Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

Palmkvist, Johanna LU (2024) HARH13 20232
Department of Business Law
Abstract
The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge.

Today's technological development in society has not only made everyday life easier for the individual, but also criminals in economic crime. They take advantage of the increasing digitization by finding new ways to launder money from... (More)
The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge.

Today's technological development in society has not only made everyday life easier for the individual, but also criminals in economic crime. They take advantage of the increasing digitization by finding new ways to launder money from illegally black to legally white. As money laundering is a problem that occurs around the world, it is regulated at the international, European, and national level, which means that the thesis applies the legal dogmatic and EU legal method.

At the international level, the Financial Action Task Force (FATF) is an organization that issues recommendations to promote work against money laundering. These recommendations form a central part of the EU's money laundering directive, which in turn is central to the Act (2017:630) on measures against money laundering and the financing of terrorism (the Money Laundering Act). The following regulations contain various measures that can be taken in the work to prevent money laundering, such as the banks' customer awareness form. In the case of customer knowledge, the bank obtains information by asking various questions about the customer, the origin of the money and any relatives of the customer. The process involves personal data being processed to collect relevant information, which means that the General Data Protection Regulation (2016/679) becomes relevant.

The thesis concludes that banks, pursuant to the Money Laundering Act and the General Data Protection Regulation, must meet the conditions for processing personal data and ensuring customer knowledge. Despite the expectation of more explicit guidelines between the regulations, current interpretation only points to some uniformity. Improvement measures therefore need to be taken to support the customer's fundamental rights, where the money laundering regulations can currently be read against the background of EU data protection law as a process for increased transparency and protection of personal integrity. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera förhållandet mellan regleringar avseende penningtvätt och dataskyddsrätt, i synnerhet vad gäller hantering av kunddata som tillämpas för att åstadkomma bankers kundkännedom. Uppsatsens frågeställningar inkluderar bankens förpliktelser enligt penningtvättsregler och de villkor som EU:s dataskyddsregler ställer på bankens behandling av personuppgifter för att uppnå god kundkännedom.

Dagens tekniska utveckling i samhället har inte bara underlättat vardagen för den enskilda individen utan även kriminella inom ekonomisk brottslighet. De utnyttjar den ökande digitaliseringen genom att hitta nya sätt att tvätta pengar från olagligt svarta till lagligt vita. Då penningtvätt är ett problem som... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera förhållandet mellan regleringar avseende penningtvätt och dataskyddsrätt, i synnerhet vad gäller hantering av kunddata som tillämpas för att åstadkomma bankers kundkännedom. Uppsatsens frågeställningar inkluderar bankens förpliktelser enligt penningtvättsregler och de villkor som EU:s dataskyddsregler ställer på bankens behandling av personuppgifter för att uppnå god kundkännedom.

Dagens tekniska utveckling i samhället har inte bara underlättat vardagen för den enskilda individen utan även kriminella inom ekonomisk brottslighet. De utnyttjar den ökande digitaliseringen genom att hitta nya sätt att tvätta pengar från olagligt svarta till lagligt vita. Då penningtvätt är ett problem som förekommer runt om i världen regleras det på internationell, europeisk och nationell nivå, vilket gör att uppsatsen tillämpar rättsdogmatisk- och EU-rättslig metod.

På internationell nivå är Financial Action Task Force (FATF) en organisation som ger ut rekommendationer för att främja arbetet mot penningtvätt. Dessa rekommendationer utgör en central del av EU:s penningtvättsdirektiv som sedan i sin tur är centralt för lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Följande regleringar innehåller diverse åtgärder som kan tänkas vidtas i arbetet för att förhindra penningtvätt, såsom bankernas kundkännedomsformulär. Vid kundkännedom inhämtar banken data genom att ställa diverse frågor till kunden för att förstå syftet med affärsförbindelsen och kundens olika transaktioner. Processen innefattar att personuppgifter behandlas för att samla in relevant information om kunden, vilket gör att den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) blir aktuell.

Uppsatsen slår fast att bankerna, genom regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt, måste uppfylla kraven för att behandla personuppgifter och säkerställa lagenlig kundkännedom. Trots förväntan om mer uttryckliga riktlinjer mellan regelverken pekar nuvarande tolkning enbart på viss enhetlighet. Förbättringsåtgärder behöver därmed vidtas för att ge stöd åt kundens fri- och rättigheter, där penningtvättsregelverket för närvarande kan läsas mot bakgrund av EU:s dataskyddsrätt som en process för ökad öppenhet och skydd för personlig integritet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmkvist, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARH13 20232
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Banker, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), ekonomisk brottslighet, kundkännedom, penningtvätt
language
Swedish
id
9145695
date added to LUP
2024-01-18 14:08:55
date last changed
2024-01-25 08:07:14
@misc{9145695,
 abstract   = {{The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge.

Today's technological development in society has not only made everyday life easier for the individual, but also criminals in economic crime. They take advantage of the increasing digitization by finding new ways to launder money from illegally black to legally white. As money laundering is a problem that occurs around the world, it is regulated at the international, European, and national level, which means that the thesis applies the legal dogmatic and EU legal method.

At the international level, the Financial Action Task Force (FATF) is an organization that issues recommendations to promote work against money laundering. These recommendations form a central part of the EU's money laundering directive, which in turn is central to the Act (2017:630) on measures against money laundering and the financing of terrorism (the Money Laundering Act). The following regulations contain various measures that can be taken in the work to prevent money laundering, such as the banks' customer awareness form. In the case of customer knowledge, the bank obtains information by asking various questions about the customer, the origin of the money and any relatives of the customer. The process involves personal data being processed to collect relevant information, which means that the General Data Protection Regulation (2016/679) becomes relevant.

The thesis concludes that banks, pursuant to the Money Laundering Act and the General Data Protection Regulation, must meet the conditions for processing personal data and ensuring customer knowledge. Despite the expectation of more explicit guidelines between the regulations, current interpretation only points to some uniformity. Improvement measures therefore need to be taken to support the customer's fundamental rights, where the money laundering regulations can currently be read against the background of EU data protection law as a process for increased transparency and protection of personal integrity.}},
 author    = {{Palmkvist, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt}},
 year     = {{2024}},
}