Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur byggbranschen har påverkats av coronapandemin - med fokus på produktionen

Darwich, Diana LU (2021) VMTL01 20211
Department of Building and Environmental Technology
Abstract (Swedish)
Syfte & mål:
Arbetets syfte är att studera hur byggprojekt inom byggbranschen har påverkas av ett samhällsproblem, i detta fall av Covid-19, och därmed se vilka effekter sjukdomen har medfört och vilka åtgärder de olika företagen har fått ta för att motverka eller ta nytta dessa effekter.
Problemställning:
1. Hur har Covid-19 påverkat produktionsskedet inom byggbranschen?
2. Hur hanterar byggföretagen denna situation?
Metod:
Metodvalet av denna studie är kvalitativ och innefattar semistrukturerade intervjuer med produktionsledande tjänstemän från sex olika företag.
Resultat:
Resultatet av denna studien visade gemensamma effekter på byggprojekten och företagen fick ta samma åtgärder. Samtliga företag menar att effekterna av Covid-19... (More)
Syfte & mål:
Arbetets syfte är att studera hur byggprojekt inom byggbranschen har påverkas av ett samhällsproblem, i detta fall av Covid-19, och därmed se vilka effekter sjukdomen har medfört och vilka åtgärder de olika företagen har fått ta för att motverka eller ta nytta dessa effekter.
Problemställning:
1. Hur har Covid-19 påverkat produktionsskedet inom byggbranschen?
2. Hur hanterar byggföretagen denna situation?
Metod:
Metodvalet av denna studie är kvalitativ och innefattar semistrukturerade intervjuer med produktionsledande tjänstemän från sex olika företag.
Resultat:
Resultatet av denna studien visade gemensamma effekter på byggprojekten och företagen fick ta samma åtgärder. Samtliga företag menar att effekterna av Covid-19 på byggproduktionen var milda och konsekvenserna av pandemin var inte så stora. Vidare har studien visat att byggprojekten har kunnat fortgå och företagen hade en positiv inställning till framtiden. De största effekterna som Covid-19 hade medfört var ekonomiska konsekvenser på projekten i form av extra kostnader och tidsrelaterade problem som exempelvis försenade leveranser. En ytterligare effekt handlade om avstängning av projekt som orsakades bland annat av sjuka arbetare. De mest framträdande åtgärder som företagen fick ta var i första hand att arbeta hemifrån om det är möjligt. Eftersom inte alla anställda på byggprojekten kunde arbeta hemifrån så uppmuntrades arbetare att tvätta händerna och använda handsprit på arbetsplatserna. Andra åtgärder var att anordna fler städningar i veckan och hålla avstånd för att minska virusspridningen.

Nyckelord: Covid-19, pandemi, byggbranschen, byggproduktion, effekter och åtgärder (Less)
Popular Abstract
Aim & goal:
The purpose of this work is to study how construction projects in the construction industry have been affected by a societal problem, in this case of Covid-19, and to see what effects the disease has brought and what measures the various companies have had to take to counteract or benefit from these effects.
Research questions:
1. How has Covid-19 affected the production phase in the construction industry?
2. How do construction companies deal with this situation?
Method:
The methodological selection of this study is qualitative and includes semi-structured interviews with production-leading officials from six different companies.
Findings:
The results of this study showed common effects on construction projects and... (More)
Aim & goal:
The purpose of this work is to study how construction projects in the construction industry have been affected by a societal problem, in this case of Covid-19, and to see what effects the disease has brought and what measures the various companies have had to take to counteract or benefit from these effects.
Research questions:
1. How has Covid-19 affected the production phase in the construction industry?
2. How do construction companies deal with this situation?
Method:
The methodological selection of this study is qualitative and includes semi-structured interviews with production-leading officials from six different companies.
Findings:
The results of this study showed common effects on construction projects and companies had to take the same measures. All companies believe that the effects of Covid-19 on construction production were mild and there were not big consequences because of the pandemic. Furthermore, the study has shown that the construction projects have been able to continue and the companies had a positive attitude towards the future. The main effects that Covid-19 had had were financial consequences on the projects in form of additional costs and time-related problems such as delayed deliveries. A further effect was the closure of projects caused, among other things, by sick workers. The most prominent measures that companies had to take were primarily working from home if possible. Since not all employees of the construction projects were able to work from home, workers were encouraged to wash their hands and use hand sanitizer in the workplaces. Another measure was to organize more cleaning a week and keep distance to reduce the spread of the virus.

Keywords: Covid-19, pandemic, construction industry, production, effects and measures (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Darwich, Diana LU
supervisor
organization
alternative title
How the construction industry has been affected by the corona pandemic - focusing on the production
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Covid-19, pandemi, byggbranschen, byggproduktion, effekter och åtgärder
report number
TVBP-21/5639
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5639-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Examinator: Rikard Sundling
id
9065865
date added to LUP
2021-09-21 15:45:49
date last changed
2021-09-21 15:45:49
@misc{9065865,
 abstract   = {{Syfte & mål:
Arbetets syfte är att studera hur byggprojekt inom byggbranschen har påverkas av ett samhällsproblem, i detta fall av Covid-19, och därmed se vilka effekter sjukdomen har medfört och vilka åtgärder de olika företagen har fått ta för att motverka eller ta nytta dessa effekter.
Problemställning:
1. Hur har Covid-19 påverkat produktionsskedet inom byggbranschen?
2. Hur hanterar byggföretagen denna situation?
Metod:
Metodvalet av denna studie är kvalitativ och innefattar semistrukturerade intervjuer med produktionsledande tjänstemän från sex olika företag.
Resultat:
Resultatet av denna studien visade gemensamma effekter på byggprojekten och företagen fick ta samma åtgärder. Samtliga företag menar att effekterna av Covid-19 på byggproduktionen var milda och konsekvenserna av pandemin var inte så stora. Vidare har studien visat att byggprojekten har kunnat fortgå och företagen hade en positiv inställning till framtiden. De största effekterna som Covid-19 hade medfört var ekonomiska konsekvenser på projekten i form av extra kostnader och tidsrelaterade problem som exempelvis försenade leveranser. En ytterligare effekt handlade om avstängning av projekt som orsakades bland annat av sjuka arbetare. De mest framträdande åtgärder som företagen fick ta var i första hand att arbeta hemifrån om det är möjligt. Eftersom inte alla anställda på byggprojekten kunde arbeta hemifrån så uppmuntrades arbetare att tvätta händerna och använda handsprit på arbetsplatserna. Andra åtgärder var att anordna fler städningar i veckan och hålla avstånd för att minska virusspridningen.

Nyckelord: Covid-19, pandemi, byggbranschen, byggproduktion, effekter och åtgärder}},
 author    = {{Darwich, Diana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur byggbranschen har påverkats av coronapandemin - med fokus på produktionen}},
 year     = {{2021}},
}