Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gruvor och urfolk i Sápmi - Om samernas möjligheter att delta vid beslut om gruvetableringar

Jonsson Blume, Fredrika LU (2022) LAGF03 20221
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Gruvprojekt på traditionella samiska marker har gett upphov till många rättsliga frågor, bland annat beträffande vilka deltaganderättigheter samerna har i egenskap av urfolk. Inom folkrätten är det numera allmänt accepterat att stater är skyldiga att konsultera urfolk inför beslut som rör dem. Med tanke på det särskilda band som många urfolk har till sina traditionella marker är denna princip särskilt viktig när det kommer till exploateringsprojekt såsom gruvbrytning.

Denna uppsats undersöker den svenska regleringen i ljuset av de principer som utvecklats inom folkrätten. Genom en rättsdogmatisk metod utreds först vilka möjligheter samerna har att delta vid beslut om gruvetableringar. Den svenska regleringen analyseras därefter ur ett... (More)
Gruvprojekt på traditionella samiska marker har gett upphov till många rättsliga frågor, bland annat beträffande vilka deltaganderättigheter samerna har i egenskap av urfolk. Inom folkrätten är det numera allmänt accepterat att stater är skyldiga att konsultera urfolk inför beslut som rör dem. Med tanke på det särskilda band som många urfolk har till sina traditionella marker är denna princip särskilt viktig när det kommer till exploateringsprojekt såsom gruvbrytning.

Denna uppsats undersöker den svenska regleringen i ljuset av de principer som utvecklats inom folkrätten. Genom en rättsdogmatisk metod utreds först vilka möjligheter samerna har att delta vid beslut om gruvetableringar. Den svenska regleringen analyseras därefter ur ett internationellt perspektiv genom att undersöka hur den förhåller sig till den folkrättsliga utvecklingen.

Analysen visar att det fram till alldeles nyligen fanns ett stort glapp mellan de folkrättsliga principerna och den svenska regleringen. Mineral- och miljölagstiftningen erbjuder visserligen vissa möjligheter till samiskt inflytande under tillståndsprocessen, men det är inte fråga om några statliga skyldigheter i förhållande till samerna som urfolk. Tidigare i år trädde emellertid en ny lag i kraft som specifikt föreskriver en konsultationsskyldighet med det samiska folket. Trots att en viss diskrepans fortfarande finns är det tydligt att svensk rätt därigenom har kommit att återspegla de folkrättsliga principerna i betydligt högre grad. (Less)
Abstract
Mining projects on traditional Sami lands have given rise to many legal questions, one of them being which participatory rights the Sami has as an indigenous people. In international law, it has become generally accepted that states have a duty to consult indigenous peoples in decisions affecting them. Given the special bond that most indigenous peoples have to their traditional lands, this principle is particularly important regarding extractive projects such as mining.

This essay examines the Swedish legislation in light of the principles which have evolved within international law. Using a legal-dogmatic method, it initially sorts out which opportunities to participate the Sami has when mining projects are decided upon. The Swedish... (More)
Mining projects on traditional Sami lands have given rise to many legal questions, one of them being which participatory rights the Sami has as an indigenous people. In international law, it has become generally accepted that states have a duty to consult indigenous peoples in decisions affecting them. Given the special bond that most indigenous peoples have to their traditional lands, this principle is particularly important regarding extractive projects such as mining.

This essay examines the Swedish legislation in light of the principles which have evolved within international law. Using a legal-dogmatic method, it initially sorts out which opportunities to participate the Sami has when mining projects are decided upon. The Swedish legislation is then analyzed from an international perspective by examining how it relates to the development in international law.

The analysis shows that up until recently there was a considerable gap between the principles of international law and the Swedish legislation. During the permitting process, which is regulated by mineral and environmental laws, there are indeed some opportunities for Sami influence, but it is not a question of state duties stemming from the Sami being an indigenous people. Earlier this year, however, a new law that specifically dictates a consultation duty with the Sami people entered into force. Although some discrepancy remains, the Swedish legislation has thereby come to reflect the principles in international law to a much greater degree. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson Blume, Fredrika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, samerätt, samer, urfolk, deltagande, konsultationsskyldighet, gruvor, exploateringsprojekt
language
Swedish
id
9080733
date added to LUP
2022-06-28 09:37:12
date last changed
2022-06-28 09:37:12
@misc{9080733,
 abstract   = {{Mining projects on traditional Sami lands have given rise to many legal questions, one of them being which participatory rights the Sami has as an indigenous people. In international law, it has become generally accepted that states have a duty to consult indigenous peoples in decisions affecting them. Given the special bond that most indigenous peoples have to their traditional lands, this principle is particularly important regarding extractive projects such as mining. 

This essay examines the Swedish legislation in light of the principles which have evolved within international law. Using a legal-dogmatic method, it initially sorts out which opportunities to participate the Sami has when mining projects are decided upon. The Swedish legislation is then analyzed from an international perspective by examining how it relates to the development in international law. 

The analysis shows that up until recently there was a considerable gap between the principles of international law and the Swedish legislation. During the permitting process, which is regulated by mineral and environmental laws, there are indeed some opportunities for Sami influence, but it is not a question of state duties stemming from the Sami being an indigenous people. Earlier this year, however, a new law that specifically dictates a consultation duty with the Sami people entered into force. Although some discrepancy remains, the Swedish legislation has thereby come to reflect the principles in international law to a much greater degree.}},
 author    = {{Jonsson Blume, Fredrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gruvor och urfolk i Sápmi - Om samernas möjligheter att delta vid beslut om gruvetableringar}},
 year     = {{2022}},
}