Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Låga nivåer på relativ luftfuktighet och inomhusklimat - Hälsoeffekter samt effekter på mikroorganismers överlevnad

Han, Welat LU (2021) In TVIT-5000 ABKM01 20211
Division of Building Services
Abstract (Swedish)
Problemställning: Vad händer vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och vilka nivåer bör man åstadkomma?

Syfte: Skapa en förståelse av vad som sker vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och hur människan påverkas vid dessa nivåer. Vidare ska det även skapas en förståelse för vid vilka RF-nivåer befuktning eventuellt kan vara en lämplig åtgärd med beaktande av de fuktrelaterade risker som kan uppstå.

Metod(er): Examensarbetet är en litteraturstudie som har utgått från främst databaserna LUBsearch och Google Scholar. Vidare har beräkningar genomförts för att redovisa under hur lång tid av året det är låga luftfuktighetsnivåer inomhus. Varaktighets-diagrammen kan användas som underlag för att fastställa under vilka perioder... (More)
Problemställning: Vad händer vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och vilka nivåer bör man åstadkomma?

Syfte: Skapa en förståelse av vad som sker vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och hur människan påverkas vid dessa nivåer. Vidare ska det även skapas en förståelse för vid vilka RF-nivåer befuktning eventuellt kan vara en lämplig åtgärd med beaktande av de fuktrelaterade risker som kan uppstå.

Metod(er): Examensarbetet är en litteraturstudie som har utgått från främst databaserna LUBsearch och Google Scholar. Vidare har beräkningar genomförts för att redovisa under hur lång tid av året det är låga luftfuktighetsnivåer inomhus. Varaktighets-diagrammen kan användas som underlag för att fastställa under vilka perioder inneklimatet eventuellt behöver befuktas för att uppnå en viss RF-nivå.

Slutsatser: Det mest optimala intervallet för RF inomhus utifrån de refererade studierna är cirka 35–55 %. RF rekommenderas att vara minst 35 % för att inte utsätta hälsan för några negativa risker såsom torrhetssymptom. Vidare är AF (absolut vatteninnehåll, g/m3) en bättre faktor att studera vid undersökningar på mikroorganismers överlevnad vid olika RF-nivåer. Däremot kan RF vara mer användbar vid undersökningar på människors hälsa då även temperaturen har betydelse för hur kroppen reagerar. (Less)
Popular Abstract
Problem: What happens at low relative humidity levels and what levels should be achieved?

Purpose: Create an understanding of what happens at low relative humidity levels and how humans are affected at these levels. Furthermore, an understanding of which RH-levels humidification may be an appropriate measure considering the moisture related risks that may occur.

Method: The thesis is a literature study that has been based primarily on the databases of LUBsearch and Google Scholar. Calculations have been carried out to report for how long time in the space of a year there are low humidity levels indoors. The duration charts can be used as a basis for determining during which periods indoor climate may be humidified to achieve a... (More)
Problem: What happens at low relative humidity levels and what levels should be achieved?

Purpose: Create an understanding of what happens at low relative humidity levels and how humans are affected at these levels. Furthermore, an understanding of which RH-levels humidification may be an appropriate measure considering the moisture related risks that may occur.

Method: The thesis is a literature study that has been based primarily on the databases of LUBsearch and Google Scholar. Calculations have been carried out to report for how long time in the space of a year there are low humidity levels indoors. The duration charts can be used as a basis for determining during which periods indoor climate may be humidified to achieve a certain RH-level.

Conclusion: The most optimal range for indoor RH based on the referenced studies is approximately 35–55 %. RH is recommended to be at least 35 % to not expose the human health to any negative risks such as dryness symptoms. AH (absolute water content, g/m3) is a better factor to study in studies on the survival of microorganisms at different RH-levels. On the other hand, RH can be more useful in studies on human health as temperature is also important for how the body reacts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Han, Welat LU
supervisor
organization
alternative title
Low levels of relative humidity and indoor climate - Health effects and effects on the survival of microorganisms
course
ABKM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Relativ luftfuktighet, RF, absolut fuktighet, AF, luftkvalité, inomhusklimat, hälsoeffekter, hälsosymptom, influensa, legionella, vanlig förkylning, vinterkräksjuka.
publication/series
TVIT-5000
report number
TVIT-5083
other publication id
SRN LUTVDG/TVIT—21/5083—SE(115)
language
Swedish
additional info
Examinator: Dennis Johansson
id
9058295
date added to LUP
2021-06-24 14:02:53
date last changed
2021-06-24 14:02:53
@misc{9058295,
 abstract   = {{Problemställning: Vad händer vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och vilka nivåer bör man åstadkomma?

Syfte: Skapa en förståelse av vad som sker vid låga relativa luftfuktighetsnivåer och hur människan påverkas vid dessa nivåer. Vidare ska det även skapas en förståelse för vid vilka RF-nivåer befuktning eventuellt kan vara en lämplig åtgärd med beaktande av de fuktrelaterade risker som kan uppstå.

Metod(er): Examensarbetet är en litteraturstudie som har utgått från främst databaserna LUBsearch och Google Scholar. Vidare har beräkningar genomförts för att redovisa under hur lång tid av året det är låga luftfuktighetsnivåer inomhus. Varaktighets-diagrammen kan användas som underlag för att fastställa under vilka perioder inneklimatet eventuellt behöver befuktas för att uppnå en viss RF-nivå.	 

Slutsatser: Det mest optimala intervallet för RF inomhus utifrån de refererade studierna är cirka 35–55 %. RF rekommenderas att vara minst 35 % för att inte utsätta hälsan för några negativa risker såsom torrhetssymptom. Vidare är AF (absolut vatteninnehåll, g/m3) en bättre faktor att studera vid undersökningar på mikroorganismers överlevnad vid olika RF-nivåer. Däremot kan RF vara mer användbar vid undersökningar på människors hälsa då även temperaturen har betydelse för hur kroppen reagerar.}},
 author    = {{Han, Welat}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVIT-5000}},
 title    = {{Låga nivåer på relativ luftfuktighet och inomhusklimat - Hälsoeffekter samt effekter på mikroorganismers överlevnad}},
 year     = {{2021}},
}