Advanced

Revisionsutskott - merarbete eller mervärde?

Lindholm, Eric; Khalil, Heba; Aldenbrink, Maria and Hallberg, Rebecca (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva arbetet i ett antal revisionsutskott samt att diskutera hur detta arbete har påverkat extern revision och intern kontroll. Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Datainsamling har genomförts i form av intervjuer och dokumentstudier. Uppsatsens forskningsansats har varit abduktiv och deskriptiv. Teoretiskt perspektiv: De teoretiska perspektiv som använts är tagna från Svensk kod för bolagsstyrning, dels den gällande dels den reviderade. Dessutom har teorier kring Corporate Governance diskuterats. Agent- och intressentteorin har också använts som teoretisk referensram. Empiri: Empiri som insamlats har bestått av dels en kvantitativ studie av årsredovisningar,... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva arbetet i ett antal revisionsutskott samt att diskutera hur detta arbete har påverkat extern revision och intern kontroll. Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Datainsamling har genomförts i form av intervjuer och dokumentstudier. Uppsatsens forskningsansats har varit abduktiv och deskriptiv. Teoretiskt perspektiv: De teoretiska perspektiv som använts är tagna från Svensk kod för bolagsstyrning, dels den gällande dels den reviderade. Dessutom har teorier kring Corporate Governance diskuterats. Agent- och intressentteorin har också använts som teoretisk referensram. Empiri: Empiri som insamlats har bestått av dels en kvantitativ studie av årsredovisningar, dels en kvalitativ studie i form av intervjuer. Slutsats: Revisionsutskottets viktigaste arbetsuppgifter är att kontrollera att den finansiella information företaget lämnar ifrån sig är korrekt, att samordna företagets interna och externa revision samt ansvara för företagets interna kontroll. Det sistnämnda är en uppgift som Koden inte föreskriver att utskottet ska ansvara för. Revisionsutskotten har bidragit till ett närmare samarbete och en bättre dialog mellan företag och revisorer. Avslutningsvis anser både företag och revisorer att Koden i allmänhet och revisionsutskotten i synnerhet inneburit ett mervärde för dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Eric; Khalil, Heba; Aldenbrink, Maria and Hallberg, Rebecca
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisionsutskott, Svensk kod för bolagsstyrning, Corporate Governance, Externrevision, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351376
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:06:39
@misc{1351376,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva arbetet i ett antal revisionsutskott samt att diskutera hur detta arbete har påverkat extern revision och intern kontroll. Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Datainsamling har genomförts i form av intervjuer och dokumentstudier. Uppsatsens forskningsansats har varit abduktiv och deskriptiv. Teoretiskt perspektiv: De teoretiska perspektiv som använts är tagna från Svensk kod för bolagsstyrning, dels den gällande dels den reviderade. Dessutom har teorier kring Corporate Governance diskuterats. Agent- och intressentteorin har också använts som teoretisk referensram. Empiri: Empiri som insamlats har bestått av dels en kvantitativ studie av årsredovisningar, dels en kvalitativ studie i form av intervjuer. Slutsats: Revisionsutskottets viktigaste arbetsuppgifter är att kontrollera att den finansiella information företaget lämnar ifrån sig är korrekt, att samordna företagets interna och externa revision samt ansvara för företagets interna kontroll. Det sistnämnda är en uppgift som Koden inte föreskriver att utskottet ska ansvara för. Revisionsutskotten har bidragit till ett närmare samarbete och en bättre dialog mellan företag och revisorer. Avslutningsvis anser både företag och revisorer att Koden i allmänhet och revisionsutskotten i synnerhet inneburit ett mervärde för dem.},
 author    = {Lindholm, Eric and Khalil, Heba and Aldenbrink, Maria and Hallberg, Rebecca},
 keyword   = {Revisionsutskott,Svensk kod för bolagsstyrning,Corporate Governance,Externrevision,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsutskott - merarbete eller mervärde?},
 year     = {2008},
}