Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En autentisk identitet - En jämförande analys av trovärdighetsbedömningen vid åberopade skyddsskälen sexuell läggning och religiös konvertering

Jönsson, Rebecca LU (2021) LAGF03 20212
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Enligt svensk lag har den som känner en välgrundad rädsla för förföljelse rätt att erhålla flyktingstatus. Detta stöds av den internationellt erkända principen om non-refoulement. Många asylsökande saknar dock skriftlig dokumentation eller andra former av bevis för att asyl ska kunna beviljas. Oftast är det enda bevis som domstolen har att bedöma den muntligt framställda asylberättelsen, som enligt UNHCR måste framstå som trovärdig. På grund av detta är trovärdighetsbedömningarna en central del av utredningen om flyktingstatus. Dessa bedömningar har blivit kritiserade, till stor del på grund av bristen på tillräckligt vetenskapligt stöd och de risker som detta innebär för rättssäkerheten. Bedömningarna och deras efterföljande beslut har... (More)
Enligt svensk lag har den som känner en välgrundad rädsla för förföljelse rätt att erhålla flyktingstatus. Detta stöds av den internationellt erkända principen om non-refoulement. Många asylsökande saknar dock skriftlig dokumentation eller andra former av bevis för att asyl ska kunna beviljas. Oftast är det enda bevis som domstolen har att bedöma den muntligt framställda asylberättelsen, som enligt UNHCR måste framstå som trovärdig. På grund av detta är trovärdighetsbedömningarna en central del av utredningen om flyktingstatus. Dessa bedömningar har blivit kritiserade, till stor del på grund av bristen på tillräckligt vetenskapligt stöd och de risker som detta innebär för rättssäkerheten. Bedömningarna och deras efterföljande beslut har utpekats för att till stor del bygga på subjektivism och fördomsfulla antaganden.
Rätten till flyktingstatus beviljas på grund av en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning eller religion. Denna avhandling syftar till att undersöka och differentiera trovärdighetsbedömningarna för dessa skyddsgrunder och undersöka tillförlitligheten av de kriterier som tillämpas på asylberättelsen. Dessutom kommer denna avhandling att undersöka möjliga skillnader mellan kriterierna som tillämpas på berättelsen, beroende på skyddsskälen.
När det gäller trovärdighetsbedömningen när sökande åberopar sin sexuella läggning eller konversion finns riktlinjer och vägledande rättspraxis, som kommer att bedömas i denna uppsats. Kriterierna för att flyktingen ska uppnå trovärdighet är bland annat detaljrikedom, fri från motsägelser och att den har den självupplevdas prägel.
Uppsatsen kommer att presentera en analys av rättsfall från migrationsdomstolarna, EU- domstolen och UNHCR-kommittén. I analysen kommer det att framgå att kriterierna som ska ha ett vägledande syfte i själva verket är alltför allmänt utformade för att uppfylla detta. Det kommer också att stå klart att även om det finns betydande skillnader i bedömningen av asylberättelsen baserat på den åberopade skyddsgrunden, kan detta också bero på de vagt utformade kriterierna. (Less)
Abstract
According to Swedish law, those who feel well-founded fear of persecution have the right to obtain refugee status. This is supported by the internationally recognized principle of non-refoulement. However, many asylum seekers lack written documentation or other forms of proof for asylum to be granted. More often than not, the only proof granted the court is the orally presented statement, which according to the UNHCR has to appear credible. Because of this, the credibility assessments are a central part of the investigation regarding refugee status. These assessments have been widely criticized and discredited, largely due to its lack of sufficient scientific support and the risks this poses to the rule of law. The assessments and their... (More)
According to Swedish law, those who feel well-founded fear of persecution have the right to obtain refugee status. This is supported by the internationally recognized principle of non-refoulement. However, many asylum seekers lack written documentation or other forms of proof for asylum to be granted. More often than not, the only proof granted the court is the orally presented statement, which according to the UNHCR has to appear credible. Because of this, the credibility assessments are a central part of the investigation regarding refugee status. These assessments have been widely criticized and discredited, largely due to its lack of sufficient scientific support and the risks this poses to the rule of law. The assessments and their following decision have been accused of largely being based on subjectivism and prejudices assumptions.

The right to obtain refugee status may be granted due to a well-founded fear of persecution due to their sexual orientation or the freedom of religion. This thesis aims to investigate and differentiate the credibility assessments for these grounds for protection and examine the reliability of the criteria applied to the oral statement. Furthermore, this thesis will examine potential distinctions among the criteria’s applied to the statement, depending on the reason for protection.

Regarding the credibility assessment when the refugee invokes his or her sexual orientation, there are guidelines and indicative case law, which will be assessed in this thesis. The criteria’s for the refugee to achieve credibility is among others richness of detail, lack of contradiction and that the statement has the imprint of the self-experienced.

The thesis will present a case analysis by the migration courts, the European court of justice and the UNHCR committee. In the analysis it will be clear that the criteria that are to fulfill an indicative purpose are, in fact, to inexplicitly formed to fulfill this purpose. It will also become clear that although there are significant differences in the judgement of the orally presented statement based on the invoked the ground of protection, this may be due to the vaguely formed criteria’s. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Trovärdighet, trovärdighetsbedömning, tillförlitlighet, asyl, sexuell läggning, religiös konvertering, skyddsskäl, non-refoulement, migration
language
Swedish
id
9070416
date added to LUP
2022-02-15 11:38:27
date last changed
2022-02-15 11:38:27
@misc{9070416,
 abstract   = {{According to Swedish law, those who feel well-founded fear of persecution have the right to obtain refugee status. This is supported by the internationally recognized principle of non-refoulement. However, many asylum seekers lack written documentation or other forms of proof for asylum to be granted. More often than not, the only proof granted the court is the orally presented statement, which according to the UNHCR has to appear credible. Because of this, the credibility assessments are a central part of the investigation regarding refugee status. These assessments have been widely criticized and discredited, largely due to its lack of sufficient scientific support and the risks this poses to the rule of law. The assessments and their following decision have been accused of largely being based on subjectivism and prejudices assumptions. 

The right to obtain refugee status may be granted due to a well-founded fear of persecution due to their sexual orientation or the freedom of religion. This thesis aims to investigate and differentiate the credibility assessments for these grounds for protection and examine the reliability of the criteria applied to the oral statement. Furthermore, this thesis will examine potential distinctions among the criteria’s applied to the statement, depending on the reason for protection. 

Regarding the credibility assessment when the refugee invokes his or her sexual orientation, there are guidelines and indicative case law, which will be assessed in this thesis. The criteria’s for the refugee to achieve credibility is among others richness of detail, lack of contradiction and that the statement has the imprint of the self-experienced. 

The thesis will present a case analysis by the migration courts, the European court of justice and the UNHCR committee. In the analysis it will be clear that the criteria that are to fulfill an indicative purpose are, in fact, to inexplicitly formed to fulfill this purpose. It will also become clear that although there are significant differences in the judgement of the orally presented statement based on the invoked the ground of protection, this may be due to the vaguely formed criteria’s.}},
 author    = {{Jönsson, Rebecca}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En autentisk identitet - En jämförande analys av trovärdighetsbedömningen vid åberopade skyddsskälen sexuell läggning och religiös konvertering}},
 year     = {{2021}},
}