Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

God tvångsvård på SiS-hem? En uppsats som berör barn och ungas möjlighet att få god vård på SiS-hem

Hasselgren, Ellinor LU (2023) LAGF03 20231
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Barn och unga placeras i sista hand eller akut på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS-hem). De flesta av barnen blir tvångsplacerade där med
stöd av lag (1990:52) med vissa bestämmelser om vård av unga (LVU), orsak till placering kan vara droger, otrygg hemmiljö och kriminalitet. Placeringar
görs även med stöd av lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Syftet med tvångsplaceringen är att ge barnet behandling och
vård utifrån det enskilda barnets behov. SiS personal har särskilda befogenheter, rätten att använda tvångsåtgärder, för att upprätthålla en säker och trygg miljö på ungdomshemmen. Användandet av tvångsåtgärden avskiljning har fördubblats under 2019–2021 och Inspektionen för vård och omsorgs... (More)
Barn och unga placeras i sista hand eller akut på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS-hem). De flesta av barnen blir tvångsplacerade där med
stöd av lag (1990:52) med vissa bestämmelser om vård av unga (LVU), orsak till placering kan vara droger, otrygg hemmiljö och kriminalitet. Placeringar
görs även med stöd av lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Syftet med tvångsplaceringen är att ge barnet behandling och
vård utifrån det enskilda barnets behov. SiS personal har särskilda befogenheter, rätten att använda tvångsåtgärder, för att upprätthålla en säker och trygg miljö på ungdomshemmen. Användandet av tvångsåtgärden avskiljning har fördubblats under 2019–2021 och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)
senaste utredning beskriver allvarliga missförhållanden på SiS-hem. Unga
flickor känner sig otrygga då de är särskilt utsatta för hot, kränkningar och olagligt våld används i samband med avskiljningar. Rapporten beskriver hur
de unga exempelvis hållits fast mot golv, vägg eller säng samt att personal har fått arbeta kvar trots pågående utredning om sexualbrott.

Uppsatsen är för dig som är intresserad av hur en LVU-process går till, vill veta vad ett SiS-hem är samt funderar över hur ett övervägande görs vid användningen av tvångsåtgärder. Den ställer inte ett högt förkunskapskrav på dig som läsare, min målsättning är att göra juridiken mer tillgänglig till en bredare läsekrets. Uppsatsens syfte är inte att bidra med något nyhetsvärde, men försöker skildra presens med inslag av aktuell kritik riktat från bland annat IVO och Justitieombudsmannen, (JO). Syftet är inte heller att dyka på djupet i en juridisk fråga utan mer övergripande behandla barn och ungas rättigheter i samband med en tvångsplacering på ett SiS-hem. Uppsatsen redogör
för gällande rätt och syftar dels att ge läsaren en förståelse för det invecklade och omfattande arbete som vilar på SiS-hemmets axlar. Centralt för uppsatsen är frågeställningen ”får barn och unga som vårdas på SiS-hem den vård och behandling som de har rätt till?”. (Less)
Abstract
Children and youths are placed, urgently or as a last resort, at SiS youth homes. Most of the children are forcibly placed with the legal support in the
law (1990:52) with special provisions on the care of young people (LVU), a few of the reasons behind the placements are drugs, unsafe home environments or crime. Placements are also made with the support of the law (1998:603) on the enforcement of closed youth care (LSU). The purpose of forced placement is to give the child treatment and care based on the individual child’s needs. The staff at SiS-homes have special authority to use procedures to maintain a safe and secure environment. The use of the separation procedure, where a child is placed into an empty room, has doubled during... (More)
Children and youths are placed, urgently or as a last resort, at SiS youth homes. Most of the children are forcibly placed with the legal support in the
law (1990:52) with special provisions on the care of young people (LVU), a few of the reasons behind the placements are drugs, unsafe home environments or crime. Placements are also made with the support of the law (1998:603) on the enforcement of closed youth care (LSU). The purpose of forced placement is to give the child treatment and care based on the individual child’s needs. The staff at SiS-homes have special authority to use procedures to maintain a safe and secure environment. The use of the separation procedure, where a child is placed into an empty room, has doubled during 2019–2021 and the Health and Social Care Inspectorate (IVO) latest investigation
describe serious misconducts on SiS youth homes. Young girls feel unsafe because they are particularly vulnerable to threats, offenses and illegal violence associated with separations. The investigation describes how, for example, the young people were held against the floor, wall or bed, and that the
staff were allowed to continue working despite an ongoing investigation of sexual crimes.

This essay is for you who are interested to understand how a placement is made, wants to know about SiS youth homes and wonder how a consideration
is made when a force procedure are used. The essay does not require a high knowledge on you as a reader, my goal is to make the law more accessible.
The purpose of the essay is not to contribute with news value, but tries to portray the present with elements of current criticism directed from IVO and
the parliamentary ombudsmen (JO) among others. The purpose is not to deeply discuss a legal issue however it does provide a briefly discuss the
rights of children and youths forcefully placed in a SiS home. This essay describes the applicable law and tries to give the reader an understanding of how
complicated and extensive responsibility that rest on the shoulders of the SiS home. The question “are children and youths getting the treatment and care
that they are entitled to” is key to the essay. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasselgren, Ellinor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20231
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialrätt, SiS, Statens institutionsstyrelse, Tvångsvård, LVU, Särskilda befogenheter
language
Swedish
id
9115579
date added to LUP
2023-06-29 13:54:24
date last changed
2023-06-29 13:54:24
@misc{9115579,
 abstract   = {{Children and youths are placed, urgently or as a last resort, at SiS youth homes. Most of the children are forcibly placed with the legal support in the 
law (1990:52) with special provisions on the care of young people (LVU), a few of the reasons behind the placements are drugs, unsafe home environments or crime. Placements are also made with the support of the law (1998:603) on the enforcement of closed youth care (LSU). The purpose of forced placement is to give the child treatment and care based on the individual child’s needs. The staff at SiS-homes have special authority to use procedures to maintain a safe and secure environment. The use of the separation procedure, where a child is placed into an empty room, has doubled during 2019–2021 and the Health and Social Care Inspectorate (IVO) latest investigation 
describe serious misconducts on SiS youth homes. Young girls feel unsafe because they are particularly vulnerable to threats, offenses and illegal violence associated with separations. The investigation describes how, for example, the young people were held against the floor, wall or bed, and that the 
staff were allowed to continue working despite an ongoing investigation of sexual crimes. 

This essay is for you who are interested to understand how a placement is made, wants to know about SiS youth homes and wonder how a consideration 
is made when a force procedure are used. The essay does not require a high knowledge on you as a reader, my goal is to make the law more accessible. 
The purpose of the essay is not to contribute with news value, but tries to portray the present with elements of current criticism directed from IVO and 
the parliamentary ombudsmen (JO) among others. The purpose is not to deeply discuss a legal issue however it does provide a briefly discuss the 
rights of children and youths forcefully placed in a SiS home. This essay describes the applicable law and tries to give the reader an understanding of how 
complicated and extensive responsibility that rest on the shoulders of the SiS home. The question “are children and youths getting the treatment and care 
that they are entitled to” is key to the essay.}},
 author    = {{Hasselgren, Ellinor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{God tvångsvård på SiS-hem? En uppsats som berör barn och ungas möjlighet att få god vård på SiS-hem}},
 year     = {{2023}},
}