Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvärdering av koncerninterna tjänster när det saknas jämförbara tjänster på marknaden - En analys av omvärderingsregeln och beskattningsunderlaget i mervärdesskattelagen utifrån neutralitetsprincipen

Svantesson, Erik LU (2024) JURM02 20241
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The reevaluation rule, which is a VAT-related rule, was introduced into Swedish law in 2008 to counteract tax evasion and tax avoidance in transactions when incorrect compensation between connected persons are made. The situation identified as most common is that transactions occur for too low compensation when the provider has full deduction rights for VAT and the purchaser wholly or partially lacks deduction rights.

In the Supreme Administrative Court case no. 3217-21, a request for a preliminary ruling has been made to the EU Court of Justice. The case involves a parent company whose sole economic activity is to provide services to its subsidiaries. One of the questions is whether, in a reevaluation of the tax base, all costs that a... (More)
The reevaluation rule, which is a VAT-related rule, was introduced into Swedish law in 2008 to counteract tax evasion and tax avoidance in transactions when incorrect compensation between connected persons are made. The situation identified as most common is that transactions occur for too low compensation when the provider has full deduction rights for VAT and the purchaser wholly or partially lacks deduction rights.

In the Supreme Administrative Court case no. 3217-21, a request for a preliminary ruling has been made to the EU Court of Justice. The case involves a parent company whose sole economic activity is to provide services to its subsidiaries. One of the questions is whether, in a reevaluation of the tax base, all costs that a provider has, including capital and acquisition costs, can be included.

The purpose of the thesis is to examine how the cost of a service is calculated when applying the reevaluation rule. Furthermore, the purpose is to examine the interaction between VAT and income tax rules and guidelines to see if the income tax rules can be used for cost calculation when applying the reevaluation rule. Additionally, the purpose is to examine the principle of neutrality and how the reevaluation rule relates to it.

There are no clear guidelines for which costs can be attributed to a service when the reevaluation rule is to be applied. In the absence of clear guidelines on how intra-group services should be priced, the company in the current case has used the OECD guidelines for pricing. Capital and acquisition costs are costs that should not be included in the pricing of intra-group transactions for income tax purposes. However, the use of OECD guidelines has been rejected by the Swedish authorities in the VAT area.

There have been and are interactions between the pricing rules of the two tax areas. In my conclusion, I consider that the OECD guidelines are not directly applicable to situations where a parent company's sole activity is to provide services to subsidiaries. It might however be possible to design rules in the VAT area based on OECD guidelines to apply the reevaluation rule more in line with the principle of neutrality.

My conclusion is also that the interpretation and application of the reevaluation rule made in the Supreme Administrative Court case no. 3217-21 deviates from the principle of neutrality to an excessive degree. Clearer rules and guidelines are needed for how the reevaluation rule should be applied. (Less)
Abstract (Swedish)
Omvärderingsregeln, som är en mervärdesskatterättslig regel, infördes i svensk rätt 2008 för att kunna motverka skatteundandragande och skatteflykt vid tillhandahållanden mot felaktig ersättning mellan personer som är förbundna med varandra. Den situation som identifierats som vanligast är att tillhandahållanden sker mot en för låg ersättning när tillhandahållaren har full avdragsrätt för mervärdesskatt och förvärvaren helt eller delvis saknar avdragsrätt.
I HFD mål nr. 3217–21 har det gjorts en begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen. Fallet rör ett moderbolag vars enda ekonomiska verksamhet är att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag. En av frågorna är om det vid en omvärdering av beskattningsunderlaget kan inkluderas... (More)
Omvärderingsregeln, som är en mervärdesskatterättslig regel, infördes i svensk rätt 2008 för att kunna motverka skatteundandragande och skatteflykt vid tillhandahållanden mot felaktig ersättning mellan personer som är förbundna med varandra. Den situation som identifierats som vanligast är att tillhandahållanden sker mot en för låg ersättning när tillhandahållaren har full avdragsrätt för mervärdesskatt och förvärvaren helt eller delvis saknar avdragsrätt.
I HFD mål nr. 3217–21 har det gjorts en begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen. Fallet rör ett moderbolag vars enda ekonomiska verksamhet är att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag. En av frågorna är om det vid en omvärdering av beskattningsunderlaget kan inkluderas samtliga kostnader som en tillhandahållare har, inklusive kapital- och anskaffningskostnader.
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kostnaden för en tjänst beräknas vid tillämpningen av omvärderingsregeln. Syftet är vidare att undersöka interaktionen mellan mervärdesskatterättsliga och inkomstskatterättsliga regler och riktlinjer för att se om de inkomstskatterättsliga reglerna kan användas för beräkning av kostnader vid tillämpningen av omvärderingsregeln. Syftet är vidare att undersöka neutralitetsprincipen och hur omvärderingsregeln förhåller sig till den.
Det finns inga tydliga riktlinjer för vilka kostnader som kan anses belöpa på en tjänst när omvärderingsregeln ska tillämpas. I brist på tydliga riktlinjer för hur koncerninterna tjänster ska prissättas har bolaget i det aktuella fallet använt sig av OECD:s riktlinjer för prissättning. Kapital- och anskaffningskostnader är kostnader som inkomstskatterättslig inte ska inkluderas vid prissättning av koncerninterna transaktioner. Användandet av OECD:s riktlinjer har dock underkänts att de svenska myndigheterna på det mervärdesskatterättsliga området.
Det finns och har funnits interaktioner mellan de två skatteområdenas prissättningsregler. I min slutsats anser jag att OECD:s riktlinjer inte är direkt tillämpningsbara på situationer där ett moderbolag enda verksamhet är att tillhandahålla tjänster till dotterbolag. Det skulle möjligtvis kunna utformas regler på det mervärdesskatterättsliga området som utgår från OECD:s riktlinjer för att kunna tillämpa omvärderingsregeln mer i linje med neutralitetsprincipen.
Min slutsats är även att den tolkning och tillämpning av omvärderingsregeln som gjorts i HFD mål nr. 3217–21 frångår neutralitetsprincipen i allt för stor grad. Det behövs tydligare regler och riktlinjer för hur omvärderingsregeln ska tillämpas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svantesson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Reevaluation of intra-group services when there are no comparable services on the market - An analysis of the reevaluation rule and the tax base in the Value Added Tax Act in the perspective of the neutrality principle
course
JURM02 20241
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, tax law, EU-rätt, EU law, mervärdesskatt, moms, value added tax, VAT, omvärderingsregeln
language
Swedish
id
9153263
date added to LUP
2024-06-07 10:33:26
date last changed
2024-06-07 10:33:26
@misc{9153263,
 abstract   = {{The reevaluation rule, which is a VAT-related rule, was introduced into Swedish law in 2008 to counteract tax evasion and tax avoidance in transactions when incorrect compensation between connected persons are made. The situation identified as most common is that transactions occur for too low compensation when the provider has full deduction rights for VAT and the purchaser wholly or partially lacks deduction rights.

In the Supreme Administrative Court case no. 3217-21, a request for a preliminary ruling has been made to the EU Court of Justice. The case involves a parent company whose sole economic activity is to provide services to its subsidiaries. One of the questions is whether, in a reevaluation of the tax base, all costs that a provider has, including capital and acquisition costs, can be included.

The purpose of the thesis is to examine how the cost of a service is calculated when applying the reevaluation rule. Furthermore, the purpose is to examine the interaction between VAT and income tax rules and guidelines to see if the income tax rules can be used for cost calculation when applying the reevaluation rule. Additionally, the purpose is to examine the principle of neutrality and how the reevaluation rule relates to it.

There are no clear guidelines for which costs can be attributed to a service when the reevaluation rule is to be applied. In the absence of clear guidelines on how intra-group services should be priced, the company in the current case has used the OECD guidelines for pricing. Capital and acquisition costs are costs that should not be included in the pricing of intra-group transactions for income tax purposes. However, the use of OECD guidelines has been rejected by the Swedish authorities in the VAT area.

There have been and are interactions between the pricing rules of the two tax areas. In my conclusion, I consider that the OECD guidelines are not directly applicable to situations where a parent company's sole activity is to provide services to subsidiaries. It might however be possible to design rules in the VAT area based on OECD guidelines to apply the reevaluation rule more in line with the principle of neutrality.

My conclusion is also that the interpretation and application of the reevaluation rule made in the Supreme Administrative Court case no. 3217-21 deviates from the principle of neutrality to an excessive degree. Clearer rules and guidelines are needed for how the reevaluation rule should be applied.}},
 author    = {{Svantesson, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Omvärdering av koncerninterna tjänster när det saknas jämförbara tjänster på marknaden - En analys av omvärderingsregeln och beskattningsunderlaget i mervärdesskattelagen utifrån neutralitetsprincipen}},
 year     = {{2024}},
}