Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Secondhand i första hand

Särnblad, Märta LU and Ekberg, Maja (2022) SKDK11 20221
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie har sitt främsta syfte att med hjälp av Theory of Planned Behavior (TpB) undersöka befintliga användares intention att vara lojal via secondhand-appar. Vidare undersöks intentionen i relation till den adderade faktorn identitetsskapande community utifrån tidigare forskning och teorier. För att ge svar på studiens syfte har två forskningsfrågor utformats, som grundar sig i att utforska förståelsen för hur intention att vara lojala användare av en secondhand-app med hjälp av TpB-modellen, och hur en ny variabel kopplat till identitetsskapande community kan bidra till TpB i att förklara intention att vara lojal användare. Studien har sin ontologiska utgångspunkt i postpositivismen och har undersökts med en kvantitativ metod där... (More)
Denna studie har sitt främsta syfte att med hjälp av Theory of Planned Behavior (TpB) undersöka befintliga användares intention att vara lojal via secondhand-appar. Vidare undersöks intentionen i relation till den adderade faktorn identitetsskapande community utifrån tidigare forskning och teorier. För att ge svar på studiens syfte har två forskningsfrågor utformats, som grundar sig i att utforska förståelsen för hur intention att vara lojala användare av en secondhand-app med hjälp av TpB-modellen, och hur en ny variabel kopplat till identitetsskapande community kan bidra till TpB i att förklara intention att vara lojal användare. Studien har sin ontologiska utgångspunkt i postpositivismen och har undersökts med en kvantitativ metod där det empiriska materialet samlats in genom ett frågeformulär. Det slutliga resultatet som det empiriska materialet frambringat visar på att endast en av de fyra hypoteserna var statistiskt signifikanta. Resultatet visar att vi inte kan se något samband mellan varken attityd, subjektiv norm, eller identitetsskapande community till den beroende variabeln intentionen att vara lojal användare av secondhand-app. Däremot visar resultatet att det finns ett samband mellan upplevd beteendekontroll och intentionen att vara lojal användare av secondhand-app. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den variabeln som mätte det faktiska beteendet visar på ett samband med det faktiska beteende som vi mätt i den beroende variabeln. Trots att resultatet inte kunde visa något samband mellan de resterande variablerna menar vi på att studien kan användas som underlag för att vid framtida forskning konstruera alla variabler med syfte att undersöka beteendet snarare än intentionen. Denna studie anser vi bidrar till forskningsområdet Strategisk Kommunikation, då kommunikativa aspekter undersökts och trots flera förkastade hypoteser har mothypoteserna lagt grund för vidare forskning inom ämnet.

Nyckelord: intention, community, identitet, lojalitet, TpB, secondhand-app, Generation Z (Less)
Popular Abstract
The major purpose of this study is to investigate existing users’ intention to be loyal towards a second hand application out of the Theory of Planned Behavior model (TpB). The study investigates intention in relation to both ordinary TpB-factors attitude, subjective norm, perceived behavioral control as well as an additional factor identity-creating community based on previous research and theories. To provide answers to the purpose of the study, two research questions have been designed, which are based on exploring the understanding of how intention to be loyal users of a second-hand app using the TpB model and how a new variable linked to identity-creating community can contribute to TpB in explaining the intention to be a loyal user.... (More)
The major purpose of this study is to investigate existing users’ intention to be loyal towards a second hand application out of the Theory of Planned Behavior model (TpB). The study investigates intention in relation to both ordinary TpB-factors attitude, subjective norm, perceived behavioral control as well as an additional factor identity-creating community based on previous research and theories. To provide answers to the purpose of the study, two research questions have been designed, which are based on exploring the understanding of how intention to be loyal users of a second-hand app using the TpB model and how a new variable linked to identity-creating community can contribute to TpB in explaining the intention to be a loyal user. The study is based on a post positivistic approach and has applied a quantitative method to collect the empirical material through a survey. The result produced by the empirical material shows that only one of the four hypotheses was statistically significant. The result cannot demonstrate any significant relation between either attitude, subjective norm, or identity-creating community and the dependent variable intention to be loyal users of a secondhand-app. However, the result shows that there is a positive significant relation between perceived behavioral control and the intention to be a loyal user of a second hand app. To summarize, the conclusion of this study is that we find support for the independent variable that measured actual behavior to have a significant role in explaining the intention to be loyal towards a second hand application. Although the results could not show any connection between the majority of variables - we believe that this study can be used as a basis for constructing all variables in future research with the aim of examining behavior rather than intention. This study contributes to the research area Strategic Communication, as communicative aspects have been investigated and, despite several rejected hypotheses, the counter-hypotheses have laid the foundation for further research in the subject.

Keyword: community, identity, intention, loyalty, TpB, second hand app, Generation Z (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Särnblad, Märta LU and Ekberg, Maja
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie om intentionen att vara lojal användare av secondhand-app
course
SKDK11 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intention, community, identitet, lojalitet, TpB, secondhand-app, Generation Z
language
Swedish
id
9083062
date added to LUP
2022-06-27 10:52:24
date last changed
2022-06-27 10:52:24
@misc{9083062,
 abstract   = {{Denna studie har sitt främsta syfte att med hjälp av Theory of Planned Behavior (TpB) undersöka befintliga användares intention att vara lojal via secondhand-appar. Vidare undersöks intentionen i relation till den adderade faktorn identitetsskapande community utifrån tidigare forskning och teorier. För att ge svar på studiens syfte har två forskningsfrågor utformats, som grundar sig i att utforska förståelsen för hur intention att vara lojala användare av en secondhand-app med hjälp av TpB-modellen, och hur en ny variabel kopplat till identitetsskapande community kan bidra till TpB i att förklara intention att vara lojal användare. Studien har sin ontologiska utgångspunkt i postpositivismen och har undersökts med en kvantitativ metod där det empiriska materialet samlats in genom ett frågeformulär. Det slutliga resultatet som det empiriska materialet frambringat visar på att endast en av de fyra hypoteserna var statistiskt signifikanta. Resultatet visar att vi inte kan se något samband mellan varken attityd, subjektiv norm, eller identitetsskapande community till den beroende variabeln intentionen att vara lojal användare av secondhand-app. Däremot visar resultatet att det finns ett samband mellan upplevd beteendekontroll och intentionen att vara lojal användare av secondhand-app. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den variabeln som mätte det faktiska beteendet visar på ett samband med det faktiska beteende som vi mätt i den beroende variabeln. Trots att resultatet inte kunde visa något samband mellan de resterande variablerna menar vi på att studien kan användas som underlag för att vid framtida forskning konstruera alla variabler med syfte att undersöka beteendet snarare än intentionen. Denna studie anser vi bidrar till forskningsområdet Strategisk Kommunikation, då kommunikativa aspekter undersökts och trots flera förkastade hypoteser har mothypoteserna lagt grund för vidare forskning inom ämnet.

Nyckelord: intention, community, identitet, lojalitet, TpB, secondhand-app, Generation Z}},
 author    = {{Särnblad, Märta and Ekberg, Maja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Secondhand i första hand}},
 year     = {{2022}},
}