Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ligger lika bäst med lika? En kvantitativ studie om likhet respektive olikhet hos en idealpartners personlighet samt skillnader inom sexuell läggning

Bergman, Edith LU and Söderlindh, Julia LU (2023) PSYK11 20222
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka hur personlighet med utgångspunkt från Femfaktorsmodellen förhåller sig till hur en hypotetisk idealpartner uppfattas utifrån Attraction Similarity Theory och Complementary Needs Theory. I tillägg till detta gjordes en jämförelse mellan olika sexuella läggningar för att undersöka eventuella skillnader. Metoden som valdes var en kvantitativ survey-studie som fördelades online i olika Facebook-grupper. I enkäten fick urvalet svara på frågor om sin sexuella läggning, skatta sin egen personlighet och slutligen sin idealpartners personlighet. Datan analyserades genom två korrelationsanalyser, ett One Sample T-test, ett Paired Sample T-test och ett Independent Sample T-test. Resultatet pekade på att urvalet... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur personlighet med utgångspunkt från Femfaktorsmodellen förhåller sig till hur en hypotetisk idealpartner uppfattas utifrån Attraction Similarity Theory och Complementary Needs Theory. I tillägg till detta gjordes en jämförelse mellan olika sexuella läggningar för att undersöka eventuella skillnader. Metoden som valdes var en kvantitativ survey-studie som fördelades online i olika Facebook-grupper. I enkäten fick urvalet svara på frågor om sin sexuella läggning, skatta sin egen personlighet och slutligen sin idealpartners personlighet. Datan analyserades genom två korrelationsanalyser, ett One Sample T-test, ett Paired Sample T-test och ett Independent Sample T-test. Resultatet pekade på att urvalet föredrog en partner med höga nivåer av samtliga personlighetsdrag, vilket korrelerade med deras egna höga nivåer av personlighetsdragen; extraversion, tillmötesgående, samvetsgrannhet, emotionell stabilitet och öppenhet, vilket ger ett visst stöd för Attraction Similarity Theory. Signifikanta skillnader i medelvärden i de specifika personlighetsdragen mellan individen själv och idealpartner gav ett visst stöd för Complementary Needs Theory. Gällande sexuell läggning och om det fanns någon skillnad i preferenser om likhet/olikhet var andelen icke-heterosexuella mycket liten vilket gjorde att det inte gick att generalisera gruppens svar. Oavsett gruppens storlek fanns det heller inga signifikanta skillnader mellan de olika sexuella läggningarna. Slutsatsen som kunde dras utifrån frågeställningarna var att urvalet anser att en idealpartner ska vara lik dem själva i rangordning av personlighetsdrag och att de eftersträvar en partner som skattar högre nivåer än dem själva på samtliga personlighetsdrag. (Less)
Abstract
The purpose of the study was to investigate how personality based on the The Big Five Model relates to how a hypothetical ideal partner is perceived based on Attraction Similarity Theory and Complementary Needs Theory. In addition to this, a comparison was made between different sexual orientations to investigate possible differences. The method chosen was a quantitative survey study that was distributed online in various Facebook groups. In the survey, the participants answered questions about their sexual orientation, rated their own personality and finally the personality of their ideal partner. The data were analyzed with two correlation analyses, a One Sample T-test, a Paired Sample T-test and an Independent Sample T-test. The results... (More)
The purpose of the study was to investigate how personality based on the The Big Five Model relates to how a hypothetical ideal partner is perceived based on Attraction Similarity Theory and Complementary Needs Theory. In addition to this, a comparison was made between different sexual orientations to investigate possible differences. The method chosen was a quantitative survey study that was distributed online in various Facebook groups. In the survey, the participants answered questions about their sexual orientation, rated their own personality and finally the personality of their ideal partner. The data were analyzed with two correlation analyses, a One Sample T-test, a Paired Sample T-test and an Independent Sample T-test. The results indicated that the sample preferred a partner with high levels of all personality traits, which correlated with their own high levels of the personality traits; extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and openness, providing some support for the Attraction Similarity Theory. Significant differences in the mean values in the specific personality traits between the individual and ideal partner provided some support for the Complementary Needs Theory. Regarding sexual orientation and if there was any difference in preferences about similarity/difference, the proportion of non-heterosexuals was very small, which meant that it was not possible to generalize the group's responses. Regardless of the size of the group, there were no significant differences between the different sexual orientations. The conclusion that could be drawn based on the questions was that the sample believes that an ideal partner should rate their personality traits similarly in rank to themselves and that they seek a partner that scores higher than themselves on all personality traits. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Edith LU and Söderlindh, Julia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20222
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Femfaktorsmodellen, personlighet, sexuell läggning, Similarity Attraction Theory, Complementary Needs Theory, idealpartner, preferens, Big five model, personality, sexual orientation, ideal partner, preference
language
Swedish
id
9109245
date added to LUP
2023-01-30 11:47:51
date last changed
2023-01-30 11:47:51
@misc{9109245,
 abstract   = {{The purpose of the study was to investigate how personality based on the The Big Five Model relates to how a hypothetical ideal partner is perceived based on Attraction Similarity Theory and Complementary Needs Theory. In addition to this, a comparison was made between different sexual orientations to investigate possible differences. The method chosen was a quantitative survey study that was distributed online in various Facebook groups. In the survey, the participants answered questions about their sexual orientation, rated their own personality and finally the personality of their ideal partner. The data were analyzed with two correlation analyses, a One Sample T-test, a Paired Sample T-test and an Independent Sample T-test. The results indicated that the sample preferred a partner with high levels of all personality traits, which correlated with their own high levels of the personality traits; extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and openness, providing some support for the Attraction Similarity Theory. Significant differences in the mean values in the specific personality traits between the individual and ideal partner provided some support for the Complementary Needs Theory. Regarding sexual orientation and if there was any difference in preferences about similarity/difference, the proportion of non-heterosexuals was very small, which meant that it was not possible to generalize the group's responses. Regardless of the size of the group, there were no significant differences between the different sexual orientations. The conclusion that could be drawn based on the questions was that the sample believes that an ideal partner should rate their personality traits similarly in rank to themselves and that they seek a partner that scores higher than themselves on all personality traits.}},
 author    = {{Bergman, Edith and Söderlindh, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ligger lika bäst med lika? En kvantitativ studie om likhet respektive olikhet hos en idealpartners personlighet samt skillnader inom sexuell läggning}},
 year     = {{2023}},
}