Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppföljning av röstfunktion hos barn med tidigt konstaterad unilateral recurrenspares: En pilotstudie

Andersson, Daniella LU and Carlsson, Johanna LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår studie var att kvalitetssäkra omhändertagandet av barn med tidigt konstaterad unilateral recurrenspares. Vi ville undersöka deras röstfunktion vid uppföljning 5-10 år efter konstaterad diagnos, för att på så vis avgöra om uppföljningen borde se annorlunda ut. Vi vill bidra till information till vårdnadshavare vars barn drabbas av recurrenspares.
Metod: I studien ingick tolv deltagare inom åldersspannet 4:4-10:11 år. Sex deltagare med recurrenspares ingick i paresgruppen. Resterande bildade vår kontrollgrupp. En konsensusgrupp som bestod av tre erfarna logopeder utförde vid två tillfällen perceptuella röstbedömningar med SVEA modifierad version 2021. Ett medelvärde av båda tillfällena beräknades och användes för... (More)
Syfte: Syftet med vår studie var att kvalitetssäkra omhändertagandet av barn med tidigt konstaterad unilateral recurrenspares. Vi ville undersöka deras röstfunktion vid uppföljning 5-10 år efter konstaterad diagnos, för att på så vis avgöra om uppföljningen borde se annorlunda ut. Vi vill bidra till information till vårdnadshavare vars barn drabbas av recurrenspares.
Metod: I studien ingick tolv deltagare inom åldersspannet 4:4-10:11 år. Sex deltagare med recurrenspares ingick i paresgruppen. Resterande bildade vår kontrollgrupp. En konsensusgrupp som bestod av tre erfarna logopeder utförde vid två tillfällen perceptuella röstbedömningar med SVEA modifierad version 2021. Ett medelvärde av båda tillfällena beräknades och användes för statistiska analyser. Även en subjektiv bedömning av barnens röstfunktion gjordes genom att deltagarnas anhöriga fick fylla i pediatric Voice Handicap Index, pVHI.
Resultat: Vårt huvudsakliga fynd var skillnaden mellan grupperna i skattning avseende grad av röststörning på Visuell Analog Skala, VA-skala i pVHI, där det fanns en signifikant skillnad och stor effekt (p = 0,011, r = 0,81). Vid jämförelse mellan grupperna avseende parametern röststörning i SVEA fann vi ingen signifikant skillnad, men måttlig till stor effekt (p = 0,109, r = 0,46).
Slutsatser: De barnen med unilateral recurrenspares i vår studie hade röststörning 5-10 år efter konstaterad diagnos och därmed bör patientgruppen få en mer strukturerad uppföljning av röstfunktionen. (Less)
Abstract
Purpose: The aim of our study was to ensure the quality of care for children with early-diagnosed unilateral vocal cord paralysis. We wanted to examine vocal function at follow-up 5-10 years after a diagnosis had been made, in order to determine whether the follow-up should be implemented differently. We want to contribute to information for parents whose children suffer from vocal cord paralysis.
Method: The study included twelve participants aged 4:4-10:11 years. Six participants with vocal cord paralysis were included in the paralysis group. The remaining participants formed our control group. A panel of three experienced speech and language pathologists performed on two occasions perceptual voice evaluations with SVEA modifierad... (More)
Purpose: The aim of our study was to ensure the quality of care for children with early-diagnosed unilateral vocal cord paralysis. We wanted to examine vocal function at follow-up 5-10 years after a diagnosis had been made, in order to determine whether the follow-up should be implemented differently. We want to contribute to information for parents whose children suffer from vocal cord paralysis.
Method: The study included twelve participants aged 4:4-10:11 years. Six participants with vocal cord paralysis were included in the paralysis group. The remaining participants formed our control group. A panel of three experienced speech and language pathologists performed on two occasions perceptual voice evaluations with SVEA modifierad version 2021. An average of both occasions was used for statistical analyzes. A subjective evaluation of the participants' vocal function was also made by having their relatives fill out the pediatric Voice Handicap Index, pVHI.
Results: Our main finding was the difference between the groups in estimated degree of voice disorder on a Visual Analogue scale, VA-scale, in pVHI. A large effect was found (r = 0.81, p = 0.011). When comparing the groups regarding the parameter of voice disorder, we found a moderate-large effect (r = 0.46) though not statistically significant (p = 0.109).
Conclusions: The children with unilateral vocal cord paralysis in our study had a voice disorder 5-10 years after diagnosis. Therefore, children with vocal cord paralysis should receive a more structured follow-up regarding vocal function. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Daniella LU and Carlsson, Johanna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
recurrenspares, röstfunktion, röststörning, uppföljning
language
Swedish
id
9063288
date added to LUP
2021-08-18 09:40:06
date last changed
2021-08-18 09:40:55
@misc{9063288,
 abstract   = {{Purpose: The aim of our study was to ensure the quality of care for children with early-diagnosed unilateral vocal cord paralysis. We wanted to examine vocal function at follow-up 5-10 years after a diagnosis had been made, in order to determine whether the follow-up should be implemented differently. We want to contribute to information for parents whose children suffer from vocal cord paralysis.
Method: The study included twelve participants aged 4:4-10:11 years. Six participants with vocal cord paralysis were included in the paralysis group. The remaining participants formed our control group. A panel of three experienced speech and language pathologists performed on two occasions perceptual voice evaluations with SVEA modifierad version 2021. An average of both occasions was used for statistical analyzes. A subjective evaluation of the participants' vocal function was also made by having their relatives fill out the pediatric Voice Handicap Index, pVHI.
Results: Our main finding was the difference between the groups in estimated degree of voice disorder on a Visual Analogue scale, VA-scale, in pVHI. A large effect was found (r = 0.81, p = 0.011). When comparing the groups regarding the parameter of voice disorder, we found a moderate-large effect (r = 0.46) though not statistically significant (p = 0.109).
Conclusions: The children with unilateral vocal cord paralysis in our study had a voice disorder 5-10 years after diagnosis. Therefore, children with vocal cord paralysis should receive a more structured follow-up regarding vocal function.}},
 author    = {{Andersson, Daniella and Carlsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Uppföljning av röstfunktion hos barn med tidigt konstaterad unilateral recurrenspares: En pilotstudie}},
 year     = {{2021}},
}