Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Supply Chain Evaluation - A case study at Scania Production Angers S.A.S

Ingelsson, Karolina and Tjärnlund, Carl-Henrik (2003)
Department of Business Administration
Abstract
Ökad konkurrens medför att företag måste förstå vilka framgångsfaktorerna är i deras bransch. Systems approach är ett bra verktyg för att identifiera möjligheter och för att skapa förståelse för vad som ligger bakom problem i värdekedjan. Användandet av olika metoder för att hantera materialflöden medför flera olika kombinationer av till exempel orderkvantitet och leveransfrekvens. Scania Production Angers (SPA) har genomfört flera förbättringar gällande sina materialflöden, men besparingar till följd av lägre lagernivåer jämfört med ökade transportkostnader har inte utvärderats. Vad är viktigt att tänka på vid utvärdering av värdekedjan och vilka parametrar är mest viktiga vad gäller kostnader? Vad ska inkluderas i en metod för att... (More)
Ökad konkurrens medför att företag måste förstå vilka framgångsfaktorerna är i deras bransch. Systems approach är ett bra verktyg för att identifiera möjligheter och för att skapa förståelse för vad som ligger bakom problem i värdekedjan. Användandet av olika metoder för att hantera materialflöden medför flera olika kombinationer av till exempel orderkvantitet och leveransfrekvens. Scania Production Angers (SPA) har genomfört flera förbättringar gällande sina materialflöden, men besparingar till följd av lägre lagernivåer jämfört med ökade transportkostnader har inte utvärderats. Vad är viktigt att tänka på vid utvärdering av värdekedjan och vilka parametrar är mest viktiga vad gäller kostnader? Vad ska inkluderas i en metod för att undersöka, utvärdera och bestämma om materialflöden? SPA borde öka kommunikationen mellan avdelningar och även mellan SPA och dess leverantörer och transportörer, eftersom en ökad förståelse för vad som påverkar kostnader då skulle uppnås. Flera av problemen gällande kostnader beror på bristande kunskap om hur transportörer framförallt, men även leverantörer, arbetar. Höga transportkostnader beror ofta på bristande kunskap om praxis i transportbranschen och därför borde SPA sprida dess kunskap om hur det verkligen fungerar inom företaget. Det är för mycket fokus på lagernivåer och det nuvarande måttet borde därför kompletteras med parametrar som tar hänsyn till hela kostnadskedjan. Lagernivåerna sänks genom mindre orderkvantiteter och mer frekventa leveranser, men det finns mycket mer att vinna på att sänka säkerhetsnivåerna istället. Materialflödet till SPA, oavsett typ av avropsmetod för materialflöde, varierar både vad gäller leveransfrekvens och orderkvantitet och mer jämna flöden borde eftersträvas. Transportkostnaderna kan sänkas och när det görs så ska hela leveransen tas hänsyn till. En utvärdering gällande den nuvarande viktklassen är ett sätt att hitta en bättre sammansättning av materialflöden. SPA borde dessutom arbeta med transportkoordinering mellan leverantörer belägna nära varandra eftersom det finns mycket att vinna genom att koordinera dessa. Increased competition requires enterprises to understand factors of success in their industry. The systems approach is a good tool when identifying opportunities and to create an understanding of what is behind problems in the supply chain. The use of different material control methods offers several combinations of for example order quantity and delivery frequency. Scania Production Angers (SPA) has made several improvements regarding material flows, but savings due to lower stock levels compared to increased transport costs have not been evaluated. What is important to consider when evaluating the supply chain and what parameters are of most vital importance for costs? What should be included in a method for investigating, evaluating and deciding on material flows? SPA should increase the communication between departments and also between SPA and its suppliers and transporters, since an increased understanding of what affects costs could then be achieved. Several problems regarding costs are due to lack of knowledge about how transporters in particular, but also suppliers work. High transport costs often depend on lack of knowledge regarding praxis in the transport industry and therefore SPA should spread its knowledge about how it works within the enterprise. There is too much focus on stock levels and the present measure should therefore be complemented with parameters that consider the total cost chain. The stock levels are lowered through smaller order quantities and more frequent deliveries, but much more can be gained by instead lowering the safety stock. The material flows to SPA, regardless of material control method, vary both regarding frequency of deliveries and order quantity and more even flows could be worth striving for. The transport costs can be lowered and when doing this the whole consignment should be co (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1340426,
 abstract   = {Ökad konkurrens medför att företag måste förstå vilka framgångsfaktorerna är i deras bransch. Systems approach är ett bra verktyg för att identifiera möjligheter och för att skapa förståelse för vad som ligger bakom problem i värdekedjan. Användandet av olika metoder för att hantera materialflöden medför flera olika kombinationer av till exempel orderkvantitet och leveransfrekvens. Scania Production Angers (SPA) har genomfört flera förbättringar gällande sina materialflöden, men besparingar till följd av lägre lagernivåer jämfört med ökade transportkostnader har inte utvärderats. Vad är viktigt att tänka på vid utvärdering av värdekedjan och vilka parametrar är mest viktiga vad gäller kostnader? Vad ska inkluderas i en metod för att undersöka, utvärdera och bestämma om materialflöden? SPA borde öka kommunikationen mellan avdelningar och även mellan SPA och dess leverantörer och transportörer, eftersom en ökad förståelse för vad som påverkar kostnader då skulle uppnås. Flera av problemen gällande kostnader beror på bristande kunskap om hur transportörer framförallt, men även leverantörer, arbetar. Höga transportkostnader beror ofta på bristande kunskap om praxis i transportbranschen och därför borde SPA sprida dess kunskap om hur det verkligen fungerar inom företaget. Det är för mycket fokus på lagernivåer och det nuvarande måttet borde därför kompletteras med parametrar som tar hänsyn till hela kostnadskedjan. Lagernivåerna sänks genom mindre orderkvantiteter och mer frekventa leveranser, men det finns mycket mer att vinna på att sänka säkerhetsnivåerna istället. Materialflödet till SPA, oavsett typ av avropsmetod för materialflöde, varierar både vad gäller leveransfrekvens och orderkvantitet och mer jämna flöden borde eftersträvas. Transportkostnaderna kan sänkas och när det görs så ska hela leveransen tas hänsyn till. En utvärdering gällande den nuvarande viktklassen är ett sätt att hitta en bättre sammansättning av materialflöden. SPA borde dessutom arbeta med transportkoordinering mellan leverantörer belägna nära varandra eftersom det finns mycket att vinna genom att koordinera dessa. Increased competition requires enterprises to understand factors of success in their industry. The systems approach is a good tool when identifying opportunities and to create an understanding of what is behind problems in the supply chain. The use of different material control methods offers several combinations of for example order quantity and delivery frequency. Scania Production Angers (SPA) has made several improvements regarding material flows, but savings due to lower stock levels compared to increased transport costs have not been evaluated. What is important to consider when evaluating the supply chain and what parameters are of most vital importance for costs? What should be included in a method for investigating, evaluating and deciding on material flows? SPA should increase the communication between departments and also between SPA and its suppliers and transporters, since an increased understanding of what affects costs could then be achieved. Several problems regarding costs are due to lack of knowledge about how transporters in particular, but also suppliers work. High transport costs often depend on lack of knowledge regarding praxis in the transport industry and therefore SPA should spread its knowledge about how it works within the enterprise. There is too much focus on stock levels and the present measure should therefore be complemented with parameters that consider the total cost chain. The stock levels are lowered through smaller order quantities and more frequent deliveries, but much more can be gained by instead lowering the safety stock. The material flows to SPA, regardless of material control method, vary both regarding frequency of deliveries and order quantity and more even flows could be worth striving for. The transport costs can be lowered and when doing this the whole consignment should be co},
 author    = {Ingelsson, Karolina and Tjärnlund, Carl-Henrik},
 keyword   = {Material control methods,Scania Production Angers,systems approach,evaluation,supply chain,transformation process,transport,work method,avropsmetod,utvärdering,värdekedja,arbetsmetod,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Supply Chain Evaluation - A case study at Scania Production Angers S.A.S},
 year     = {2003},
}