Advanced

Uppdragsrelationer i en internationell kontext

Levin, Elin; Nilsson, Carolin and Naverbrant, Helena (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Problembeskrivning
Brist på marknadskunskap vid utlandsetableringar leder till att svenska företag många gånger väljer att ge i uppdrag till utländska aktörer att representera dem på främmande marknader. Uppdragsrelationer är komplexa företeelser och leder ofta till motsättningar, främst på grund av skiljda målsättningar, osäkerhet och brist på förtroende mellan de inblandade. Vilka faktorer påverkar den utländska uppdragstagaren beteendemönster och hur ska den svenska uppdragsgivaren försäkra sig om att denne agerar i företagets intresse? Syftet med uppsatsen är att ur ett agent – principal teoretiskt perspektiv beskriva, analysera och slutligen generera ny kunskap kring uppdragsrelationer mellan svenska företag och deras... (More)
Sammanfattning Problembeskrivning
Brist på marknadskunskap vid utlandsetableringar leder till att svenska företag många gånger väljer att ge i uppdrag till utländska aktörer att representera dem på främmande marknader. Uppdragsrelationer är komplexa företeelser och leder ofta till motsättningar, främst på grund av skiljda målsättningar, osäkerhet och brist på förtroende mellan de inblandade. Vilka faktorer påverkar den utländska uppdragstagaren beteendemönster och hur ska den svenska uppdragsgivaren försäkra sig om att denne agerar i företagets intresse? Syftet med uppsatsen är att ur ett agent – principal teoretiskt perspektiv beskriva, analysera och slutligen generera ny kunskap kring uppdragsrelationer mellan svenska företag och deras samarbetspartner på utländska marknader. Frågeställningar - Hur kan uppdragsrelationen mellan fallföretaget Oscar Jacobson och deras återförsäljare på utländska marknader beskrivas ur ett agent – principal teoretiskt perspektiv?
- Vilka begränsningar kan urskiljas i relationen mellan en svensk uppdragsgivare och en utländsk samarbetspartner? - På vilket sätt kan relationsmarknadsföring tillämpas som strategiskt verktyg för att förbättra relationen mellan en svensk uppdragsgivare och en utländsk samarbetspartner? Metod Uppsatsens författare har tillämpat ett abduktivt tillvägagångssätt och har genom kvalitativa intervjuer samlat in empiriskt material genom dels en fallstudie på Oscar Jacobson och dels intervjuer med Exportrådet och Svenska Handelskammaren. För att problematisera och nyansera det empiriska materialet har uppsatsens behandlat organisationsteorier, teorier om relationsmarknadsföring samt utvalda aspekter kring teorier om internationalisering. Slutsatser Studien har visat att parternas skilda intressen kan utgöra ett påtagligt problem vid en uppdragsrelation i en internationell kontext. Utifrån studien kan det konstateras att genom ett aktivt arbete med verktyg och metoder som stärker relationer mellan en svensk uppdragsgivare och en utländsk samarbetspartner, samt öka medvetenheten om orsakerna till problematiken kan detta leda till en vinstgivande relation för båda parter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352675,
 abstract   = {Sammanfattning Problembeskrivning
Brist på marknadskunskap vid utlandsetableringar leder till att svenska företag många gånger väljer att ge i uppdrag till utländska aktörer att representera dem på främmande marknader. Uppdragsrelationer är komplexa företeelser och leder ofta till motsättningar, främst på grund av skiljda målsättningar, osäkerhet och brist på förtroende mellan de inblandade. Vilka faktorer påverkar den utländska uppdragstagaren beteendemönster och hur ska den svenska uppdragsgivaren försäkra sig om att denne agerar i företagets intresse? Syftet med uppsatsen är att ur ett agent – principal teoretiskt perspektiv beskriva, analysera och slutligen generera ny kunskap kring uppdragsrelationer mellan svenska företag och deras samarbetspartner på utländska marknader. Frågeställningar - Hur kan uppdragsrelationen mellan fallföretaget Oscar Jacobson och deras återförsäljare på utländska marknader beskrivas ur ett agent – principal teoretiskt perspektiv?
- Vilka begränsningar kan urskiljas i relationen mellan en svensk uppdragsgivare och en utländsk samarbetspartner? - På vilket sätt kan relationsmarknadsföring tillämpas som strategiskt verktyg för att förbättra relationen mellan en svensk uppdragsgivare och en utländsk samarbetspartner? Metod Uppsatsens författare har tillämpat ett abduktivt tillvägagångssätt och har genom kvalitativa intervjuer samlat in empiriskt material genom dels en fallstudie på Oscar Jacobson och dels intervjuer med Exportrådet och Svenska Handelskammaren. För att problematisera och nyansera det empiriska materialet har uppsatsens behandlat organisationsteorier, teorier om relationsmarknadsföring samt utvalda aspekter kring teorier om internationalisering. Slutsatser Studien har visat att parternas skilda intressen kan utgöra ett påtagligt problem vid en uppdragsrelation i en internationell kontext. Utifrån studien kan det konstateras att genom ett aktivt arbete med verktyg och metoder som stärker relationer mellan en svensk uppdragsgivare och en utländsk samarbetspartner, samt öka medvetenheten om orsakerna till problematiken kan detta leda till en vinstgivande relation för båda parter.},
 author    = {Levin, Elin and Nilsson, Carolin and Naverbrant, Helena},
 keyword   = {agent – principal teori,relationsmarknadsföring,uppsalaskolan marknadskunskap,uppdragsrelation,Management of enterprises,Företagsledning, management,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppdragsrelationer i en internationell kontext},
 year     = {2009},
}