Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vokalfält och formantfrekvenser hos barn med svenska som modersmål i årskurs 3, 4 och 5

Henriksson, Joakim LU (2022) LOGM81 20221
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka formantfrekvenser F1 och F2 i svenskans nio långa
vokaler /ɑː, ɛː, uː, oː, iː, eː, øː, yː, ʉː/ samt avstånd mellan vokaler /i, ɛ, ɑ, u/ i vokalfält hos
barn med typisk talspråksutveckling som hade svenska som modersmål i årskurs 3, 4 och 5.
Normaldata för F1 och F2 är relevant då flera kliniska grupper har rapporterats avvika för
dessa akustiska mått. Metod: Ljudinspelningar av 43 barn i åldrarna 9:3–12:2 (år:månader) genomfördes. Barnen
fick enskilt benämna bilder vars målord innehöll en av svenskans nio långa vokaler. Akustisk
analys för F1 och F2 för varje vokalproduktion hos varje enskilt barn utfördes primärt genom
formantspårning i programvaran Praat. Genomsnittliga formantfrekvenser för... (More)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka formantfrekvenser F1 och F2 i svenskans nio långa
vokaler /ɑː, ɛː, uː, oː, iː, eː, øː, yː, ʉː/ samt avstånd mellan vokaler /i, ɛ, ɑ, u/ i vokalfält hos
barn med typisk talspråksutveckling som hade svenska som modersmål i årskurs 3, 4 och 5.
Normaldata för F1 och F2 är relevant då flera kliniska grupper har rapporterats avvika för
dessa akustiska mått. Metod: Ljudinspelningar av 43 barn i åldrarna 9:3–12:2 (år:månader) genomfördes. Barnen
fick enskilt benämna bilder vars målord innehöll en av svenskans nio långa vokaler. Akustisk
analys för F1 och F2 för varje vokalproduktion hos varje enskilt barn utfördes primärt genom
formantspårning i programvaran Praat. Genomsnittliga formantfrekvenser för hela
åldersintervallet samt gruppjämförelser beräknades i IBM SPSS version 28.
Avståndsberäkning mellan vokaler i vokalfält beräknades med Pytagoras sats.
Resultat: Genomsnittliga F1 och F2 för hela åldersintervallet 9:3–12:2 visade mindre
variationsvidd hos F1 än F2. Vid gruppjämförelser 9:3–11:0 och 11:1–12:2 uppfattades inga
signifikanta skillnader för F1 eller F2. Det fanns inga signifikanta skillnader vid
gruppjämförelse för avstånd mellan vokalerna /i, ɛ, ɑ, u/. Slutsats: Det fanns inga signifikanta skillnader för formantfrekvenser eller avstånd mellan
vokaler hos barnen vid jämförelse av två grupper utifrån ålder. Deskriptiv data för
genomsnittliga formantfrekvenser för hela åldersintervallet följer teori som beskriver tidigare
mer stabila F1 än F2. Resultaten är inte kliniskt tillämpbara som normaldata än då fler
aspekter behöver undersökas såsom dialektal variation och könsskillnader. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The aim of this study was to examine formant frequencies F1 and F2 for the nine
long vowels in Swedish /ɑː, ɛː, uː, oː, iː, eː, øː, yː, ʉː/ and the distance between vowels /i, ɛ,
ɑ, u/ in the vowel space of children with typical speech development who had Swedish as a
first language, in grades 3, 4 and 5. Norm data for F1 and F2 are relevant since several
clinical groups have been reported to deviate from these acoustic measurements.
Method: Audio recordings of 43 children were made in the age interval 9:3-12:2
(years:months). The children named pictures individually, each one containing one of the
long Swedish vowels. Acoustic analysis of F1 and F2 for each individual vowel production
was done through formant tracking in... (More)
Purpose: The aim of this study was to examine formant frequencies F1 and F2 for the nine
long vowels in Swedish /ɑː, ɛː, uː, oː, iː, eː, øː, yː, ʉː/ and the distance between vowels /i, ɛ,
ɑ, u/ in the vowel space of children with typical speech development who had Swedish as a
first language, in grades 3, 4 and 5. Norm data for F1 and F2 are relevant since several
clinical groups have been reported to deviate from these acoustic measurements.
Method: Audio recordings of 43 children were made in the age interval 9:3-12:2
(years:months). The children named pictures individually, each one containing one of the
long Swedish vowels. Acoustic analysis of F1 and F2 for each individual vowel production
was done through formant tracking in the software Praat. Average formant frequencies and
group comparisons were analysed in IBM SPSS 28. Distance between vowels in the vowel
space were calculated with the Pythagorean theorem.
Result: Average F1 and F2 for the whole age interval showed less range for F1 than F2.
There were no significant differences between the groups 9:3-11:0 and 11:1-12:2 for F1 or
F2. There were no significant differences for distance between vowels /i, ɛ, ɑ, u/ for the
groups. Conclusions: No significant differences for formant frequencies or distance between vowels
were found. Descriptive data for average formant frequencies follow theory suggesting earlier
more stable F1 than F2. The results are not yet clinically applicable as norm data, additional
investigation of dialect variation and sex differences are required. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Joakim LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20221
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Utveckling, vokaler, formantfrekvenser, vokalfält, barn
language
Swedish
id
9094221
date added to LUP
2022-06-30 08:44:41
date last changed
2022-06-30 08:44:41
@misc{9094221,
 abstract   = {{Syfte: Studiens syfte var att undersöka formantfrekvenser F1 och F2 i svenskans nio långa
vokaler /ɑː, ɛː, uː, oː, iː, eː, øː, yː, ʉː/ samt avstånd mellan vokaler /i, ɛ, ɑ, u/ i vokalfält hos
barn med typisk talspråksutveckling som hade svenska som modersmål i årskurs 3, 4 och 5.
Normaldata för F1 och F2 är relevant då flera kliniska grupper har rapporterats avvika för
dessa akustiska mått. Metod: Ljudinspelningar av 43 barn i åldrarna 9:3–12:2 (år:månader) genomfördes. Barnen
fick enskilt benämna bilder vars målord innehöll en av svenskans nio långa vokaler. Akustisk
analys för F1 och F2 för varje vokalproduktion hos varje enskilt barn utfördes primärt genom
formantspårning i programvaran Praat. Genomsnittliga formantfrekvenser för hela
åldersintervallet samt gruppjämförelser beräknades i IBM SPSS version 28.
Avståndsberäkning mellan vokaler i vokalfält beräknades med Pytagoras sats.
Resultat: Genomsnittliga F1 och F2 för hela åldersintervallet 9:3–12:2 visade mindre
variationsvidd hos F1 än F2. Vid gruppjämförelser 9:3–11:0 och 11:1–12:2 uppfattades inga
signifikanta skillnader för F1 eller F2. Det fanns inga signifikanta skillnader vid
gruppjämförelse för avstånd mellan vokalerna /i, ɛ, ɑ, u/. Slutsats: Det fanns inga signifikanta skillnader för formantfrekvenser eller avstånd mellan
vokaler hos barnen vid jämförelse av två grupper utifrån ålder. Deskriptiv data för
genomsnittliga formantfrekvenser för hela åldersintervallet följer teori som beskriver tidigare
mer stabila F1 än F2. Resultaten är inte kliniskt tillämpbara som normaldata än då fler
aspekter behöver undersökas såsom dialektal variation och könsskillnader.}},
 author    = {{Henriksson, Joakim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vokalfält och formantfrekvenser hos barn med svenska som modersmål i årskurs 3, 4 och 5}},
 year     = {{2022}},
}