Advanced

Ledande Kvinnor

Gren, Pernilla; Petersson, Sara and Wiberg, Pernilla (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem:
Inom genusforskningen finn's det olika könsperspektiv samt olika metoder för att lyfta fram könet. Det finn's också olika läger när det gäller könet's påverkan på vårt sätt att leda. Om det influerar, eller bestämmer vårt agerande som ledare, eller om det inte har någon som helst betydande påverkan. I den traditionella forskningen ge's ofta en bild av manliga ledare. Vi anser att denna mansdominerade bild bör komplettera's med en framställning och bild av kvinnliga ledare. Även om vi inte vet om kvinnligt ledarskap skiljer sig från manligt sätt att leda, tror vi att ytterligare aspekter inom en dold verklighet kan lyfta's fram i ljuset genom uppsatsen. Frågor som vi anser bör ställa's är exempelvi's hur kvinnan arbetar, hur hon... (More)
Problem:
Inom genusforskningen finn's det olika könsperspektiv samt olika metoder för att lyfta fram könet. Det finn's också olika läger när det gäller könet's påverkan på vårt sätt att leda. Om det influerar, eller bestämmer vårt agerande som ledare, eller om det inte har någon som helst betydande påverkan. I den traditionella forskningen ge's ofta en bild av manliga ledare. Vi anser att denna mansdominerade bild bör komplettera's med en framställning och bild av kvinnliga ledare. Även om vi inte vet om kvinnligt ledarskap skiljer sig från manligt sätt att leda, tror vi att ytterligare aspekter inom en dold verklighet kan lyfta's fram i ljuset genom uppsatsen. Frågor som vi anser bör ställa's är exempelvi's hur kvinnan arbetar, hur hon tänker, vilken relation hon har till sina medarbetare respektive chefer, samt vilka problem eller svårigheter hon har stött på i karriären i rollen som ledare. Specifika tolkningar gör's i uppsatsen utifrån flera teoretiska perspektiv och använd's för att försöka fånga upp, och belysa den mångfacetterade verklighet som ledarskapsfenomenet består av. Genom ett tolkande perspektiv vill vi öka förståelsen för den kvinnliga ledaren. Syfte:
Med utgångspunkt i en djupstudie av fyra kvinnliga chefer ämnar vi genom tre teoretiska perspektiv skapa en nyanserad och mångtydig bild av kvinnliga ledare i dagen's svenska näringsliv. Vi avser även se huruvida det finn's belägg för existen's av ett speciellt kvinnligt ledarskap. Uppsatsen syftar därmed att bidra till utvecklandet av en djupare insikt och en bättre förståelse för kvinnor på ledande positioner. Metod:
Vi har valt att använda två metoder inom den kvalitativa forskningsdesignen, nämligen den deltagande observationen och den kvalitativa intervjun. I uppsatsen benämner vi metoden så som en ryggsäcksstudie. Anledningen till detta är att under våra observationer av kvinnor i ledande positioner fungerade vi preci's som om vi vore säckar på dera's ryggar. Slutsat's:
Det finn's en svårighet i att uppsummera och sammanställa resultatet av en studie som denna i ett fåtal punkter. Utifrån de tre tolkningsperspektiven har vi dock kommit fram till en hel del intressanta iakttagelser. De kvinnor som utifrån könsrelaterad teori anse's leda mer feminint, förnekar faktiskt i större grad betydelsen av sitt kön, medan de av kvinnorna som uttalat bejakar och erkänner sitt kön mer sällan uppvisar ett kvinnligt ledarskap. Utifrån ett mer skeptiskt perspektiv kan vi konstatera att kvinnorna ofta agerar på ett motsägelsefullt sätt. Orsaken till detta beteende är att de underkastat sig mer eller mindre synliga diskursiva formationer i samhället. Vad uppsatsen främst visar på är emellertid fyra ytterst olika individer, var's sätt att leda inte kan beskriva's med enkla termer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gren, Pernilla; Petersson, Sara and Wiberg, Pernilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kvinnligt ledarskap, deltagande observation, konsultativt ledarskap, roller, diskurser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343463
date added to LUP
2001-11-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:09:06
@misc{1343463,
 abstract   = {Problem:
Inom genusforskningen finn's det olika könsperspektiv samt olika metoder för att lyfta fram könet. Det finn's också olika läger när det gäller könet's påverkan på vårt sätt att leda. Om det influerar, eller bestämmer vårt agerande som ledare, eller om det inte har någon som helst betydande påverkan. I den traditionella forskningen ge's ofta en bild av manliga ledare. Vi anser att denna mansdominerade bild bör komplettera's med en framställning och bild av kvinnliga ledare. Även om vi inte vet om kvinnligt ledarskap skiljer sig från manligt sätt att leda, tror vi att ytterligare aspekter inom en dold verklighet kan lyfta's fram i ljuset genom uppsatsen. Frågor som vi anser bör ställa's är exempelvi's hur kvinnan arbetar, hur hon tänker, vilken relation hon har till sina medarbetare respektive chefer, samt vilka problem eller svårigheter hon har stött på i karriären i rollen som ledare. Specifika tolkningar gör's i uppsatsen utifrån flera teoretiska perspektiv och använd's för att försöka fånga upp, och belysa den mångfacetterade verklighet som ledarskapsfenomenet består av. Genom ett tolkande perspektiv vill vi öka förståelsen för den kvinnliga ledaren. Syfte:
Med utgångspunkt i en djupstudie av fyra kvinnliga chefer ämnar vi genom tre teoretiska perspektiv skapa en nyanserad och mångtydig bild av kvinnliga ledare i dagen's svenska näringsliv. Vi avser även se huruvida det finn's belägg för existen's av ett speciellt kvinnligt ledarskap. Uppsatsen syftar därmed att bidra till utvecklandet av en djupare insikt och en bättre förståelse för kvinnor på ledande positioner. Metod:
Vi har valt att använda två metoder inom den kvalitativa forskningsdesignen, nämligen den deltagande observationen och den kvalitativa intervjun. I uppsatsen benämner vi metoden så som en ryggsäcksstudie. Anledningen till detta är att under våra observationer av kvinnor i ledande positioner fungerade vi preci's som om vi vore säckar på dera's ryggar. Slutsat's:
Det finn's en svårighet i att uppsummera och sammanställa resultatet av en studie som denna i ett fåtal punkter. Utifrån de tre tolkningsperspektiven har vi dock kommit fram till en hel del intressanta iakttagelser. De kvinnor som utifrån könsrelaterad teori anse's leda mer feminint, förnekar faktiskt i större grad betydelsen av sitt kön, medan de av kvinnorna som uttalat bejakar och erkänner sitt kön mer sällan uppvisar ett kvinnligt ledarskap. Utifrån ett mer skeptiskt perspektiv kan vi konstatera att kvinnorna ofta agerar på ett motsägelsefullt sätt. Orsaken till detta beteende är att de underkastat sig mer eller mindre synliga diskursiva formationer i samhället. Vad uppsatsen främst visar på är emellertid fyra ytterst olika individer, var's sätt att leda inte kan beskriva's med enkla termer.},
 author    = {Gren, Pernilla and Petersson, Sara and Wiberg, Pernilla},
 keyword   = {kvinnligt ledarskap,deltagande observation,konsultativt ledarskap,roller,diskurser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledande Kvinnor},
 year     = {2001},
}