning och vid förhandsbesked och bygglov 
utanför detaljplan har goda möjligheter att beakta risk för översvämning. Inom äldre 
detaljplaner kan dock problem uppstå då det med dagens lagstiftning saknas möjlighet 
att avslå en bygglovsansökan på grund av risk för översvämning. Ingen kommun som 
har deltagit i studien har ännu valt att upphäva eller ändra äldre detaljplaner inom 
områden som löper risk för översvämning, för att på detta sätt förhindra ny bebyggelse 
i området. Undersökningen visar vidare att äldre detaljplaner med outnyttjade 
byggrätter inom områden med risk för översvämning är få. Flertalet kommuner 
påtalade att det är resurskrävande att upphäva eller ändra detaljplaner och att 
konsekvenserna av det kan bli stora.
Samtliga kustnära statliga och kommunala lantmäterikontor tillfrågades om de 
diskuterat ifall stigande havsnivåer och översvämningsrisk kan användas som grund 
för att neka en fastighetsbildningsåtgärd. En övervägande majoritet angav att frågan 
aldrig har diskuterats och poängterade att det ofta är kommunen som bedömer 
lämpligheten av byggnaden. Vid intervjuer med förrättningslantmätare diskuterades 
lantmäterimyndigheternas möjligheter och ansvar att beakta stigande havsnivåer vid 
fastighetsbildning. Teoretiskt sett är det möjligt att beakta risken för översvämning vid 
fastighetsbildning eftersom 3 kap. FBL är en ramlagstiftning där tolkningen av lagen 
förändras med samhällets utveckling. En bostadsfastighet torde inte kunna anses vara 
varaktigt lämpad för sitt ändamål enligt 3 kap. 1 § FBL om fastigheten riskerar att bli 
översvämmad och därmed inte kommer kunna användas i enlighet med sitt ändamål. 
Det är dock i praktiken aldrig förrättningslantmätaren som gör bedömningen av 
markens lämplighet för bostäder. Markens lämplighet prövas i detaljplan, 
förhandsbesked och bygglov varför det blir kommunen som gör en stor del av lämplighetsbedömningen. 
I nya detaljplaner och i beslut om förhandsbesked och bygglov 
är kommuner skyldiga enligt lag att beakta risken för översvämningar. Av 
undersökningen framkom det att lantmäterimyndigheternas möjlighet att ta hänsyn till 
översvämningsrisk återfinns i deras samrådsskyldighet och möjligheten att förelägga 
sökande att ansöka om förhandsbesked samt genom det ansvar förrättningslantmätaren 
enligt 3 kap. 2 § FBL har att förhålla sig till gällande detaljplan.}},
 author    = {{Petersson, Alice and Joelsson, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Stigande havsnivåer - vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?}},
 year     = {{2021}},
}