Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kompletterar råa bostadsrätter bostadsmarknaden?

Carman, Annie LU and Lotzke, Moa LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Den svenska byggnationen och utbudet av bostäder har länge varit homogent då bostäder utformats på samma sätt under lång tid. Det byggs för få bostäder samtidigt som konkurrensen är låg mellan bostadsutvecklarna vilket är en faktor till höga bostadspriser på marknaden. Hushålls möjlighet att ta sig in på marknaden har påverkats av infört bolånetak och striktare amorteringskrav. Det har nyligen börjat byggas råa bostadsrätter som är ett innovativt sätt att bygga och upplåta bostadsrätter på. I en rå bostadsrätt har bostadsinnehavaren själv frihet över kvadratmetrarna och planerar och färdigställer planlösning, ytskikt och interiör efter egna preferenser.

Syftet med studien är att redogöra hur råa bostadsrätter kompletterar... (More)
Den svenska byggnationen och utbudet av bostäder har länge varit homogent då bostäder utformats på samma sätt under lång tid. Det byggs för få bostäder samtidigt som konkurrensen är låg mellan bostadsutvecklarna vilket är en faktor till höga bostadspriser på marknaden. Hushålls möjlighet att ta sig in på marknaden har påverkats av infört bolånetak och striktare amorteringskrav. Det har nyligen börjat byggas råa bostadsrätter som är ett innovativt sätt att bygga och upplåta bostadsrätter på. I en rå bostadsrätt har bostadsinnehavaren själv frihet över kvadratmetrarna och planerar och färdigställer planlösning, ytskikt och interiör efter egna preferenser.

Syftet med studien är att redogöra hur råa bostadsrätter kompletterar bostadsmarknaden samt varför en rå bostadsrätt väljs framför en traditionell och om det finns en ideal köpare. För att undersöka detta fördjupar studien sig i de tre perspektiven; juridiskt, byggnadstekniskt och finansiellt, med tillhörande frågeställningar.

För att besvara studiens frågeställningar och nå dess resultat och slutsatser har en kvalitativ studie genomförts. Den kvalitativa studien består både av en litteratur- och empiriskstudie. Litteraturstudien grundar sig i lagstiftningen för byggandet av bostadsrätter samt vilka lagar och regler som möjliggör för byggande av råa bostadsrätter. Det redogörs för byggprocessen för traditionella bostadsrätter samt hur bostadsutvecklare och förvärvare finansierar en bostadsrätt. Det redogörs vidare vad en rå bostadsrätt är, vilka regler som möjliggör en rå bostad, hur byggprocessen går till samt hur finansiering av både bostaden och färdigställandet av bostaden går till. Den empiriska studien utgår ifrån intervjuer där en semistrukturerad intervjumetodik använts och intervjuarna följde en intervjuguide vid varje intervjutillfälle. Kommuner, bostadsutvecklare, experter och mäklare intervjuades under studiens genomförande för att ta del av branschens syn till konceptet.

Råa bostadsrätter innehåller utrustning för hygien och matlagning och uppfyller med detta en bostads ändamål. Vid upplåtelse av råa bostadsrätter har bostadsrättsföreningen och förvärvaren avtalat om vilket skick bostaden upplåts i. Byggprocessen för råa bostadsrätter är överlag kortare än för traditionella vilket kan locka fler köpare eftersom exponeringen på marknaden blir kortare. Att bostadsrätterna vid upplåtandet inte är helt färdigställda anses inte utgöra en risk eftersom lägenheterna är slutbesiktade. Marknadspriset för råa bostadsrätter är cirka 20 procent lägre än för en nyproducerad traditionell bostadsrätt. Det lägre marknadspriset kan möjliggöra för hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden som annars inte skulle ha den möjligheten. Det är upp till bostadsrättsinnehavaren själv om denne väljer att färdigställa bostaden och hur stor totalkostnaden blir. En rå bostadsrätt tillför en flexibilitet i att utforma sin egen bostad och en flexibilitet i att bostadens utformning kan förändras över tid. Det är flexibiliteten som är avgörande när en rå bostadsrätt väljs framför en traditionell. Den ideala köparen är därmed någon som efterfrågar ett flexibelt boende som denne själv får designa och utforma. (Less)
Popular Abstract
The Swedish construction and supply of housing has for a long time been homogeneous because the housing has been designed in the same way over decades. The competition between housing developers is low and at the same time not enough housing has been built, which is a contributing factor of high housing prices on the market. Households’ ability to enter the market has been affected by the introduction of a mortgage ceiling and a stricter amortization requirement. Raw-space housing has recently begun to be built, it is an innovative way of building and leasing condominiums. In a raw-space house, the residential owner has freedom over the inside of the flat and completes the floor plan, surface layer and interior according to his own... (More)
The Swedish construction and supply of housing has for a long time been homogeneous because the housing has been designed in the same way over decades. The competition between housing developers is low and at the same time not enough housing has been built, which is a contributing factor of high housing prices on the market. Households’ ability to enter the market has been affected by the introduction of a mortgage ceiling and a stricter amortization requirement. Raw-space housing has recently begun to be built, it is an innovative way of building and leasing condominiums. In a raw-space house, the residential owner has freedom over the inside of the flat and completes the floor plan, surface layer and interior according to his own preferences.

The purpose of the study is to explain how raw-space housing complements the housing market and why raw-space housing is chosen over a traditional one and whether there is an ideal buyer. To examine this, the study applies three perspectives: legal, technical, and financial perspectives, with associated issues.

The master thesis’ issues were answered by utilizing a qualitative research approach and method including a literature study as well as an empirical study. The literature study is based on the legislation for the construction of condominiums and the laws that enable the construction of raw-space housing. The construction process for traditional condominiums is described, as well as how housing developers and residential owners finance a condominium. Raw-space housing and the meaning of it is explained, which rules enable a raw-space housing, how the construction process works and how the financing of both the condominium and the completion of the condominium is handled. A semi-structured technique was used during the interviews where the interviewers followed a predetermined guide at each interview. During the study, representatives for municipalities and housing developers, experts and real estate brokers were interviewed, in order to get their apprehension of the concept.

Raw-space housing contains a minimal but legally sufficient equipment for hygiene and cooking and thus fulfil the purpose of a residence. The construction process for raw-space housing is generally shorter than for traditional ones, which can attract more buyers because the exposure on the swings on the housing market is shorter. The fact that the condominiums at the time of the lease are not fully completed is not considered to pose a risk as the apartments are finally inspected and approved as housing. The market price for raw-space housing is about 20 percent lower than for a newly produced traditional condominium. The lower market price may make it possible for households that otherwise do not have the opportunity to enter the housing market. It is up to the residential owner himself if he chooses to complete the condominium, and to decide how large the total cost should be. A raw-space housing brings the benefits of flexibility in designing your own housing and that the design of the housing can change over time. It is the flexibility that is crucial when choosing a raw-space housing over a traditional one. The ideal buyer is thus someone who demands flexible housing that he can design himself. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carman, Annie LU and Lotzke, Moa LU
supervisor
organization
alternative title
How does raw-space housing complement the housing market?
course
VFTM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Rå bostadsrätt, traditionell bostadsrätt, färdigställande, bostadsmarknad, flexibel bostad
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5479SE
language
Swedish
id
9058348
date added to LUP
2021-06-30 16:49:02
date last changed
2021-06-30 16:49:02
@misc{9058348,
 abstract   = {{Den svenska byggnationen och utbudet av bostäder har länge varit homogent då bostäder utformats på samma sätt under lång tid. Det byggs för få bostäder samtidigt som konkurrensen är låg mellan bostadsutvecklarna vilket är en faktor till höga bostadspriser på marknaden. Hushålls möjlighet att ta sig in på marknaden har påverkats av infört bolånetak och striktare amorteringskrav. Det har nyligen börjat byggas råa bostadsrätter som är ett innovativt sätt att bygga och upplåta bostadsrätter på. I en rå bostadsrätt har bostadsinnehavaren själv frihet över kvadratmetrarna och planerar och färdigställer planlösning, ytskikt och interiör efter egna preferenser. 

Syftet med studien är att redogöra hur råa bostadsrätter kompletterar bostadsmarknaden samt varför en rå bostadsrätt väljs framför en traditionell och om det finns en ideal köpare. För att undersöka detta fördjupar studien sig i de tre perspektiven; juridiskt, byggnadstekniskt och finansiellt, med tillhörande frågeställningar. 

För att besvara studiens frågeställningar och nå dess resultat och slutsatser har en kvalitativ studie genomförts. Den kvalitativa studien består både av en litteratur- och empiriskstudie. Litteraturstudien grundar sig i lagstiftningen för byggandet av bostadsrätter samt vilka lagar och regler som möjliggör för byggande av råa bostadsrätter. Det redogörs för byggprocessen för traditionella bostadsrätter samt hur bostadsutvecklare och förvärvare finansierar en bostadsrätt. Det redogörs vidare vad en rå bostadsrätt är, vilka regler som möjliggör en rå bostad, hur byggprocessen går till samt hur finansiering av både bostaden och färdigställandet av bostaden går till. Den empiriska studien utgår ifrån intervjuer där en semistrukturerad intervjumetodik använts och intervjuarna följde en intervjuguide vid varje intervjutillfälle. Kommuner, bostadsutvecklare, experter och mäklare intervjuades under studiens genomförande för att ta del av branschens syn till konceptet. 

Råa bostadsrätter innehåller utrustning för hygien och matlagning och uppfyller med detta en bostads ändamål. Vid upplåtelse av råa bostadsrätter har bostadsrättsföreningen och förvärvaren avtalat om vilket skick bostaden upplåts i. Byggprocessen för råa bostadsrätter är överlag kortare än för traditionella vilket kan locka fler köpare eftersom exponeringen på marknaden blir kortare. Att bostadsrätterna vid upplåtandet inte är helt färdigställda anses inte utgöra en risk eftersom lägenheterna är slutbesiktade. Marknadspriset för råa bostadsrätter är cirka 20 procent lägre än för en nyproducerad traditionell bostadsrätt. Det lägre marknadspriset kan möjliggöra för hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden som annars inte skulle ha den möjligheten. Det är upp till bostadsrättsinnehavaren själv om denne väljer att färdigställa bostaden och hur stor totalkostnaden blir. En rå bostadsrätt tillför en flexibilitet i att utforma sin egen bostad och en flexibilitet i att bostadens utformning kan förändras över tid. Det är flexibiliteten som är avgörande när en rå bostadsrätt väljs framför en traditionell. Den ideala köparen är därmed någon som efterfrågar ett flexibelt boende som denne själv får designa och utforma.}},
 author    = {{Carman, Annie and Lotzke, Moa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur kompletterar råa bostadsrätter bostadsmarknaden?}},
 year     = {{2021}},
}