Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Rösthälsa hos äldre” - en enkätundersökning om friska äldre individers rösthälsa kopplat till kön, fysisk aktivitet och tidigare yrke

Larsson, Katarina LU and Ekman, Heidi LU (2022) LOGM81 20221
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Det generella syftet med denna studie var att utifrån en webbenkät undersöka rösthälsan hos friska äldre individer i åldrarna 65-80 år. Det specifika syftet var att undersöka hur män och kvinnor skattade sin nuvarande rösthälsa och jämföra med hur de uppfattade att rösten fungerat under arbetslivet. Denna studie var också avsedd att undersöka om det gick att finna ett samband mellan äldre individers självskattade nuvarande rösthälsa och fysiska aktivitet.
Metod: Enkätundersökningen besvarades av 157 deltagare och data analyserades från totalt 152 deltagare (113 kvinnor, 39 män). Beräkningar gjordes utifrån såväl deskriptiv som analytisk statistik, vilket inkluderade beräkningar med Chi2 och korrelationsanalyser. Frekvensberäkning... (More)
Syfte: Det generella syftet med denna studie var att utifrån en webbenkät undersöka rösthälsan hos friska äldre individer i åldrarna 65-80 år. Det specifika syftet var att undersöka hur män och kvinnor skattade sin nuvarande rösthälsa och jämföra med hur de uppfattade att rösten fungerat under arbetslivet. Denna studie var också avsedd att undersöka om det gick att finna ett samband mellan äldre individers självskattade nuvarande rösthälsa och fysiska aktivitet.
Metod: Enkätundersökningen besvarades av 157 deltagare och data analyserades från totalt 152 deltagare (113 kvinnor, 39 män). Beräkningar gjordes utifrån såväl deskriptiv som analytisk statistik, vilket inkluderade beräkningar med Chi2 och korrelationsanalyser. Frekvensberäkning gjordes för fritextsvar.
Resultat: Ingen signifikant skillnad gick att finna i hur män och kvinnor självskattat sin nuvarande rösthälsa och röstfunktion i tidigare yrkesliv. En svag signifikant korrelation (R[150] = -0.219, p = 0.007) gick att finna mellan nuvarande rösthälsa och ”upplevelsen av att höras” (N=152). Det gick även att finna en svag signifikant korrelation (R[150] = -0.219, p = 0.007) mellan nuvarande rösthälsa och fysisk aktivitet (N=152).
Slutsatser: De funna sambanden mellan nuvarande rösthälsa och fysisk aktivitet samt nuvarande rösthälsa och ”upplevelsen av att höras”, skulle kunna inspirera till vidare forskning där det undersöks huruvida fysisk aktivitet och tidigare yrkesrelaterade röstkrav kan tänkas påverka rösthälsan hos äldre individer. (Less)
Abstract
Purpose: The main purpose with this study was to examine vocal health in healthy older individuals aged 65-80 years from an online survey. The specific purpose was to investigate how men and women estimate their own current vocal health and to compare this with how they experience that their voice has functioned during their working life. This study also aimed to investigate if a correlation could be found between older individuals' estimation of their own current vocal health and physical activity.
Method: The survey research was answered by 157 participants and data was analyzed from 152 participants (113 women, 39 men). Calculations were made with both descriptive and analytical statistics, including calculations with Chi2 and... (More)
Purpose: The main purpose with this study was to examine vocal health in healthy older individuals aged 65-80 years from an online survey. The specific purpose was to investigate how men and women estimate their own current vocal health and to compare this with how they experience that their voice has functioned during their working life. This study also aimed to investigate if a correlation could be found between older individuals' estimation of their own current vocal health and physical activity.
Method: The survey research was answered by 157 participants and data was analyzed from 152 participants (113 women, 39 men). Calculations were made with both descriptive and analytical statistics, including calculations with Chi2 and correlation analysis. Frequencies were calculated for the free text replies.
Results: No significant differences were found between men and women's estimated current voice health and voice function in previous working life. A weak significant correlation (R[150] = -0.219, p = 0.007) was found between current vocal health and “experience of being heard” (N=152). A weak significant correlation (R[150] = -0.219, p = 0.007) could also be found between current vocal health and physical activity (N=152).
Conclusions: The connections found between current vocal health and physical activity as well as current voice health and “experience of being heard”, could inspire further research to investigate whether physical activity and previous occupational voice requirements may affect the vocal health of older individuals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Katarina LU and Ekman, Heidi LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20221
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Enkätundersökning, äldres rösthälsa, könsskillnader, fysisk aktivitet, yrkesrelaterad röstfunktion.
language
Swedish
id
9088001
date added to LUP
2022-06-13 13:55:13
date last changed
2022-06-13 13:55:13
@misc{9088001,
 abstract   = {{Purpose: The main purpose with this study was to examine vocal health in healthy older individuals aged 65-80 years from an online survey. The specific purpose was to investigate how men and women estimate their own current vocal health and to compare this with how they experience that their voice has functioned during their working life. This study also aimed to investigate if a correlation could be found between older individuals' estimation of their own current vocal health and physical activity.
Method: The survey research was answered by 157 participants and data was analyzed from 152 participants (113 women, 39 men). Calculations were made with both descriptive and analytical statistics, including calculations with Chi2 and correlation analysis. Frequencies were calculated for the free text replies. 
Results: No significant differences were found between men and women's estimated current voice health and voice function in previous working life. A weak significant correlation (R[150] = -0.219, p = 0.007) was found between current vocal health and “experience of being heard” (N=152). A weak significant correlation (R[150] = -0.219, p = 0.007) could also be found between current vocal health and physical activity (N=152).
Conclusions: The connections found between current vocal health and physical activity as well as current voice health and “experience of being heard”, could inspire further research to investigate whether physical activity and previous occupational voice requirements may affect the vocal health of older individuals.}},
 author    = {{Larsson, Katarina and Ekman, Heidi}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Rösthälsa hos äldre” - en enkätundersökning om friska äldre individers rösthälsa kopplat till kön, fysisk aktivitet och tidigare yrke}},
 year     = {{2022}},
}