Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fractured Earth: International State Responsibility and Climate Injustice in the Context of Fracking

Román, Sonja LU (2021) LAGM01 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Medans världens fossila bränslereserver sinar har utvinningen av fossilgas genom hydraulisk spräckning, allmänt känt som fracking, vunnit mark internationellt. Parallellt med detta uppenbarar sig klimatförändringarnas katastrofala effekter och tiden är knapp för att ställa om global energiproduktion innan medeltemperaturen når så kallade ”tipping points”. Syftet med denna uppsats är att utforska det internationella statliga ansvaret i förhållande till fracking, vars stora metanutsläpp bromsar alla klimatframsteg av betydelse. En rättsdogmatisk metod används för att redovisa gällande normer under internationell miljölagstiftning och internationella mänskliga rättigheter i förhållande till fracking. Vidare tillämpas teoretiska perspektiv... (More)
Medans världens fossila bränslereserver sinar har utvinningen av fossilgas genom hydraulisk spräckning, allmänt känt som fracking, vunnit mark internationellt. Parallellt med detta uppenbarar sig klimatförändringarnas katastrofala effekter och tiden är knapp för att ställa om global energiproduktion innan medeltemperaturen når så kallade ”tipping points”. Syftet med denna uppsats är att utforska det internationella statliga ansvaret i förhållande till fracking, vars stora metanutsläpp bromsar alla klimatframsteg av betydelse. En rättsdogmatisk metod används för att redovisa gällande normer under internationell miljölagstiftning och internationella mänskliga rättigheter i förhållande till fracking. Vidare tillämpas teoretiska perspektiv från Third World Approaches to International Law (TWAIL) och Legal Subjectivity. Dessa utgör även grunden för en redogörelse av samtida strategier för att rättsligt motverka fracking. Studiens resultat visar att klimatregimen är beroende av best-efforts bland avtalsslutande stater och saknar bindande verkställighetsmekanismer. Dessutom är andra normer under internationell miljölagstiftning dåligt utrustade för att ta itu med klimatförändringarna, detta på grund av svårigheten med att påvisa kausalitet mellan en viss handling och en särskild skada. Mänskliga rättigheter är i praktiken utan större verkan eftersom den enbart centrerar värdstater, som i realiteten ofta är förhindrade, av olika skäl, att reglera fracking på sitt territorium. Vidare återspeglas företagens makt över den globala ordningen i hur det kommersiella företaget i realiteten är det absoluta rättsliga subjektet inom internationell rätt. Baserat på dessa misslyckanden, liksom den internationella rättens koloniala ursprung, fortsätter internationell rätt att förtrycka tredje världen. Framför allt med tanke på hur lite uppmärksamhet som ägnas åt de bakomliggande orsakerna till miljöförstörande verksamheter, bland vilka fracking inte är ett undantag. Således måste internationell rätt manas till djupgående förändringar genom inflytande från tredje världen. Klimatkrisens allvar och kampen mot klockan kräver dock att alla befintliga rättsliga vägar används för att fossila bränslen ska stanna i marken. (Less)
Popular Abstract
As the world is running out on conventional fossil fuel reserves the extraction of fossil gas through hydraulic fracturing, commonly known as fracking, has gained further ground internationally. In parallel, the escalating and disastrous effects of climate change are evident and time is running out to adjust energy production systems in order to avoid tipping points of global temperature levels. The purpose of this thesis is to explore international state responsibility in relation to fracking, whose large emissions of methane delay any significant climate progress from being made. A doctrinal methodology is used to account for the applicable norms under international environmental law and international human rights law in light of this... (More)
As the world is running out on conventional fossil fuel reserves the extraction of fossil gas through hydraulic fracturing, commonly known as fracking, has gained further ground internationally. In parallel, the escalating and disastrous effects of climate change are evident and time is running out to adjust energy production systems in order to avoid tipping points of global temperature levels. The purpose of this thesis is to explore international state responsibility in relation to fracking, whose large emissions of methane delay any significant climate progress from being made. A doctrinal methodology is used to account for the applicable norms under international environmental law and international human rights law in light of this extractive activity. Further, the theoretical perspectives of Third World Approaches to International Law (TWAIL) and Legal Subjectivity are applied, and also form the basis for a presentation of contemporary strategies to legally oppose fracking. The findings show that the climate regime is dependent on best-efforts by contracting states and lacks binding enforcement mechanisms. Additionally, other norms under international environmental law are unfit to tackle climate change due to difficulties of tracing the harm to a single action of a specific state. International human rights law is in practice largely obsolete due to merely centering host states, who often in various ways are prevented from regulating fracking. Further, the global dominance of corporate power is reflected in how the corporation in reality is the ultimate legal subject within international law. Based on these failures, as well as its colonial origins, international law is oppressive to the Third World, all the more when little attention is paid to root causes behind environmental exploitation including fracking. Thus, international law must be compelled to profound change by influence of the Third World. From a shorter term perspective, the severity of the climate crisis urges the use of existing legal tools to make fossil fuels stay in the ground. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Román, Sonja LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
International State Responsibility, International Human Rights Law, International Environmental Law, climate change, fracking, Hydraulic fracturing, Paris Agreement, Third World Approaches to International Law, TWAIL, legal subjectivity, Argentina, Vaca Muerta, natural gas, fossil gas, bridge fuels
language
English
id
9067730
date added to LUP
2021-11-11 14:57:16
date last changed
2021-11-11 14:57:16
@misc{9067730,
 abstract   = {{Medans världens fossila bränslereserver sinar har utvinningen av fossilgas genom hydraulisk spräckning, allmänt känt som fracking, vunnit mark internationellt. Parallellt med detta uppenbarar sig klimatförändringarnas katastrofala effekter och tiden är knapp för att ställa om global energiproduktion innan medeltemperaturen når så kallade ”tipping points”. Syftet med denna uppsats är att utforska det internationella statliga ansvaret i förhållande till fracking, vars stora metanutsläpp bromsar alla klimatframsteg av betydelse. En rättsdogmatisk metod används för att redovisa gällande normer under internationell miljölagstiftning och internationella mänskliga rättigheter i förhållande till fracking. Vidare tillämpas teoretiska perspektiv från Third World Approaches to International Law (TWAIL) och Legal Subjectivity. Dessa utgör även grunden för en redogörelse av samtida strategier för att rättsligt motverka fracking. Studiens resultat visar att klimatregimen är beroende av best-efforts bland avtalsslutande stater och saknar bindande verkställighetsmekanismer. Dessutom är andra normer under internationell miljölagstiftning dåligt utrustade för att ta itu med klimatförändringarna, detta på grund av svårigheten med att påvisa kausalitet mellan en viss handling och en särskild skada. Mänskliga rättigheter är i praktiken utan större verkan eftersom den enbart centrerar värdstater, som i realiteten ofta är förhindrade, av olika skäl, att reglera fracking på sitt territorium. Vidare återspeglas företagens makt över den globala ordningen i hur det kommersiella företaget i realiteten är det absoluta rättsliga subjektet inom internationell rätt. Baserat på dessa misslyckanden, liksom den internationella rättens koloniala ursprung, fortsätter internationell rätt att förtrycka tredje världen. Framför allt med tanke på hur lite uppmärksamhet som ägnas åt de bakomliggande orsakerna till miljöförstörande verksamheter, bland vilka fracking inte är ett undantag. Således måste internationell rätt manas till djupgående förändringar genom inflytande från tredje världen. Klimatkrisens allvar och kampen mot klockan kräver dock att alla befintliga rättsliga vägar används för att fossila bränslen ska stanna i marken.}},
 author    = {{Román, Sonja}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fractured Earth: International State Responsibility and Climate Injustice in the Context of Fracking}},
 year     = {{2021}},
}