Advanced

Kommunikation av strategi inom organisationer - En fallstudie på SCA Packaging Sverige

Asu, Linus; Dreyer, Henrik and Ask, Olof (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Kommunikation av strategi inom organisationer – en fallstudie på SCA Packaging Sverige Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Olof Ask, Linus Asu och Henrik Dreyer Handledare: Gösta Wijk Företag: SCA Packaging Sverige Nyckelord: Kommunikation, Strategi, Effektivitet, Kommunikationsverktyg, Återkoppling Syfte: Uppsatsens syfte är att redogöra för hur och varför kommunikationen av SCA Packaging Sveriges strategi bedrivs och visa på eventuella styrkor och svagheter i densamma.
Uppsatsens syfte är även att visa på vilka problem som upplevs inom organisationen rörande kommunikationen av strategi. Vidare är syftet med studien även att skapa oss en
uppfattning av hur kommunikationen upplevts och uppfattats hos de... (More)
Titel: Kommunikation av strategi inom organisationer – en fallstudie på SCA Packaging Sverige Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Olof Ask, Linus Asu och Henrik Dreyer Handledare: Gösta Wijk Företag: SCA Packaging Sverige Nyckelord: Kommunikation, Strategi, Effektivitet, Kommunikationsverktyg, Återkoppling Syfte: Uppsatsens syfte är att redogöra för hur och varför kommunikationen av SCA Packaging Sveriges strategi bedrivs och visa på eventuella styrkor och svagheter i densamma.
Uppsatsens syfte är även att visa på vilka problem som upplevs inom organisationen rörande kommunikationen av strategi. Vidare är syftet med studien även att skapa oss en
uppfattning av hur kommunikationen upplevts och uppfattats hos de anställda samt hur detta skiljer sig åt mellan olika typer av anställda. Ambitionen med studien är vidare att utifrån det mönster vi ser hos SCA Packaging Sverige formulera ett antal hypoteser som vi tror gäller generellt vid kommunikation av strategi inom organisationer Metod: Studien har tagit utgångspunkt i empirin och har således en induktiv ansats. Vidare har i denna uppsats samlats in data dels genom kvalitativ metod, i form av intervjuer och samtal, och dels genom kvantitativ metod, i form av en enkät. Teoretisk referensram: De teorier vi har använt oss av behandlar på vilket sätt man kan bedriva kommunikation av strategi samt hur detta skall göras på ett effektivt sätt. Referensramen utgår
huvudsakligen från Laswells kommunikationsmodell och ”The Pyramid of Communication Quality”. Empiri: Avsnittet redogör för SCA Packaging Sveriges syfte med att kommunicera sin strategi samt genom vilka verktyg detta sker. Vidare beskrivs den enkät som skickades ut och vilka resultat denna visade. Slutsatser: Avsnittet tar upp och kommenterar de resultat som vi kommit fram till och som vi anser är av vikt. Vidare presenteras fyra hypoteser samt diskussion kring dessa. H1: Lång anställningstid bidrar inte till ökad lojalitetskänsla för organisationen hos den enskilda individen. H2: Rätt innehåll och form av kommunikation medför att samtliga individer förstår budskapet trots en icke homogen grupp. H3: För att omfattande information inom organisationer skall bli effektiv krävs det en blandning av kommunikationsverktyg, för att tillfullo utnyttja de olika verktygens styrkor. H4: Organisationer måste förse sina anställda med den kunskap och de verktyg som krävs för att välja ut vilken information som är viktig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asu, Linus; Dreyer, Henrik and Ask, Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunikation, Strategi, Effektivitet, Kommunikationsverktyg, Återkoppling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343934
date added to LUP
2006-06-01
date last changed
2012-04-02 16:07:07
@misc{1343934,
 abstract   = {Titel: Kommunikation av strategi inom organisationer – en fallstudie på SCA Packaging Sverige Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Olof Ask, Linus Asu och Henrik Dreyer Handledare: Gösta Wijk Företag: SCA Packaging Sverige Nyckelord: Kommunikation, Strategi, Effektivitet, Kommunikationsverktyg, Återkoppling Syfte: Uppsatsens syfte är att redogöra för hur och varför kommunikationen av SCA Packaging Sveriges strategi bedrivs och visa på eventuella styrkor och svagheter i densamma.
Uppsatsens syfte är även att visa på vilka problem som upplevs inom organisationen rörande kommunikationen av strategi. Vidare är syftet med studien även att skapa oss en
uppfattning av hur kommunikationen upplevts och uppfattats hos de anställda samt hur detta skiljer sig åt mellan olika typer av anställda. Ambitionen med studien är vidare att utifrån det mönster vi ser hos SCA Packaging Sverige formulera ett antal hypoteser som vi tror gäller generellt vid kommunikation av strategi inom organisationer Metod: Studien har tagit utgångspunkt i empirin och har således en induktiv ansats. Vidare har i denna uppsats samlats in data dels genom kvalitativ metod, i form av intervjuer och samtal, och dels genom kvantitativ metod, i form av en enkät. Teoretisk referensram: De teorier vi har använt oss av behandlar på vilket sätt man kan bedriva kommunikation av strategi samt hur detta skall göras på ett effektivt sätt. Referensramen utgår
huvudsakligen från Laswells kommunikationsmodell och ”The Pyramid of Communication Quality”. Empiri: Avsnittet redogör för SCA Packaging Sveriges syfte med att kommunicera sin strategi samt genom vilka verktyg detta sker. Vidare beskrivs den enkät som skickades ut och vilka resultat denna visade. Slutsatser: Avsnittet tar upp och kommenterar de resultat som vi kommit fram till och som vi anser är av vikt. Vidare presenteras fyra hypoteser samt diskussion kring dessa. H1: Lång anställningstid bidrar inte till ökad lojalitetskänsla för organisationen hos den enskilda individen. H2: Rätt innehåll och form av kommunikation medför att samtliga individer förstår budskapet trots en icke homogen grupp. H3: För att omfattande information inom organisationer skall bli effektiv krävs det en blandning av kommunikationsverktyg, för att tillfullo utnyttja de olika verktygens styrkor. H4: Organisationer måste förse sina anställda med den kunskap och de verktyg som krävs för att välja ut vilken information som är viktig.},
 author    = {Asu, Linus and Dreyer, Henrik and Ask, Olof},
 keyword   = {Kommunikation,Strategi,Effektivitet,Kommunikationsverktyg,Återkoppling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation av strategi inom organisationer - En fallstudie på SCA Packaging Sverige},
 year     = {2006},
}