Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jäv för styrelseledamot i aktiebolag - En studie av 8 kap. 23§ ABL

Al-Juboori, Zahraa LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka betydelsen av jäv för styrelseledamot enligt vad som stadgas i 8 kap. 23 § ABL. För att uppnå syftet har juridisk metod tillsammans med juridiska rättskällor varit utgångspunkten för uppsatsskrivandet.
En styrelseledamot i ett aktiebolag har ett gemensamt samt individuellt ansvar
Regleringen i 8 kap 23§ ABL syftar till att motverka de negativa effekterna som kan uppstå i följd av intressekonflikter mellan bolaget och den enskilda styrelseledamoten. Regleringen innebär att styrelseledamoten förhindras från att närvara vid handläggning av fråga om avtal, förutsatt att styrelseledamoten kan ha, eller typiskt sett har ett med bolaget motstående intresse. Jävsbestämmelsen innehar två rekvisit. Det... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka betydelsen av jäv för styrelseledamot enligt vad som stadgas i 8 kap. 23 § ABL. För att uppnå syftet har juridisk metod tillsammans med juridiska rättskällor varit utgångspunkten för uppsatsskrivandet.
En styrelseledamot i ett aktiebolag har ett gemensamt samt individuellt ansvar
Regleringen i 8 kap 23§ ABL syftar till att motverka de negativa effekterna som kan uppstå i följd av intressekonflikter mellan bolaget och den enskilda styrelseledamoten. Regleringen innebär att styrelseledamoten förhindras från att närvara vid handläggning av fråga om avtal, förutsatt att styrelseledamoten kan ha, eller typiskt sett har ett med bolaget motstående intresse. Jävsbestämmelsen innehar två rekvisit. Det första rekvisitet är ”handlägga” och det andra är ”fråga om avtal”. Rekvisitet ”handlägga” omfattar alla situationer där den jävige styrelseledamoten har deltagit i beslutsförfarandet av jävsfrågan. Handläggningsförbudet avser således alla frågor som rör avtal. Med ”fråga om avtal” omfattas alla rättshandlingar som syftar till att grundlägga, bevara eller förändra ett rättsförhållande på förmögenhetsrättens område. Jävsbestämmelsen tar sikte på tre olika jävsgrunder: intressejäv, självkontrahering samt ställföreträdarjäv.
Rättsföljden av jäv är att den jävige styrelseledamoten förhindras från att närvara i handläggningen av frågan som framkallat jävet. Enligt 8 kap 21 § ABL ska en jävig styrelseledamot exkluderas från styrelsesammanträdet för att styrelsen ska kunna vara beslutför. (Less)
Abstract
This essay aims to investigate the significance of non-compliance for a board member in accordance with what is stipulated in chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act.
The regulation in Chapter 8, Section 23 of the Swedish Companies aims to counteract the negative effects that may arise because of conflicts of interest between the company and the individual board member. The regulation means that the board member is prevented from attending the handling of the issue of an agreement, provided that the board member may have, or typically has an interest which can cause an conflict with the interest of the company. The provision has two prerequisites. The first one is "participate" and the second is "matter regarding an agreement".... (More)
This essay aims to investigate the significance of non-compliance for a board member in accordance with what is stipulated in chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act.
The regulation in Chapter 8, Section 23 of the Swedish Companies aims to counteract the negative effects that may arise because of conflicts of interest between the company and the individual board member. The regulation means that the board member is prevented from attending the handling of the issue of an agreement, provided that the board member may have, or typically has an interest which can cause an conflict with the interest of the company. The provision has two prerequisites. The first one is "participate" and the second is "matter regarding an agreement". The term “participate” include all situations where the disqualified board member has participated in the decision-making process of the disqualification issue. The processing ban thus refers to all issues concerning agreements. "matter regarding an agreement" covers all legal acts that aim to establish, preserve, or change a legal relationship in the field of property law. The provision in chapter 8 section 23 of the Swedish Company designates three different types for interest conflict: conflicting interest, self-dealing, and when the board member is representing the opposing party.
The legal consequence of the regulation is that the disqualified board member is prevented from attending the handling of the issue that caused the dispute. According to Chapter 8, Section 23 of the Swedish Company, a disqualified board member must be excluded from the board meeting for the board to have a quorum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al-Juboori, Zahraa LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
8 kap. 23§ ABL, Styrelseledamot, Aktiebolagen, Aktiebolagsrätt
language
Swedish
id
9066638
date added to LUP
2021-10-11 14:23:06
date last changed
2021-10-11 14:23:06
@misc{9066638,
 abstract   = {{This essay aims to investigate the significance of non-compliance for a board member in accordance with what is stipulated in chapter 8 section 23 of the Swedish Companies Act. 
The regulation in Chapter 8, Section 23 of the Swedish Companies aims to counteract the negative effects that may arise because of conflicts of interest between the company and the individual board member. The regulation means that the board member is prevented from attending the handling of the issue of an agreement, provided that the board member may have, or typically has an interest which can cause an conflict with the interest of the company. The provision has two prerequisites. The first one is "participate" and the second is "matter regarding an agreement". The term “participate” include all situations where the disqualified board member has participated in the decision-making process of the disqualification issue. The processing ban thus refers to all issues concerning agreements. "matter regarding an agreement" covers all legal acts that aim to establish, preserve, or change a legal relationship in the field of property law. The provision in chapter 8 section 23 of the Swedish Company designates three different types for interest conflict: conflicting interest, self-dealing, and when the board member is representing the opposing party.
The legal consequence of the regulation is that the disqualified board member is prevented from attending the handling of the issue that caused the dispute. According to Chapter 8, Section 23 of the Swedish Company, a disqualified board member must be excluded from the board meeting for the board to have a quorum.}},
 author    = {{Al-Juboori, Zahraa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Jäv för styrelseledamot i aktiebolag - En studie av 8 kap. 23§ ABL}},
 year     = {{2021}},
}