Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett jord(bruks)nära beslut

Goletic, Nermina LU and Lilja, Elin LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract
Exploitation of agricultural land is today a debated issue. It takes many years for agricultural land to develop and the land is important to preserve for food production. However, land in general is also needed for the development of new housing and new businesses. Today agriculture land is protected by Chapter 3, Section 4 of the Swedish Environmental Code. This section protects agricultural land from development that is not essential in the public interest. In year 2020 the politicians in Jönköping municipality decided to no longer exploit agricultural land in the municipality that is suitable for cultivation. They also decided to make some exceptions, for example agricultural land that is embedded in the urban structure. The guidelines... (More)
Exploitation of agricultural land is today a debated issue. It takes many years for agricultural land to develop and the land is important to preserve for food production. However, land in general is also needed for the development of new housing and new businesses. Today agriculture land is protected by Chapter 3, Section 4 of the Swedish Environmental Code. This section protects agricultural land from development that is not essential in the public interest. In year 2020 the politicians in Jönköping municipality decided to no longer exploit agricultural land in the municipality that is suitable for cultivation. They also decided to make some exceptions, for example agricultural land that is embedded in the urban structure. The guidelines for this decision have in turn guided the preparation of two new in-depth comprehensive plans that have not yet been adopted.

The aim of this master thesis is to theoretically map the consequences that Jönköping municipality ́s decision may result in for the society and various stakeholders. The aim is also to present the consequences that some selected stakeholders believe the decision may result in.

A theory study and an interview study have been used as methods. The theory study includes a theoretical investigation of the impact of land regulation on the housing market, the structure of cities and how land prices affect the location of new housing. The results of the theoretical study indicate that if the supply of housing is constrained, as it is when the amount of land available for development is reduced, there will be consequences for the housing market. Consequences such as an impact on prices and reduced benefits for local residents. The interview study has been conducted with various stakeholders and summarised in the results. Overall, none of the stakeholders indicated that they saw any significant impact of the decision.

The conclusion of this master thesis is that it is difficult to determine what consequences the decision may have on the housing development in the future. The results from the interviews differ from the facts presented in the theory. The reason why it differs may depend on the fact that Jönköping municipality has allowed ongoing projects on agriculture land to proceed, but also because the new in-depth comprehensive plans have not yet been adopted. To conclude it may be too soon to notice the consequences of the decision. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Att exploatera jordbruksmark är idag en debatterad fråga. Det tar många år för
jordbruksmarken att utvecklas och marken är avgörande för Sveriges
livsmedelsproduktion. Samtidigt som marken kring våra städer behövs för att bygga
nya bostäder och verksamheter. Idag finns det ett skydd i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB)
för brukningsvärd jordbruksmark mot exploatering som inte är av väsentligt
samhällsintresse. Under 2020 tog politikerna i Jönköpings kommun ett beslut om att
inte längre exploatera brukningsvärd jordbruksmark, dock med undantag för
exempelvis jordbruksmark som är insprängd i tätortsstrukturen. Riktlinjerna för
beslutet har sedan varit vägledande i arbetet med kommunens två nya fördjupade
översiktsplaner som ännu inte har... (More)
Att exploatera jordbruksmark är idag en debatterad fråga. Det tar många år för
jordbruksmarken att utvecklas och marken är avgörande för Sveriges
livsmedelsproduktion. Samtidigt som marken kring våra städer behövs för att bygga
nya bostäder och verksamheter. Idag finns det ett skydd i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB)
för brukningsvärd jordbruksmark mot exploatering som inte är av väsentligt
samhällsintresse. Under 2020 tog politikerna i Jönköpings kommun ett beslut om att
inte längre exploatera brukningsvärd jordbruksmark, dock med undantag för
exempelvis jordbruksmark som är insprängd i tätortsstrukturen. Riktlinjerna för
beslutet har sedan varit vägledande i arbetet med kommunens två nya fördjupade
översiktsplaner som ännu inte har antagits. De två nya fördjupade översiktsplanerna
kommer på sikt ersätta den nuvarande översiktsplanen i kommunen.
Examensarbetet har utförts i samarbete med konsulter på Sweco som har bistått med
kontakter inom branschen inför intervjustudien medan innehållet i arbetet är fristående.
Examensarbetet syftar delvis till att teoretiskt kartlägga de konsekvenser som
Jönköpings kommuns beslut kan leda till för samhället och olika aktörer inom
bostadsbyggandet. Syftet med arbetet är även att presentera de konsekvenser som vissa
utvalda aktörer tror beslutet kan leda till
I arbetet har en teoristudie samt en intervjustudie använts som metod. Teoristudien
omfattar en teoretisk undersökning om markregleringars påverkan på
bostadsmarknaden och städers uppbyggnad. Resultatet av teoristudien är att en
begränsning i utbudet av mängden exploateringsbar mark kan innebära konsekvenser
för bostadsmarknaden, som exempelvis en prispåverkan på bostäder samt en minskad
nytta för invånarna. Intervjustudien har utförts med tjänstepersoner och politiker från
Jönköpings kommun, Habo kommun, Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Skanska
projektutveckling kommersiellt, PEAB Bostad, Lustgården AB, Tosito AB, Lärken
Fastigheter och Länsstyrelsen i Jönköping län.
Resultatet består av en sammanställning av intervjustudien. Sammantaget var det ingen
av de intervjuade aktörerna som uppgav att de såg några avgörande konsekvenser av
beslutet på Jönköpings kommuns framtida utveckling, dock fanns det en medvetenhet
om att begränsningar i utbudet av exploateringsbar mark kan påverka bostadspriserna
i kommunen. Det var inte någon av bostadsutvecklarna som menade att deras
verksamhet skulle bli påverkad av beslutet. Det var inte heller någon av de
omkringliggande kommunerna som ansågs blir påverkade men kunde inte tänka sig ta
samma beslut i sin kommun. Samtliga aktörer förutom Jönköpings kommun menade
att det idag är för tidigt att avgöra vilka konsekvenser beslutet kan komma att leda till.
Slutsatsen av arbetet är att det är svårt att avgöra vilka konsekvenser beslutet kan leda
till i framtiden. Resultatet av intervjustudien skiljer sig från de konsekvenser som
presenteras och förklaras i teoristudien. Teoristudien fastslår att det bör uppstå
konsekvenser av Jönköpings kommuns beslut medan detta inte bekräftas i
Ett jord(bruks)nära beslut
8
intervjustudien. Att de två studierna skiljer sig beror troligtvis på att Jönköpings
kommun låtit pågående projekt på jordbruksmark fortsätta som planerat samtidigt som
de nya fördjupade översiktsplanerna ännu inte är antagna. Det innebär att
konsekvenserna eventuellt blir tydligare i framtiden när de pågående projekten
färdigställts och de nya fördjupade översiktsplanerna för Jönköpings kommun har trätt i kraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Goletic, Nermina LU and Lilja, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
An Agricultural Decision
course
VFTM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Jordbruksmark, Jönköpings kommun, politiskt beslut, bostadsmarknaden, markregleringar
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5474SE
language
Swedish
id
9058918
date added to LUP
2021-06-28 14:51:56
date last changed
2021-06-28 14:51:56
@misc{9058918,
 abstract   = {{Exploitation of agricultural land is today a debated issue. It takes many years for agricultural land to develop and the land is important to preserve for food production. However, land in general is also needed for the development of new housing and new businesses. Today agriculture land is protected by Chapter 3, Section 4 of the Swedish Environmental Code. This section protects agricultural land from development that is not essential in the public interest. In year 2020 the politicians in Jönköping municipality decided to no longer exploit agricultural land in the municipality that is suitable for cultivation. They also decided to make some exceptions, for example agricultural land that is embedded in the urban structure. The guidelines for this decision have in turn guided the preparation of two new in-depth comprehensive plans that have not yet been adopted.

The aim of this master thesis is to theoretically map the consequences that Jönköping municipality ́s decision may result in for the society and various stakeholders. The aim is also to present the consequences that some selected stakeholders believe the decision may result in.

A theory study and an interview study have been used as methods. The theory study includes a theoretical investigation of the impact of land regulation on the housing market, the structure of cities and how land prices affect the location of new housing. The results of the theoretical study indicate that if the supply of housing is constrained, as it is when the amount of land available for development is reduced, there will be consequences for the housing market. Consequences such as an impact on prices and reduced benefits for local residents. The interview study has been conducted with various stakeholders and summarised in the results. Overall, none of the stakeholders indicated that they saw any significant impact of the decision.

The conclusion of this master thesis is that it is difficult to determine what consequences the decision may have on the housing development in the future. The results from the interviews differ from the facts presented in the theory. The reason why it differs may depend on the fact that Jönköping municipality has allowed ongoing projects on agriculture land to proceed, but also because the new in-depth comprehensive plans have not yet been adopted. To conclude it may be too soon to notice the consequences of the decision.}},
 author    = {{Goletic, Nermina and Lilja, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett jord(bruks)nära beslut}},
 year     = {{2021}},
}