Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd

Kelmendi Jansson, André and Moberg, Björn LU (2022) HARH16 20212
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. Med tanke på att det grundläggande anställningsskyddet redan innan denna förändring ansågs vara så pass långtgående, borde det väl vara näst intill omöjligt att säga upp en arbetstagare med pågående sjukskrivning?

Vår uppsats syftar till att undersöka, analysera och diskutera vad som krävs för att en uppsägning som hänför sig till en arbetstagares sjukdom ska anses vara sakligt grundad. Under denna undersökning... (More)
Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. Med tanke på att det grundläggande anställningsskyddet redan innan denna förändring ansågs vara så pass långtgående, borde det väl vara näst intill omöjligt att säga upp en arbetstagare med pågående sjukskrivning?

Vår uppsats syftar till att undersöka, analysera och diskutera vad som krävs för att en uppsägning som hänför sig till en arbetstagares sjukdom ska anses vara sakligt grundad. Under denna undersökning ämnar vi även att diskutera huruvida det faktiskt föreligger ett förstärkt anställningsskydd för sjukskrivna arbetstagare. I samband med den nya LAS-principöverenskommelsen avser vi därutöver att undersöka och resonera kring vilken eventuell framtida påverkan de nya regleringarna skulle kunna innebära för uppsägningar som sker på grund av sjukdom.

Utifrån de primära rättskällorna kan fyra huvudsakliga faktorer identifieras vilka Arbetsdomstolen behandlar vid en uppsägning som sker på grund av sjukdom; arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, arbetstagarens samverkansskyldighet och huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. I sin bedömning gör AD en intresseavvägning utifrån varje falls unika omständigheter som påverkar hur långt dessa åligganden sträcker sig. Vad gäller den nya LAS-principöverenskommelsen drar vi utifrån vår analys slutsatsen att överenskommelsen potentiellt kan innebära vissa försvagningar av anställningsskyddet för sjukskrivna arbetstagare, om den införs i sin nuvarande form. (Less)
Popular Abstract
It is often said that employees in Sweden have one of the best protections against arbitrary terminations compared to the rest of the world. When the employer's rehabilitation responsibility arose in the early 1990s, this in turn entailed several new obligations for the employer and the position of the employees was further strengthened. Given that the fundamental employment protection even before this already was considered to be very extensive, should it not be next to impossible to terminate an employee with an ongoing illness?

The purpose of our thesis is to investigate, analyze, and discuss the requirements for a termination, relating to an employee's illness, to be considered objectively justified. Furthermore, in this study, we... (More)
It is often said that employees in Sweden have one of the best protections against arbitrary terminations compared to the rest of the world. When the employer's rehabilitation responsibility arose in the early 1990s, this in turn entailed several new obligations for the employer and the position of the employees was further strengthened. Given that the fundamental employment protection even before this already was considered to be very extensive, should it not be next to impossible to terminate an employee with an ongoing illness?

The purpose of our thesis is to investigate, analyze, and discuss the requirements for a termination, relating to an employee's illness, to be considered objectively justified. Furthermore, in this study, we intend to discuss whether or not a strengthened employment protection for employees on sick leave actually exists. In regards to the new LAS-reformation, we also aim to investigate and discuss the possible future impact of the new regulations on terminations that occur due to illness.

Based on the primary sources of law, four main factors can be identified which are considered by the court in the event of a termination that occurs due to illness; the employer's obligation to rehabilitate, the employer's obligation to relocate, the employee's obligation to participate and whether or not the employee's ability to work is permanently reduced. In their assessment, the AD balances different interests based on each case's unique circumstances that affect how far these obligations in turn extend. In regards to the new LAS principle agreement, we draw from our analysis the conclusion that it potentially could entail a slight weakening of the employment protection for employees on sick leave, if introduced in its current form. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kelmendi Jansson, André and Moberg, Björn LU
supervisor
organization
course
HARH16 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppsägning, sjukdom, anställningsskydd, rehabilitering, intresseavvägning
language
Swedish
id
9071538
date added to LUP
2022-01-21 15:53:25
date last changed
2022-01-21 15:53:25
@misc{9071538,
 abstract   = {{Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. Med tanke på att det grundläggande anställningsskyddet redan innan denna förändring ansågs vara så pass långtgående, borde det väl vara näst intill omöjligt att säga upp en arbetstagare med pågående sjukskrivning? 

Vår uppsats syftar till att undersöka, analysera och diskutera vad som krävs för att en uppsägning som hänför sig till en arbetstagares sjukdom ska anses vara sakligt grundad. Under denna undersökning ämnar vi även att diskutera huruvida det faktiskt föreligger ett förstärkt anställningsskydd för sjukskrivna arbetstagare. I samband med den nya LAS-principöverenskommelsen avser vi därutöver att undersöka och resonera kring vilken eventuell framtida påverkan de nya regleringarna skulle kunna innebära för uppsägningar som sker på grund av sjukdom.

Utifrån de primära rättskällorna kan fyra huvudsakliga faktorer identifieras vilka Arbetsdomstolen behandlar vid en uppsägning som sker på grund av sjukdom; arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, arbetstagarens samverkansskyldighet och huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. I sin bedömning gör AD en intresseavvägning utifrån varje falls unika omständigheter som påverkar hur långt dessa åligganden sträcker sig. Vad gäller den nya LAS-principöverenskommelsen drar vi utifrån vår analys slutsatsen att överenskommelsen potentiellt kan innebära vissa försvagningar av anställningsskyddet för sjukskrivna arbetstagare, om den införs i sin nuvarande form.}},
 author    = {{Kelmendi Jansson, André and Moberg, Björn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd}},
 year     = {{2022}},
}