Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från småsnack till digital chatt- En kvalitativ studie om organisationskultur och informell kommunikation i en digital arbetsmiljö

Lindström, Hanna LU and Bergsten, Clara (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar organisationskultur i förhållande till den nya digitala arbetsmiljö som organisationer befinner sig i med anledning av Covid-19-pandemin, samt vad de anser är av störst vikt att fokusera på och arbeta med i denna situation. Med en vetenskaplig utgångspunkt i socialkonstruktivism, meningsskapande, hermeneutik och fenomenologi har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie, som kopplar an till teorier och tidigare forskning inom fälten organisationskultur, organisationsidentitet, internkommunikation och informell kommunikation. För att undersöka organisationskultur ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med... (More)
Denna studie ämnar undersöka hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar organisationskultur i förhållande till den nya digitala arbetsmiljö som organisationer befinner sig i med anledning av Covid-19-pandemin, samt vad de anser är av störst vikt att fokusera på och arbeta med i denna situation. Med en vetenskaplig utgångspunkt i socialkonstruktivism, meningsskapande, hermeneutik och fenomenologi har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie, som kopplar an till teorier och tidigare forskning inom fälten organisationskultur, organisationsidentitet, internkommunikation och informell kommunikation. För att undersöka organisationskultur ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunikatörer i svenska organisationer. Genom en analytisk meningskodning i det empiriska materialet har tre huvudsakliga teman utkristalliserats: ’tröskeln för det digitala småpratet’, ’vi-känslan starkast i mindre teams’ och ’prestationer och värderingar stärker organisationsidentiteten’. Resultat och slutsatser visar att det informella småpratet främst tycks förekomma inom de mindre teamen, men mindre mellan avdelningarna. Även vi-känslan tycks vara starkast inom de mindre teamen, men övergripande lär en större spontanitet behövas för att minska den upplevda tröskeln för det digitala småpratet. Vidare verkade gemensamt nådda prestationer och mål samt värderingar vara faktorer som stärker vi-känslan inom teamen och organisationen som stort, och vi-känslan verkar i sin tur vara en drivkraft för det faktiska arbetet. Slutligen kan chefen aktivt behöva ta täten för initiativ för informell kommunikation. (Less)
Popular Abstract
This study aims to explore how communicators in Swedish organizations experience organizational culture in relation to the new digital working environment which came as a result of the Covid-19 pandemic, and what they consider is of utmost importance to focus on and work with in this situation. With a scientific framework taking its base in social constructivism, sense-making, hermeneutics and phenomenology, we have conducted a qualitative interview study and connected it closely to theories and previous research within the fields of organizational culture, organizational identity, internal communication and informal communication. Semi-structured interviews have been executed with communicators within Swedish organizations, in order to... (More)
This study aims to explore how communicators in Swedish organizations experience organizational culture in relation to the new digital working environment which came as a result of the Covid-19 pandemic, and what they consider is of utmost importance to focus on and work with in this situation. With a scientific framework taking its base in social constructivism, sense-making, hermeneutics and phenomenology, we have conducted a qualitative interview study and connected it closely to theories and previous research within the fields of organizational culture, organizational identity, internal communication and informal communication. Semi-structured interviews have been executed with communicators within Swedish organizations, in order to investigate organizational culture within the perspective of strategic communication. By performing an analytical meaning-coding on the empirical material, three main themes were found: ‘the threshold for the digital everyday-talk’, ‘the common ‘we’ is the strongest within small teams’ and ‘achievements and values strengthens the organizational identity’. The results and conclusions show that the informal everyday-talk mainly seems to occur within the small teams and less between the work departments. The sense of a common ‘we’ also seems to be the strongest within the small teams, but an overall greater sense of spontaneity might be needed in order to decrease the experienced ‘threshold’ for the digital everyday-talk. Moreover, the common sense of a ‘we’ seems to be strengthened by common goals, achievements and values, both within the teams and the organization at large. The sense of a common ‘we’ also seemed to be a driving force for work-related tasks. Lastly, the leader of the organization might need to take the lead in initiating informal communication. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Hanna LU and Bergsten, Clara
supervisor
organization
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organizational culture, organizational identity, internal communication, informal communication, Covid-19, digital working environment.
language
Swedish
id
9064564
date added to LUP
2021-09-03 13:28:55
date last changed
2021-09-03 13:28:57
@misc{9064564,
 abstract   = {{Denna studie ämnar undersöka hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar organisationskultur i förhållande till den nya digitala arbetsmiljö som organisationer befinner sig i med anledning av Covid-19-pandemin, samt vad de anser är av störst vikt att fokusera på och arbeta med i denna situation. Med en vetenskaplig utgångspunkt i socialkonstruktivism, meningsskapande, hermeneutik och fenomenologi har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie, som kopplar an till teorier och tidigare forskning inom fälten organisationskultur, organisationsidentitet, internkommunikation och informell kommunikation. För att undersöka organisationskultur ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunikatörer i svenska organisationer. Genom en analytisk meningskodning i det empiriska materialet har tre huvudsakliga teman utkristalliserats: ’tröskeln för det digitala småpratet’, ’vi-känslan starkast i mindre teams’ och ’prestationer och värderingar stärker organisationsidentiteten’. Resultat och slutsatser visar att det informella småpratet främst tycks förekomma inom de mindre teamen, men mindre mellan avdelningarna. Även vi-känslan tycks vara starkast inom de mindre teamen, men övergripande lär en större spontanitet behövas för att minska den upplevda tröskeln för det digitala småpratet. Vidare verkade gemensamt nådda prestationer och mål samt värderingar vara faktorer som stärker vi-känslan inom teamen och organisationen som stort, och vi-känslan verkar i sin tur vara en drivkraft för det faktiska arbetet. Slutligen kan chefen aktivt behöva ta täten för initiativ för informell kommunikation.}},
 author    = {{Lindström, Hanna and Bergsten, Clara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från småsnack till digital chatt- En kvalitativ studie om organisationskultur och informell kommunikation i en digital arbetsmiljö}},
 year     = {{2021}},
}