Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oaktsam våldtäkt - vad utgör grov oaktsamhet? - En studie av domstolars resonemang gällande grov oaktsamhet i mål om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

Johannesson, Anna LU (2022) JURM02 20221
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In 2018, Sweden passed a new law regarding rape, which is based on consent. Prior to this, a certain amount of force or threat was required, but the current legislation is based on the lack of voluntary participation. A new offense was passed, negligent rape. Thus, criminal liability for rape does not only come in question in cases of intent, but also in cases of gross negligence. The main purpose of this essay is to clarify the grounds for decisions and how the courts reason, when trying to determine whether the defendant has acted with gross negligence. This essay also studies how the court reasons when deciding upon whether the defendant has acted with intent or with gross negligence. The essay describes the Penal Code regarding rape... (More)
In 2018, Sweden passed a new law regarding rape, which is based on consent. Prior to this, a certain amount of force or threat was required, but the current legislation is based on the lack of voluntary participation. A new offense was passed, negligent rape. Thus, criminal liability for rape does not only come in question in cases of intent, but also in cases of gross negligence. The main purpose of this essay is to clarify the grounds for decisions and how the courts reason, when trying to determine whether the defendant has acted with gross negligence. This essay also studies how the court reasons when deciding upon whether the defendant has acted with intent or with gross negligence. The essay describes the Penal Code regarding rape and negligent rape. It is also described how the Swedish National Council for Crime Prevention has studied the consequences of the new law. The study shows that prosecutors and judges are generally positive regarding the new law. However, defence attorneys are generally critical.

It is also studied in the essay how authors of legal literature have argued that intent and gross negligence should be assessed. If the defendant has realized that there is a risk that the victim did not participate voluntarily, the defendant might have acted with intent or negligence. If the defendant was indifferent regarding the fact that the victim did not participate voluntarily, the defendant has acted with intentional indifference. If the defendant was not indifferent regarding this fact, the defendant has acted with recklessness. The Swedish expression translates to “knowingly negligent”. If the defendant was not, but should have been, aware of the risk that the victim did not participate voluntarily, the defendant has acted with negligence. This Swedish expression translates to “unknowingly negligent”. In most cases, gross negligence is equal to recklessness, or acting “knowingly negligent”. However, negligence or acting “unknowingly negligent” can in some reprehensible cases be seen as gross negligence.

The essay also clarifies some of the court practice and studies regarding the evaluation of evidence, which has a close connection to the assessment of whether the defendant has acted with gross negligence. Lack of evidence is often a problem in cases of rape. Often, the only evidence is the statement of the victim along with some supporting evidence, often witnesses who were not present at the time of the rape but can only speak to what the victim has told them.

Through the analysis, several factors can be defined that are often taken into consideration when the court is reasoning about whether the defendant has acted with intent or gross negligence. It is often considered why the sexual act ended, what kind of relationship the victim and the defendant had prior to this event and if they ever had any sexual relations before. It is also often considered how active or passive the victim and the defendant were. The analysis also mentions the evaluation of evidence made by the court.

The essay concludes that there seems to be a unitary court practice. The only exception to this might be the most recent judgment by the supreme court. It could be argued that this judgment contradicts some of the grounds for decision in other judgments that have been studied in this essay. Time will show whether this precedent will lead to new, different reasonings. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagstiftningen ikraft, vilket innebar en stor förändring i den svenska regleringen av våldtäktsbrottet. Lagstiftningen blev nu frivillighetsbaserad och samtidigt infördes ett nytt brott, oaktsam våldtäkt. Straffansvar i våldtäktsmål är därmed även aktuellt då den tilltalade agerat grovt oaktsamt. Denna uppsats syftar till att klargöra hur domstolar resonerar angående kravet på grov oaktsamhet, vad gäller brottet oaktsam våldtäkt i 6 kapitlet 1 a § brottsbalken. Uppsatsen syftar också till att klargöra domstolars resonemang vid gränsdragning mellan uppsåt och oaktsamhet, då detta också utgör gränsdragningen mellan våldtäkt och oaktsam våldtäkt. Uppsatsen utgår från tre frågeställningar: vad... (More)
Den 1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagstiftningen ikraft, vilket innebar en stor förändring i den svenska regleringen av våldtäktsbrottet. Lagstiftningen blev nu frivillighetsbaserad och samtidigt infördes ett nytt brott, oaktsam våldtäkt. Straffansvar i våldtäktsmål är därmed även aktuellt då den tilltalade agerat grovt oaktsamt. Denna uppsats syftar till att klargöra hur domstolar resonerar angående kravet på grov oaktsamhet, vad gäller brottet oaktsam våldtäkt i 6 kapitlet 1 a § brottsbalken. Uppsatsen syftar också till att klargöra domstolars resonemang vid gränsdragning mellan uppsåt och oaktsamhet, då detta också utgör gränsdragningen mellan våldtäkt och oaktsam våldtäkt. Uppsatsen utgår från tre frågeställningar: vad utgör grov oaktsamhet enligt 6 kapitlet 1 a § brottsbalken, enligt gällande rätt? Hur har Högsta domstolen och hovrätterna resonerat kring bedömningen av grov oaktsamhet samt gränsdragningen mellan uppsåt och grov oaktsamhet, i mål avseende våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt? Är dessa resonemang förenliga med gällande rätt?

Det redogörs för brottsbalkens reglering av våldtäkt respektive oaktsam våldtäkt. Det finns här tre kriterier, det ska röra sig om ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det krävs också att målsägandens deltagande inte varit frivilligt. Slutligen krävs att gärningspersonen agerat uppsåtligen alternativt grovt oaktsamt. Det redogörs sedan för vilka slutsatser Brå kunnat dra i sin studie av samtliga relevanta avgöranden från 2019. Bland annat framgår av studien att åklagare och domare generellt är positiva till lagändringen, medan advokater ofta är mer kritiska.

Det redogörs också närmare för vad som utgör uppsåtligt respektive grovt oaktsamt handlande. Först prövas om gärningspersonen insett att det föreligger en risk för att målsäganden inte deltagit frivilligt. Om gärningspersonen insett detta, blir nästa fråga huruvida gärningspersonen var likgiltig inför det förhållande att målsäganden inte deltog frivilligt. Om svaret på även denna fråga är ja, har gärningspersonen agerat med ett likgiltighetsuppsåt. Om svaret på den sista frågan däremot är nej, har gärningspersonen istället varit medvetet oaktsam. Om gärningspersonen däremot inte insett, men borde ha insett, att det förelegat en risk för att målsäganden inte deltagit frivilligt, kan detta ses som omedveten oaktsamhet. Som regel är medveten oaktsamhet att se som grov sådan. Omedveten oaktsamhet kan endast betraktas som grov i klart klandervärda fall då gärningspersonen inte bemödat sig att kontrollera de närmare förhållandena trots att det funnits starka skäl att göra det.

Vidare redogörs för bevisvärderingen i våldtäktsmål, vilken har ett nära samband med bedömningen av uppsåt respektive grov oaktsamhet. Brist på bevisning är ett stort problem i våldtäktsmål och bevisningen består oftast av målsägandens utsaga i kombination med viss stödbevisning.

Därefter redogörs för de avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna som studerats inom ramen för uppsatsen. Dessa analyseras sedan i ljuset av vad som i tidigare kapitel framkommit om gällande rätt. Analysen identifierar flera faktorer som domstolarna tittar på vid bedömning av den tilltalades eventuella uppsåt eller grova oaktsamhet. Det ses ofta till anledningen till att den sexuella handlingen avbröts, parternas relation sedan tidigare och huruvida parterna haft sexuellt umgänge vid tidigare tillfälle. Det ses också i flera av avgörandena till hur aktiv eller passiv målsäganden respektive den tilltalade varit. Analysen belyser också vilka faktorer som beaktas vid bedömningen av huruvida den tilltalade varit likgiltig inför den omständighet att målsäganden inte deltog frivilligt. Det framförs också resonemang kring hur domstolarna bevisvärderat i samband med bedömningen av uppsåt alternativt grov oaktsamhet.

Analysen föranleder slutsatsen att det generellt synes finnas en enhetlig praxis, i vart fall står de bedömningar som gjorts inte i strid med varandra. Ett undantag för detta kan dock vara Högsta domstolens senaste dom. Det kan argumenteras för att denna dom i vissa avseenden motsäger vad som framkommit i tidigare domar. Det återstår att se hur detta nya prejudikat kommer påverka nya avgöranden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johannesson, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Negligent rape - what constitutes gross negligence?
course
JURM02 20221
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, sexualbrott, våldtäkt, oaktsam våldtäkt, oaktsamhet, uppsåt
language
Swedish
id
9080531
date added to LUP
2022-06-09 12:32:45
date last changed
2022-06-09 12:32:45
@misc{9080531,
 abstract   = {{In 2018, Sweden passed a new law regarding rape, which is based on consent. Prior to this, a certain amount of force or threat was required, but the current legislation is based on the lack of voluntary participation. A new offense was passed, negligent rape. Thus, criminal liability for rape does not only come in question in cases of intent, but also in cases of gross negligence. The main purpose of this essay is to clarify the grounds for decisions and how the courts reason, when trying to determine whether the defendant has acted with gross negligence. This essay also studies how the court reasons when deciding upon whether the defendant has acted with intent or with gross negligence. The essay describes the Penal Code regarding rape and negligent rape. It is also described how the Swedish National Council for Crime Prevention has studied the consequences of the new law. The study shows that prosecutors and judges are generally positive regarding the new law. However, defence attorneys are generally critical.

It is also studied in the essay how authors of legal literature have argued that intent and gross negligence should be assessed. If the defendant has realized that there is a risk that the victim did not participate voluntarily, the defendant might have acted with intent or negligence. If the defendant was indifferent regarding the fact that the victim did not participate voluntarily, the defendant has acted with intentional indifference. If the defendant was not indifferent regarding this fact, the defendant has acted with recklessness. The Swedish expression translates to “knowingly negligent”. If the defendant was not, but should have been, aware of the risk that the victim did not participate voluntarily, the defendant has acted with negligence. This Swedish expression translates to “unknowingly negligent”. In most cases, gross negligence is equal to recklessness, or acting “knowingly negligent”. However, negligence or acting “unknowingly negligent” can in some reprehensible cases be seen as gross negligence.

The essay also clarifies some of the court practice and studies regarding the evaluation of evidence, which has a close connection to the assessment of whether the defendant has acted with gross negligence. Lack of evidence is often a problem in cases of rape. Often, the only evidence is the statement of the victim along with some supporting evidence, often witnesses who were not present at the time of the rape but can only speak to what the victim has told them.

Through the analysis, several factors can be defined that are often taken into consideration when the court is reasoning about whether the defendant has acted with intent or gross negligence. It is often considered why the sexual act ended, what kind of relationship the victim and the defendant had prior to this event and if they ever had any sexual relations before. It is also often considered how active or passive the victim and the defendant were. The analysis also mentions the evaluation of evidence made by the court.

The essay concludes that there seems to be a unitary court practice. The only exception to this might be the most recent judgment by the supreme court. It could be argued that this judgment contradicts some of the grounds for decision in other judgments that have been studied in this essay. Time will show whether this precedent will lead to new, different reasonings.}},
 author    = {{Johannesson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Oaktsam våldtäkt - vad utgör grov oaktsamhet? - En studie av domstolars resonemang gällande grov oaktsamhet i mål om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt}},
 year     = {{2022}},
}