Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Interpretations of Nordic Culture: A case study on conceptualisations of Nordic culture in today’s artistic and cultural field

Heiskanen, Panu LU (2021) TKAM02 20211
Division of Ethnology
Abstract
The Nordic region is a geopolitical and cultural region known for its high living standard, democracy and equality, as well as for its innovative, green and sustainable lifestyle. Previous studies have primarily focused on the state and development of Nordic society and culture from a historical, economic, and political perspective, showing how different decisions and processes through history have contributed to the current state in the region. However, the focus has mainly been on general lines instead of showing individual interpretations and comprehensions of societal and cultural concepts in Nordic contexts.

Framed by the Nordic Culture Fund’s development strategies and global ambitions, this thesis investigates the role of Nordic... (More)
The Nordic region is a geopolitical and cultural region known for its high living standard, democracy and equality, as well as for its innovative, green and sustainable lifestyle. Previous studies have primarily focused on the state and development of Nordic society and culture from a historical, economic, and political perspective, showing how different decisions and processes through history have contributed to the current state in the region. However, the focus has mainly been on general lines instead of showing individual interpretations and comprehensions of societal and cultural concepts in Nordic contexts.

Framed by the Nordic Culture Fund’s development strategies and global ambitions, this thesis investigates the role of Nordic culture in the daily practices of artists and cultural practitioners who come both from and outside the Nordic region. By anchoring the case study on cultural and artistic understandings of Nordic culture, the thesis aims to analyse and discuss how the artistic and cultural field interpret and contribute to images of Nordic culture and what impact conceptualisations of Nordic culture have in cultural and societal contexts in the present. The thesis uses theories by Clifford Geertz, Stuart Hall, Kirsten Hastrup and Roy Wagner. It focuses on several analytical concepts, such as constructing culture, cultural identity and position of the cultural field.

Based on a cultural analytical project, the thesis explores the breadth and variety of Nordic culture. The empirical material has been gathered with the help of ethnographic methods, such as qualitative semi-structured interviews, focus group, observations and autoethnography. The gathered information and new insights illustrate and exemplify how Nordic culture is defined and interpreted in the artistic and cultural field. The thesis shows that Nordic culture is a fluid concept that is formed and developed in cultural and artistic practices both in Nordic and global contexts. Therefore, the thesis concludes that the concept of Nordic culture should not be taken for granted but as an ever-changing concept that constantly is invented and constructed in social contexts and situations. (Less)
Abstract (Finnish)
Pohjola niin geopoliittisena kuin myös kulttuurillisesti yhtenäisenä alueena on tunnettu sen korkeasta elintasosta, demokratiasta ja tasa-arvosta sekä sen innovatiivisesta ja kestävään ke-hitykseen pyrkivästä elämäntyylistä. Aikaisemmat tutkimukset ovat lähestyneet Pohjolan yh-teiskunnallista ja kulttuurillista kehitystä hyödyntäen historiallisia, taloudellisia ja poliittisia näkökulmia. Sen sijaan tutkimus, joka keskittyisi yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin pohjoismaisissa konteksteissa yksilön näkökulmasta on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tämän tutkielman tavoitteena onkin keskittyä kulttuurikentän ja sen yksittäisten taite-lijoiden ja kulttuurihenkilöiden tapoihin nähdä pohjoismainen kulttuuri osana kulttuurillisia ja... (More)
Pohjola niin geopoliittisena kuin myös kulttuurillisesti yhtenäisenä alueena on tunnettu sen korkeasta elintasosta, demokratiasta ja tasa-arvosta sekä sen innovatiivisesta ja kestävään ke-hitykseen pyrkivästä elämäntyylistä. Aikaisemmat tutkimukset ovat lähestyneet Pohjolan yh-teiskunnallista ja kulttuurillista kehitystä hyödyntäen historiallisia, taloudellisia ja poliittisia näkökulmia. Sen sijaan tutkimus, joka keskittyisi yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin pohjoismaisissa konteksteissa yksilön näkökulmasta on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tämän tutkielman tavoitteena onkin keskittyä kulttuurikentän ja sen yksittäisten taite-lijoiden ja kulttuurihenkilöiden tapoihin nähdä pohjoismainen kulttuuri osana kulttuurillisia ja taiteellisia prosesseja. Ankkuroitumalla Pohjoismaisen kulttuurirahaston kehitysstrategiaan ja globaaleihin tavoitteisiin, tutkielman tavoitteena on analysoida ja keskustella kuinka taide- ja kulttuurikenttä määrittelee ja tulkitsee pohjoismaisen kulttuurin käsitettä ja mikä sen rooli on osana tämän päivän yhteiskuntaa. Tutkielma hyödyntää analyyttisesti konsepteja kuten kult-tuurin uudelleen määrittäminen, identiteetin luominen ja kulttuuri yhteiskunnallisena kenttänä. Tutkielman teoreettinen näkökulma pohjautuu mm. Glifford Geertzin, Stuart Hallin, Kirsten Hastrupin ja Roy Wagnerin kulttuurillisiin näkemyksiin ja teorioihin.

Pohjautuen kulttuurianalyyttiseen projektiin, tutkielma rakentaa laajaa ja monipuolista kuvaa pohjoismaisuudesta etnografisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimusmetodeina on käytetty puolistrukturoituja haastatteluja, ryhmähaastattelua, observointia ja autoetnografiaa. Tutkimuksen tuloksena piirtyy kuva alati uudelleen muotoutuvasta pohjoismaisesta kulttuu-rista, joka syntyy ja kehittyy erilaisissa luovissa ja kulttuurillisissa konteksteissa niin Pohjois-maiden sisällä kuin myös niiden ulkopuolella. Tutkimus osoittaa, että pohjoismaista kulttuuria käsitteenä ei tule nähdä itsestäänselvyytenä vaan konseptina, joka jatkuvasti muotoutuu ja saa uusia merkityksiä osana tämän päivän yhteiskuntaa. (Less)
Abstract (Swedish)
Norden som en geopolitisk och kulturell region är känd bl.a. för sin höga levnadsstandard, demokrati och jämlikhet samt sin innovativa, gröna och hållbara livsstil. Tidigare forskning har studerat utvecklingen av samhälle och kultur i Norden ur historiska, ekonomiska och politiska perspektiv med fokus på olika beslut och processer som har format regionen genom historien. Tidigare studier har särskilt fokuserat på att definiera en generell och enhetlig bild av Norden istället för att visa och analysera hur individer förstår och tolkar det nordiska i samhälleliga och kulturella kontexter.

Denna uppsats tar Nordisk Kulturfonds utvecklingsstrategier och globala ambitioner som utgångspunkt för att utforska rollen av nordisk kultur i... (More)
Norden som en geopolitisk och kulturell region är känd bl.a. för sin höga levnadsstandard, demokrati och jämlikhet samt sin innovativa, gröna och hållbara livsstil. Tidigare forskning har studerat utvecklingen av samhälle och kultur i Norden ur historiska, ekonomiska och politiska perspektiv med fokus på olika beslut och processer som har format regionen genom historien. Tidigare studier har särskilt fokuserat på att definiera en generell och enhetlig bild av Norden istället för att visa och analysera hur individer förstår och tolkar det nordiska i samhälleliga och kulturella kontexter.

Denna uppsats tar Nordisk Kulturfonds utvecklingsstrategier och globala ambitioner som utgångspunkt för att utforska rollen av nordisk kultur i kulturella och konstnärliga processer bland konstnärer och kulturutövare som är verksamma både i och utanför Norden. Genom att förankra fallstudien i kulturella och konstnärliga förståelser av nordisk kultur, är syftet i den här uppsatsen att analysera och diskutera hur konst- och kulturfältet tolkar och bidrar till nutida uppfattningar om nordisk kultur, och vilken roll olika konceptualiseringar av nordisk kultur har i kulturella och samhälleliga kontexter idag. I uppsatsen används kulturella och sociala teorier av Clifford Geertz, Stuart Hall, Kirsten Hastrup och Roy Wagner med fokus på konstruktion av kultur, identitetsskapande och fältbegrepp. Genom tillämpning av dessa teoretiska koncept, analyserar uppsatsen olika tolkningar av nordisk kultur och rollen av nationell och kulturell identitet inom konst- och kulturfältet.

Uppsatsen bygger på empiriskt material som har insamlats genom semistrukturerade intervjuer, fokusgruppsintervju, observationer och autoetnografi under ett kulturanalytiskt projekt. Materialet visar hur de olika aktörerna i konst- och kulturfältet skapar och tänker kring nordisk kultur. Studien klargör hur nordisk kultur som ett flytande koncept bildas i kulturella och konstnärliga handlingar i både nordiska och globala kontexter. Uppsatsens slutsats är att konceptet nordisk kultur inte ska tas för givet utan istället förstås som en kulturell idé som kontinuerligt tar nya former och gestaltningar i en rad olika sociala och kulturella handlingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heiskanen, Panu LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
cultural analysis, ethnography, Nordic culture, Nordic identity, artistic and cultural life, cultural field, Nordic Culture Fund
language
English
id
9057562
date added to LUP
2021-06-22 15:44:32
date last changed
2021-06-22 15:44:32
@misc{9057562,
 abstract   = {{The Nordic region is a geopolitical and cultural region known for its high living standard, democracy and equality, as well as for its innovative, green and sustainable lifestyle. Previous studies have primarily focused on the state and development of Nordic society and culture from a historical, economic, and political perspective, showing how different decisions and processes through history have contributed to the current state in the region. However, the focus has mainly been on general lines instead of showing individual interpretations and comprehensions of societal and cultural concepts in Nordic contexts.

Framed by the Nordic Culture Fund’s development strategies and global ambitions, this thesis investigates the role of Nordic culture in the daily practices of artists and cultural practitioners who come both from and outside the Nordic region. By anchoring the case study on cultural and artistic understandings of Nordic culture, the thesis aims to analyse and discuss how the artistic and cultural field interpret and contribute to images of Nordic culture and what impact conceptualisations of Nordic culture have in cultural and societal contexts in the present. The thesis uses theories by Clifford Geertz, Stuart Hall, Kirsten Hastrup and Roy Wagner. It focuses on several analytical concepts, such as constructing culture, cultural identity and position of the cultural field.

Based on a cultural analytical project, the thesis explores the breadth and variety of Nordic culture. The empirical material has been gathered with the help of ethnographic methods, such as qualitative semi-structured interviews, focus group, observations and autoethnography. The gathered information and new insights illustrate and exemplify how Nordic culture is defined and interpreted in the artistic and cultural field. The thesis shows that Nordic culture is a fluid concept that is formed and developed in cultural and artistic practices both in Nordic and global contexts. Therefore, the thesis concludes that the concept of Nordic culture should not be taken for granted but as an ever-changing concept that constantly is invented and constructed in social contexts and situations.}},
 author    = {{Heiskanen, Panu}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Interpretations of Nordic Culture: A case study on conceptualisations of Nordic culture in today’s artistic and cultural field}},
 year     = {{2021}},
}