Advanced

Konkurrensbegränsning genom selektiva distributionsavtal inom den schweiziska klockindustrin

Larsson, Karolina (2007)
Department of Business Law
Abstract
Sammanfattning Selektiva distributionsavtal används inom många branscher som ett sätt att reglera handeln med produkter och som ett verktyg för att selektera återförsäljarna. Det senaste året har dessa avtal kommit att nyttjas även inom klockbranschen. Det är en speciell bransch där varumärkena får allt större betydelse och det bidrar till en starkare position för de företag som äger och levererar produkter av de specifika varumärkena. Syftet med detta arbete är att utreda huruvida de selektiva distributionsavtalen medför en begränsning av konkurrensen och om så sker, vilka faktorer det är som skapar begränsningarna. Vidare har en diskussion förts om de villkor som nyttjas verkligen är förenliga med lagstiftningen. Den svenska leverantör... (More)
Sammanfattning Selektiva distributionsavtal används inom många branscher som ett sätt att reglera handeln med produkter och som ett verktyg för att selektera återförsäljarna. Det senaste året har dessa avtal kommit att nyttjas även inom klockbranschen. Det är en speciell bransch där varumärkena får allt större betydelse och det bidrar till en starkare position för de företag som äger och levererar produkter av de specifika varumärkena. Syftet med detta arbete är att utreda huruvida de selektiva distributionsavtalen medför en begränsning av konkurrensen och om så sker, vilka faktorer det är som skapar begränsningarna. Vidare har en diskussion förts om de villkor som nyttjas verkligen är förenliga med lagstiftningen. Den svenska leverantör inom klockbranschen som använder avtalen är dotterbolag till den största tillverkaren av klockor i världen. Avtalen är standardiserade och är i bruk i större delen av Europa. För att få en grund till att utreda frågorna är det konkurrensregleringen fastställd i EG-fördraget som bildar utgångspunkt. Artikel 81 skapar tillsammans med gruppundantagsförordningen en relevant bas. Gruppundantagsförordningen kompletterar artikel 81.3 och fungerar som en mall vid utformningen av vertikala distributionsavtal. Det är ur ett återförsäljarperspektiv som jag har utrett frågorna men jag har naturligtvis även tagit hänsyn till de övriga parter som påverkas av konkurrensbegränsning. Selektiv distribution, EU, gruppundantagsförordning, konkurrens, artikel 81 Abstract Selective distribution agreement is used within many sectors as a way to regulate the trade with products and as a tool in order to select the dealers. The last year has these agreements come to be used also within the watch sector. It is a special sector where the trademarks receive larger importance and it contributes to a stronger position for the companies that own and delivers products of the specific trademarks. The aim with this work is to investigate whether the selective distribution agreements mean a restriction of the competition and if so, which factors is it that creates the restrictions. Furthermore a discussion has been pursued whether the conditions that are used actually is compatible with the legislation. The Swedish supplier within the watch sector that uses the agreements are subsidiaries to the biggest producer of watches in the world. The agreements are standardized and are in use in most countries in Europe. In order to require information to be able to investigating the questions it is the competition regulation conclusive in the EU treaty that forms starting point. Article 81 creates along with the block exemption regulation a relevant basis. The block exemption regulation complements article 81.3 and functions as a model for formulation of vertical distribution agreements. It is from a resale perspective that I have investigated the questions but of course is also consideration taken to those other parties that are influenced of competition restriction. Selective distribution agreement, competition, block exemption, EU, article 81 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Karolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU, konkurrens, Competition, artikel 81, Selektiv distribution, gruppundantagsförordning, selective distribution agreement, block exemption, article 81, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1334944
date added to LUP
2007-06-14 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:50:31
@misc{1334944,
 abstract   = {Sammanfattning Selektiva distributionsavtal används inom många branscher som ett sätt att reglera handeln med produkter och som ett verktyg för att selektera återförsäljarna. Det senaste året har dessa avtal kommit att nyttjas även inom klockbranschen. Det är en speciell bransch där varumärkena får allt större betydelse och det bidrar till en starkare position för de företag som äger och levererar produkter av de specifika varumärkena. Syftet med detta arbete är att utreda huruvida de selektiva distributionsavtalen medför en begränsning av konkurrensen och om så sker, vilka faktorer det är som skapar begränsningarna. Vidare har en diskussion förts om de villkor som nyttjas verkligen är förenliga med lagstiftningen. Den svenska leverantör inom klockbranschen som använder avtalen är dotterbolag till den största tillverkaren av klockor i världen. Avtalen är standardiserade och är i bruk i större delen av Europa. För att få en grund till att utreda frågorna är det konkurrensregleringen fastställd i EG-fördraget som bildar utgångspunkt. Artikel 81 skapar tillsammans med gruppundantagsförordningen en relevant bas. Gruppundantagsförordningen kompletterar artikel 81.3 och fungerar som en mall vid utformningen av vertikala distributionsavtal. Det är ur ett återförsäljarperspektiv som jag har utrett frågorna men jag har naturligtvis även tagit hänsyn till de övriga parter som påverkas av konkurrensbegränsning. Selektiv distribution, EU, gruppundantagsförordning, konkurrens, artikel 81 Abstract Selective distribution agreement is used within many sectors as a way to regulate the trade with products and as a tool in order to select the dealers. The last year has these agreements come to be used also within the watch sector. It is a special sector where the trademarks receive larger importance and it contributes to a stronger position for the companies that own and delivers products of the specific trademarks. The aim with this work is to investigate whether the selective distribution agreements mean a restriction of the competition and if so, which factors is it that creates the restrictions. Furthermore a discussion has been pursued whether the conditions that are used actually is compatible with the legislation. The Swedish supplier within the watch sector that uses the agreements are subsidiaries to the biggest producer of watches in the world. The agreements are standardized and are in use in most countries in Europe. In order to require information to be able to investigating the questions it is the competition regulation conclusive in the EU treaty that forms starting point. Article 81 creates along with the block exemption regulation a relevant basis. The block exemption regulation complements article 81.3 and functions as a model for formulation of vertical distribution agreements. It is from a resale perspective that I have investigated the questions but of course is also consideration taken to those other parties that are influenced of competition restriction. Selective distribution agreement, competition, block exemption, EU, article 81},
 author    = {Larsson, Karolina},
 keyword   = {EU,konkurrens,Competition,artikel 81,Selektiv distribution,gruppundantagsförordning,selective distribution agreement,block exemption,article 81,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensbegränsning genom selektiva distributionsavtal inom den schweiziska klockindustrin},
 year     = {2007},
}