Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livscykel för en ändlig resurs - En studie om krossat bergmaterial som ersättningsmaterial till naturgrus

Mårtensson Feldt, Amelia LU and Nilsson, Hanna LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning naturgrus kan ersättas av krossat bergmaterial inom väg- och anläggningsprojekt samt betongändamål inom byggsektorn. Genom att granska grus- och bergmaterialen ur ett livscykelperspektiv samt tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv lokalisera problemområden och utvecklingspotential. Även entreprenörers och beställares intresse för naturgrusets långsiktiga användning kommer att undersökas.

En litteraturstudie har utförts som ett underlag för de intervjuer som genomförts samt för att ge en bättre helhetsbild kring rapportens ämnesområde. På grund av den rådande pandemin har intervjuerna genomförts digitalt genom videosamtal. De har haft en semistrukturerad utformning för... (More)
Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning naturgrus kan ersättas av krossat bergmaterial inom väg- och anläggningsprojekt samt betongändamål inom byggsektorn. Genom att granska grus- och bergmaterialen ur ett livscykelperspektiv samt tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv lokalisera problemområden och utvecklingspotential. Även entreprenörers och beställares intresse för naturgrusets långsiktiga användning kommer att undersökas.

En litteraturstudie har utförts som ett underlag för de intervjuer som genomförts samt för att ge en bättre helhetsbild kring rapportens ämnesområde. På grund av den rådande pandemin har intervjuerna genomförts digitalt genom videosamtal. De har haft en semistrukturerad utformning för att få fram kvalitativ data. Respondenterna som är anställda på Skanska representerar ett entreprenörsperspektiv medan respondenterna från Helsingborg stad representerar ett beställarperspektiv. Om fler intervjuer utförts med ytterligare aktörer hade arbetets validitet ökat.

Hållbarhet är något som de flesta entreprenörer och beställare strävar mot men deras förutsättningar för att övergå till hållbara metoder skiljer sig åt. Oftast fokuseras miljöarbetet mot klimatfrågan och frågan om naturgrus hamnar i skymundan. Studien visar på att naturgrusfrågan är komplex och flera perspektiv behöver tas i beaktning. Den pekar också på att det inte endast handlar om naturgrus kan ersättas utan om det bör ersättas. Naturgrus bör kunna utvinnas för specifika ändamål där inget lämpligt ersättningsmaterial finns. Däremot ska naturgrus inte vara ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ. Om skatten höjs kommer branschen drivas mot att utveckla nya metoder och använda ersättningsmaterial, vilket skapar bättre förutsättningar för den framtida dricksvattenförsörjningen. (Less)
Abstract
The aim of the report is to investigate the extent to which natural gravel can be replaced by crushed aggregates in road- and construction projects and for use as a substrate within concrete in the construction sector. By examining the gravel and crushed aggregates from a life cycle perspective as well as technical, economical and environmental perspective, this study aims to identify problem areas and the development potential of the use of crush aggregates. The contractors’ and clients’ interest in the long-term feasibility and utilisation of natural gravel will also be examined.

The literature review provided the basis for the interviews and to give a better overall view of the published literature within the field. Due to the... (More)
The aim of the report is to investigate the extent to which natural gravel can be replaced by crushed aggregates in road- and construction projects and for use as a substrate within concrete in the construction sector. By examining the gravel and crushed aggregates from a life cycle perspective as well as technical, economical and environmental perspective, this study aims to identify problem areas and the development potential of the use of crush aggregates. The contractors’ and clients’ interest in the long-term feasibility and utilisation of natural gravel will also be examined.

The literature review provided the basis for the interviews and to give a better overall view of the published literature within the field. Due to the current pandemic has the interviews been conducted digitally, using videocalling software. They can be identified as semi-structured interviews in order to generate qualitative data in order to fulfil the stated aim. The respondents were Skanska employees, who represented the entrepreneurial perspective, whilst the respondent from the city of Helsingborg represent the client perspective. If more interviews had been conducted with additional stakeholders, the validity of the work would have increased.

Sustainability is something that most contractors and clients strive for, but their capacity to transition to sustainable practices significantly differ. Much of the focus of environmental campaigning and action often centres on the issue of climate change, leaving the issue of natural gravel to be overshadowed. This study has demonstrated that the issue is too complex and several perspectives need to be taken into consideration. It has demonstrated that the question should not only be can natural gravel but also whether it should be. Natural gravel should be extracted if it is for specific purposes where there is no suitable substitute material. However, there should be no financial gain in extracting natural gravel. If the tax for natural gravel is raised, the industry will be driven towards developing new methods and using alternate materials, which creates better conditions for the future drinking water supply. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson Feldt, Amelia LU and Nilsson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Lifecycle of a limited resource - A study exploring if crushed aggregates can be a substitute material for natural gravel
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Naturgrus, krossat bergmaterial, livscykelperspektiv, naturresurs, hållbarhet, grundvatten.
language
Swedish
id
9057357
date added to LUP
2021-06-22 09:08:56
date last changed
2021-06-22 09:08:56
@misc{9057357,
 abstract   = {{The aim of the report is to investigate the extent to which natural gravel can be replaced by crushed aggregates in road- and construction projects and for use as a substrate within concrete in the construction sector. By examining the gravel and crushed aggregates from a life cycle perspective as well as technical, economical and environmental perspective, this study aims to identify problem areas and the development potential of the use of crush aggregates. The contractors’ and clients’ interest in the long-term feasibility and utilisation of natural gravel will also be examined.

The literature review provided the basis for the interviews and to give a better overall view of the published literature within the field. Due to the current pandemic has the interviews been conducted digitally, using videocalling software. They can be identified as semi-structured interviews in order to generate qualitative data in order to fulfil the stated aim. The respondents were Skanska employees, who represented the entrepreneurial perspective, whilst the respondent from the city of Helsingborg represent the client perspective. If more interviews had been conducted with additional stakeholders, the validity of the work would have increased.

Sustainability is something that most contractors and clients strive for, but their capacity to transition to sustainable practices significantly differ. Much of the focus of environmental campaigning and action often centres on the issue of climate change, leaving the issue of natural gravel to be overshadowed. This study has demonstrated that the issue is too complex and several perspectives need to be taken into consideration. It has demonstrated that the question should not only be can natural gravel but also whether it should be. Natural gravel should be extracted if it is for specific purposes where there is no suitable substitute material. However, there should be no financial gain in extracting natural gravel. If the tax for natural gravel is raised, the industry will be driven towards developing new methods and using alternate materials, which creates better conditions for the future drinking water supply.}},
 author    = {{Mårtensson Feldt, Amelia and Nilsson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Livscykel för en ändlig resurs - En studie om krossat bergmaterial som ersättningsmaterial till naturgrus}},
 year     = {{2021}},
}