Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Justerade Resultatmått - En studie av svenska telekomoperatörer under 1998-2001

Bertilsson, Andreas ; Bengtsson, Mattias and Lind, Henrik (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Den dag ett börsnoterat företag skall offentliggöra sin årsredovisning är alla externa intressenters strålkastare riktade mot just det företaget, vilket brukar medföra en viss uppståndelse. Scenariot brukar vara att VD:n berättar hur verksamheten har utvecklats, och i var mans hand återfinns en årsredovisning till utformningen likt ett tjockt magasin med tidsriktig design. Men vad hittar vi mellan dessa pärmar och vad är det för siffror VD:n talar om? Balansräkning, noter, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys och resultaträkning är de delar som enligt ÅRL skall ingå i företagets årsredovisning. Resultaträkningens uppgift är att förmedla resultatet för den gångna perioden och i FAR rekommenderas att följande resultatmått skall... (More)
Den dag ett börsnoterat företag skall offentliggöra sin årsredovisning är alla externa intressenters strålkastare riktade mot just det företaget, vilket brukar medföra en viss uppståndelse. Scenariot brukar vara att VD:n berättar hur verksamheten har utvecklats, och i var mans hand återfinns en årsredovisning till utformningen likt ett tjockt magasin med tidsriktig design. Men vad hittar vi mellan dessa pärmar och vad är det för siffror VD:n talar om? Balansräkning, noter, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys och resultaträkning är de delar som enligt ÅRL skall ingå i företagets årsredovisning. Resultaträkningens uppgift är att förmedla resultatet för den gångna perioden och i FAR rekommenderas att följande resultatmått skall förmedlas i ett företags årsredovisning:  Bruttoresultat
 Rörelseresultat
 Resultat efter finansiella poster
 Årets resultat Enligt ÅRL:s uppställningsform krävs det dock endast att årets resultat redovisas i resultaträkningen. Alla företag måste dock följa ÅRL 2:2§, vilket innebär att årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Vad vi uppmärksammat är den breda användningen av justerade resultatmått som en del företag lägger stort fokus på vid sin resultatframställning. Utöver de resultat som enligt lag och FAR:s rekommendationer skall presenteras i en årsredovisning, väljer vissa företag att presentera ytterligare resultatmått. Dessa faller under den frivilliga information som många företag delar med sig av i sina årsredovisningar. Justerade resultatmått är Enligt Moody’s Investors Service ett sätt att visa ett resultat mer inriktat på företagets kassaflöden. Det skall underlätta beräkningar för uppskattning av framtida kassaflöden. En justering av rörelseresultatet sker för poster som inte har inverkan på kassaflödet och man visar således ett rörelseresultat före exempelvis avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster. De företag i undersökningen som använder justerade resultatmått anger dock som främsta anledning till att presentera dessa mått, att de på ett bra sätt speglar den löpande verksamheten. I många av de artiklar vi har studerat förs idag en diskussion angående de gällande regelverken och om resultaträkningen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet. Diskussionen tar bland annat upp ifall rörelseresultatet belastas med alldeles för många poster som inte har med den löpande verksamheten att göra. Denna problematik belyses även i RR4 där det skrivs att poster som är av extraordinär art inte skall belasta rörelseresultatet. Det finns dock många andra poster som enligt Redovisningsrådet inte kan anses vara extraordinära men trots allt är poster som bör tas upp under ”upplysningar för jämförelseändamål”. Dessa poster skall alltså enligt reglerna ingå i rörelseresultatet men det skall finnas upplysningar om dess resultateffekt i not. Så länge ett företag tar med de resultatmått som Redovisningsrådet kräver i den externa rapporteringen samt följer kravet på rättvisande bild, strider det inte mot ÅRL att komplettera med andra vinstmått som man inom företaget anser skapa en bättre utgångspunkt för bedömning av framtida kassaflöden. Avskrivningar på anläggningstillgångar och goodwill kan t.ex. vara två tunga poster som drar ner rörelseresultatet. För att bättre försöka spegla verksamhetens utveckling har det då skapats olika typer av resultatmått som bortser ifrån bl.a. dessa poster. Man kan dock urskönja en viss kritik bland ekonomijournalister som menar att användandet av justerade resultat endast syftar till att få allmänheten att tro att det går bättre än vad årets resultat visar. För att på bästa sätt kunna undersöka företagens användning och presentation av justerade resultatmått har vi valt att undersöka ett antal företag inom samma bransch. Valet föll på telekomoperatörsbranschen som under senare år har fungerat i en föränderlig miljö. Vi an (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsson, Andreas ; Bengtsson, Mattias and Lind, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Justerat resultat, EBITDA, Jämförelsestörande poster, Agentteorin, Human Information Processing, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340820
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:34:46
@misc{1340820,
 abstract   = {Den dag ett börsnoterat företag skall offentliggöra sin årsredovisning är alla externa intressenters strålkastare riktade mot just det företaget, vilket brukar medföra en viss uppståndelse. Scenariot brukar vara att VD:n berättar hur verksamheten har utvecklats, och i var mans hand återfinns en årsredovisning till utformningen likt ett tjockt magasin med tidsriktig design. Men vad hittar vi mellan dessa pärmar och vad är det för siffror VD:n talar om? Balansräkning, noter, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys och resultaträkning är de delar som enligt ÅRL skall ingå i företagets årsredovisning. Resultaträkningens uppgift är att förmedla resultatet för den gångna perioden och i FAR rekommenderas att följande resultatmått skall förmedlas i ett företags årsredovisning: 	Bruttoresultat
	Rörelseresultat
	Resultat efter finansiella poster
	Årets resultat Enligt ÅRL:s uppställningsform krävs det dock endast att årets resultat redovisas i resultaträkningen. Alla företag måste dock följa ÅRL 2:2§, vilket innebär att årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Vad vi uppmärksammat är den breda användningen av justerade resultatmått som en del företag lägger stort fokus på vid sin resultatframställning. Utöver de resultat som enligt lag och FAR:s rekommendationer skall presenteras i en årsredovisning, väljer vissa företag att presentera ytterligare resultatmått. Dessa faller under den frivilliga information som många företag delar med sig av i sina årsredovisningar. Justerade resultatmått är Enligt Moody’s Investors Service ett sätt att visa ett resultat mer inriktat på företagets kassaflöden. Det skall underlätta beräkningar för uppskattning av framtida kassaflöden. En justering av rörelseresultatet sker för poster som inte har inverkan på kassaflödet och man visar således ett rörelseresultat före exempelvis avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster. De företag i undersökningen som använder justerade resultatmått anger dock som främsta anledning till att presentera dessa mått, att de på ett bra sätt speglar den löpande verksamheten. I många av de artiklar vi har studerat förs idag en diskussion angående de gällande regelverken och om resultaträkningen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet. Diskussionen tar bland annat upp ifall rörelseresultatet belastas med alldeles för många poster som inte har med den löpande verksamheten att göra. Denna problematik belyses även i RR4 där det skrivs att poster som är av extraordinär art inte skall belasta rörelseresultatet. Det finns dock många andra poster som enligt Redovisningsrådet inte kan anses vara extraordinära men trots allt är poster som bör tas upp under ”upplysningar för jämförelseändamål”. Dessa poster skall alltså enligt reglerna ingå i rörelseresultatet men det skall finnas upplysningar om dess resultateffekt i not. Så länge ett företag tar med de resultatmått som Redovisningsrådet kräver i den externa rapporteringen samt följer kravet på rättvisande bild, strider det inte mot ÅRL att komplettera med andra vinstmått som man inom företaget anser skapa en bättre utgångspunkt för bedömning av framtida kassaflöden. Avskrivningar på anläggningstillgångar och goodwill kan t.ex. vara två tunga poster som drar ner rörelseresultatet. För att bättre försöka spegla verksamhetens utveckling har det då skapats olika typer av resultatmått som bortser ifrån bl.a. dessa poster. Man kan dock urskönja en viss kritik bland ekonomijournalister som menar att användandet av justerade resultat endast syftar till att få allmänheten att tro att det går bättre än vad årets resultat visar. För att på bästa sätt kunna undersöka företagens användning och presentation av justerade resultatmått har vi valt att undersöka ett antal företag inom samma bransch. Valet föll på telekomoperatörsbranschen som under senare år har fungerat i en föränderlig miljö. Vi an},
 author    = {Bertilsson, Andreas and Bengtsson, Mattias and Lind, Henrik},
 keyword   = {Justerat resultat,EBITDA,Jämförelsestörande poster,Agentteorin,Human Information Processing,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Justerade Resultatmått - En studie av svenska telekomoperatörer under 1998-2001},
 year     = {2003},
}