Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Porträtt av det Sociala Museet: Hur Malmö Konstmuseum kan bli en generator för stadens utveckling

Wallmon, Ludvig LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Hur kan ett nytt konstmuseum i Amiralsstaden bli en generator för stadens framtida utveckling? Mitt intresse att angripa denna fråga har uppstått i ett debattklimat där inblandade aktörer argumenterar för sina respektive ståndpunkter i lokaliseringsfrågan, men där avsaknad av konkreta visioner gjort att diskussionen nått en återvändsgränd. Med detta examensarbete vill jag med hjälp de verktyg och arbetsprocesser jag utvecklat under min utbildning tillföra ett konkret och nyanserat inlägg i debatten om Malmö konstmuseums framtid.

Arbetet ger läsaren den bakgrund som krävs för att förstå det samhällsklimat som diskussionen om Malmö konstmuseums framtid förs i. En dialog som utgick från konkreta lokalbehov har lett till en intensiv debatt... (More)
Hur kan ett nytt konstmuseum i Amiralsstaden bli en generator för stadens framtida utveckling? Mitt intresse att angripa denna fråga har uppstått i ett debattklimat där inblandade aktörer argumenterar för sina respektive ståndpunkter i lokaliseringsfrågan, men där avsaknad av konkreta visioner gjort att diskussionen nått en återvändsgränd. Med detta examensarbete vill jag med hjälp de verktyg och arbetsprocesser jag utvecklat under min utbildning tillföra ett konkret och nyanserat inlägg i debatten om Malmö konstmuseums framtid.

Arbetet ger läsaren den bakgrund som krävs för att förstå det samhällsklimat som diskussionen om Malmö konstmuseums framtid förs i. En dialog som utgick från konkreta lokalbehov har lett till en intensiv debatt om lokalisering, en utveckling som lyft frågan om museets framtid från en lokalfråga för museets verksamhet och samlingar till ett potentiellt identitets- och utvecklingsprojekt för hela staden.

En översikt över museets typologiska utveckling genom historien leder till en diskussion om hur det sociala museet kan bidra till att forma framtidens hållbara städer.

Examensarbetets gestaltningsförslag blir ett diskussionsunderlag för hur ett museum i Amiralsstaden, genom att ta till vara på platsens unika egenskaper, kan tillföra nya värden för staden och dess invånare. Förslaget är mitt bidrag till den debatt om konstmuseets framtid som pågått sedan 1980-talet.

Med en genomtänkt lokalisering och en arkitektur som arkitektur som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext har den nya byggnaden stor potential att i framtiden bättre stödja museets verksamhet. Med Malmös nya konstmuseum kan malmöborna äntligen få tillgång till stadens unika samling i en vacker, väl anpassad museibyggnad. Vid sidan om att erbjuda adekvata lokaler för verksamheten kan museet även bli en viktigt generator i Amiralsstadens fortsatta utveckling. I symbios med de stadsbyggnadsprocesser som just nu drivs i området kan museet spela en central roll i staden. Genom att ta vara på blandstadens mångfald kan museet bli en ny mötesplats i Malmö med unika kvaliteter. (Less)
Abstract
How can a new art museum in Amiralsstaden become a generator for city development? My interest in tackling this issue begun in a debate where stakeholders argue for their respective positions on the issue of location, but where the lack of concrete visions has led to the discussion reaching a dead end. In this thesis, I intend to utilize the tools and processes developed during my studies to make a concrete and nuanced contribution to the debate about Malmö Art Museum’s future.

This thesis provides the reader with background needed to understand the social climate in which the discussion about Malmö Art Museum’s future is taking place. A dialogue based on the question of functional needs has now led to an intense debate about location,... (More)
How can a new art museum in Amiralsstaden become a generator for city development? My interest in tackling this issue begun in a debate where stakeholders argue for their respective positions on the issue of location, but where the lack of concrete visions has led to the discussion reaching a dead end. In this thesis, I intend to utilize the tools and processes developed during my studies to make a concrete and nuanced contribution to the debate about Malmö Art Museum’s future.

This thesis provides the reader with background needed to understand the social climate in which the discussion about Malmö Art Museum’s future is taking place. A dialogue based on the question of functional needs has now led to an intense debate about location, a development that raises the issue of the museum’s future from a local issue to a potential identity and development project for the entire city.

An overview of the museum’s typological development throughout history leads to a discussion on how the social museum can contribute to shape the sustainable cities of the future.

The design proposal in my thesis will form the basis for discussion on how a museum in Amiralsstaden, by taking advantage of the site’s unique features, can add new values to the city and its inhabitants. The proposal is my contribution to the debate about the art museum’s future that has been ongoing since the 1980s.

With a well-thought-out location and an architecture that emerges locally from its natural and cultural context, the new building has great potential to better support the museum’s activities in the future. With Malmö’s new art museum, inhabitants of Malmö can finally get access to the city’s unique collection in a beautiful, well-adapted building. In addition to offering adequate facilities to suit the operation of the museum, a new art institution can also become an important generator in Amiralsstaden’s continuing development. In symbiosis with other urban planning processes that are currently underway in the area, the museum can play a central role in the city. By utilizing the diversity of the mixed-use city, the museum can become a new meeting place in Malmö with unique qualities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallmon, Ludvig LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Malmö Konstmuseum, Amiralsstaden, Rosengård, the social museum, city development
language
Swedish
id
9056579
date added to LUP
2021-06-28 10:32:07
date last changed
2021-06-28 10:32:07
@misc{9056579,
 abstract   = {{How can a new art museum in Amiralsstaden become a generator for city development? My interest in tackling this issue begun in a debate where stakeholders argue for their respective positions on the issue of location, but where the lack of concrete visions has led to the discussion reaching a dead end. In this thesis, I intend to utilize the tools and processes developed during my studies to make a concrete and nuanced contribution to the debate about Malmö Art Museum’s future.

This thesis provides the reader with background needed to understand the social climate in which the discussion about Malmö Art Museum’s future is taking place. A dialogue based on the question of functional needs has now led to an intense debate about location, a development that raises the issue of the museum’s future from a local issue to a potential identity and development project for the entire city.

An overview of the museum’s typological development throughout history leads to a discussion on how the social museum can contribute to shape the sustainable cities of the future.

The design proposal in my thesis will form the basis for discussion on how a museum in Amiralsstaden, by taking advantage of the site’s unique features, can add new values to the city and its inhabitants. The proposal is my contribution to the debate about the art museum’s future that has been ongoing since the 1980s.

With a well-thought-out location and an architecture that emerges locally from its natural and cultural context, the new building has great potential to better support the museum’s activities in the future. With Malmö’s new art museum, inhabitants of Malmö can finally get access to the city’s unique collection in a beautiful, well-adapted building. In addition to offering adequate facilities to suit the operation of the museum, a new art institution can also become an important generator in Amiralsstaden’s continuing development. In symbiosis with other urban planning processes that are currently underway in the area, the museum can play a central role in the city. By utilizing the diversity of the mixed-use city, the museum can become a new meeting place in Malmö with unique qualities.}},
 author    = {{Wallmon, Ludvig}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Porträtt av det Sociala Museet: Hur Malmö Konstmuseum kan bli en generator för stadens utveckling}},
 year     = {{2021}},
}