Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skattemässiga avdrag för kostnader som inte självklart är en del av verksamheten – Med fokus på HFD:s hantering av sponsring och klimatkompensation

Ström, Alexander LU (2021) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis investigates the rather unclear tax regulation regarding expenses for sponsorship and climate compensation. Namely, the unclear aspects can be assumed to affect taxpayers’ incentives to make such contributions and thereby counteract the fulfillment of Sweden's climate targets. The thesis also investigates how SAC has gone and should go about interpreting and applying the regulation, to identify potential trends and shortcomings in SAC’s procedures, provide a clear view of current statutes and opinions of how SAC should proceed, compare the procedures with these statutes and opinions and thus contribute to a higher legal predictability.

Thus, this thesis mainly aims to deepen the understanding of how SAC should handle, and in... (More)
This thesis investigates the rather unclear tax regulation regarding expenses for sponsorship and climate compensation. Namely, the unclear aspects can be assumed to affect taxpayers’ incentives to make such contributions and thereby counteract the fulfillment of Sweden's climate targets. The thesis also investigates how SAC has gone and should go about interpreting and applying the regulation, to identify potential trends and shortcomings in SAC’s procedures, provide a clear view of current statutes and opinions of how SAC should proceed, compare the procedures with these statutes and opinions and thus contribute to a higher legal predictability.

Thus, this thesis mainly aims to deepen the understanding of how SAC should handle, and in relevant cases has handled, unclear aspects of the regulation as well as the consequences of this and to propose alternative solutions. To fulfill this purpose, several questions about the regulation and SAC’s approach are answered with a legal dogmatic method and a discussion based on the legal investigation. The main material is RF, IL, six court cases from SAC and legal literature by Påhlsson, Bjuvberg, Cejie, Persson Österman, Tjernberg and Lodin among others.

The conclusions are mainly as follows: Deductions shall be made for sponsorship and climate compensation expenses that are for the acquisition and maintenance of income, if sufficient direct compensation has been provided, there is a sufficiently strong connection between the parties or there is reason to believe that the expenses have promoted the sale of the contributing party's products. In the court cases, SAC can be considered to have acted in accordance with current statutes and opinions to some extent. However, the court can be criticized for not being sufficiently transparent, detailed and clear in its grounds for judgment. This can be assumed to have prevented a higher degree of predictability and damaged the taxpayers’ trust for and legitimacy of SAC, which is why more detailed grounds for judgment would have been preferable. Furthermore, SAC appears to have considered subjective climate-related opinions, which can be assumed to have led to a lower predictability but also strengthened the trust in SAC and increased compliance with tax regulations. In addition, SAC (and CATR) can be criticized for not following förhandsbeskedsinstitutet’s procedural rules, which has resulted in misunderstandings and lower trust for the court.

Therefore, SAC should present clear and transparent grounds for judgment with clear guidelines and motivations for its interpretations, try to maintain its tradition of relatively restrictive interpretations and follow relevant procedural law. Furthermore, it is preferred if SAC avoids making less restricted interpretations, other than possibly in difficult cases under certain strict conditions. An alternative potential solution is the enactment of specific legislation for these types of expenses which, however, does not appear to be obviously more advantageous in all respects. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar den förhållandevis oklara skatterättsliga regleringen av näringsverksamheters avdrag för sponsrings- och klimatkompensationsutgifter. Oklarheterna kan antas påverka skattskyldigas incitament för att ge sådana bidrag och därmed motverka uppfyllandet av Sveriges klimatmål. Uppsatsen utreder också hur HFD har gått och ska gå till väga vid sin tolkning och tillämpning av regleringen, i syfte att synliggöra eventuella tendenser och brister i HFD:s tillvägagångssätt, ge en överskådlig bild av aktuella stadganden och uppfattningar om hur HFD ska agera samt kontrollera hur HFD har agerat i förhållande till dessa stadganden och uppfattningar och således bidra till en högre förutsebarhet.

Uppsatsen syftar därmed... (More)
Denna uppsats behandlar den förhållandevis oklara skatterättsliga regleringen av näringsverksamheters avdrag för sponsrings- och klimatkompensationsutgifter. Oklarheterna kan antas påverka skattskyldigas incitament för att ge sådana bidrag och därmed motverka uppfyllandet av Sveriges klimatmål. Uppsatsen utreder också hur HFD har gått och ska gå till väga vid sin tolkning och tillämpning av regleringen, i syfte att synliggöra eventuella tendenser och brister i HFD:s tillvägagångssätt, ge en överskådlig bild av aktuella stadganden och uppfattningar om hur HFD ska agera samt kontrollera hur HFD har agerat i förhållande till dessa stadganden och uppfattningar och således bidra till en högre förutsebarhet.

Uppsatsen syftar därmed huvudsakligen till att fördjupa förståelsen för hur HFD ska hantera, och i relevant praxis har hanterat, oklarheter i denna reglering samt konsekvenser av detta och att ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. För att uppfylla syftet besvaras ett antal frågeställningar om gällande rätt och HFD:s tillvägagångssätt med hjälp av rättsdogmatisk metod samt en diskussion baserad på rättsutredningen. Materialet i fokus är RF, IL, sex rättsfall från HFD samt juridisk litteratur av bland andra Påhlsson, Bjuvberg, Cejie, Persson Österman, Tjernberg och Lodin m.fl.

Slutsatserna är huvudsakligen som följer: Avdrag ska göras för sponsrings- och klimatkompensationsutgifter som är för intäkternas förvärvande och bibehållande om det har utförts tillräckliga direkta motprestationer, finns tillräckligt stark anknytning mellan verksamheterna eller finns anledning att anta att utgifterna har främjat avsättningen av den givande verksamhetens produkter. HFD kan i rättsfallen anses ha delvis agerat i enlighet med aktuella stadganden och uppfattningar. Den kan dock kritiseras för att inte ha varit tillräckligt transparent, utförlig och tydlig i sina domskäl. Detta kan antas ha motverkat en hög förutsebarhet och skadat förtroendet och legitimiteten för HFD, varför mer utförliga domskäl hade varit önskvärda. Vidare verkar HFD ha beaktat subjektiva klimatrelaterade uppfattningar, vilket kan antas ha medfört en lägre förutsebarhet men också stärkt förtroendet för HFD och främjat en ökad regelefterlevnad. Därtill kan HFD (och SRN) kritiseras för att inte ha följt förhandsbeskedsinstitutets processregler, vilket har resulterat i missförstånd och ett ytterligare skadat förtroende.

Mot bakgrund av detta är det önskvärt att HFD presenterar tydliga och transparenta domskäl med klara riktlinjer och motiveringar till sina tolkningar, försöker hålla sig till sin relativt restriktiva och lagtextbundna tolkningstradition och följer relevant processrätt. Vidare är det eftersträvansvärt att justitieråden undviker friare tolkningar, annat än eventuellt i svåra tolkningsfall och då under vissa strikta förutsättningar. En alternativ potentiell lösning är införandet av speciallagstiftning, vilket dock inte framstår som uppenbart mer fördelaktigt i alla avseenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ström, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Tax deductions for expenses which are not obviously part of the business – Particularly regarding SAC’s handling of sponsorship and climate compensation
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt (en. tax law), förvaltningsrätt (en. administrative law), skatteavdrag (en. tax deductions), avdrag (en. deductions), sponsring (en. sponsorship), klimatkompensation (en. climate compensation).
language
Swedish
id
9066408
date added to LUP
2021-11-17 09:34:48
date last changed
2021-11-17 09:34:48
@misc{9066408,
 abstract   = {{This thesis investigates the rather unclear tax regulation regarding expenses for sponsorship and climate compensation. Namely, the unclear aspects can be assumed to affect taxpayers’ incentives to make such contributions and thereby counteract the fulfillment of Sweden's climate targets. The thesis also investigates how SAC has gone and should go about interpreting and applying the regulation, to identify potential trends and shortcomings in SAC’s procedures, provide a clear view of current statutes and opinions of how SAC should proceed, compare the procedures with these statutes and opinions and thus contribute to a higher legal predictability.

Thus, this thesis mainly aims to deepen the understanding of how SAC should handle, and in relevant cases has handled, unclear aspects of the regulation as well as the consequences of this and to propose alternative solutions. To fulfill this purpose, several questions about the regulation and SAC’s approach are answered with a legal dogmatic method and a discussion based on the legal investigation. The main material is RF, IL, six court cases from SAC and legal literature by Påhlsson, Bjuvberg, Cejie, Persson Österman, Tjernberg and Lodin among others.

The conclusions are mainly as follows: Deductions shall be made for sponsorship and climate compensation expenses that are for the acquisition and maintenance of income, if sufficient direct compensation has been provided, there is a sufficiently strong connection between the parties or there is reason to believe that the expenses have promoted the sale of the contributing party's products. In the court cases, SAC can be considered to have acted in accordance with current statutes and opinions to some extent. However, the court can be criticized for not being sufficiently transparent, detailed and clear in its grounds for judgment. This can be assumed to have prevented a higher degree of predictability and damaged the taxpayers’ trust for and legitimacy of SAC, which is why more detailed grounds for judgment would have been preferable. Furthermore, SAC appears to have considered subjective climate-related opinions, which can be assumed to have led to a lower predictability but also strengthened the trust in SAC and increased compliance with tax regulations. In addition, SAC (and CATR) can be criticized for not following förhandsbeskedsinstitutet’s procedural rules, which has resulted in misunderstandings and lower trust for the court.

Therefore, SAC should present clear and transparent grounds for judgment with clear guidelines and motivations for its interpretations, try to maintain its tradition of relatively restrictive interpretations and follow relevant procedural law. Furthermore, it is preferred if SAC avoids making less restricted interpretations, other than possibly in difficult cases under certain strict conditions. An alternative potential solution is the enactment of specific legislation for these types of expenses which, however, does not appear to be obviously more advantageous in all respects.}},
 author    = {{Ström, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skattemässiga avdrag för kostnader som inte självklart är en del av verksamheten – Med fokus på HFD:s hantering av sponsring och klimatkompensation}},
 year     = {{2021}},
}