Advanced

Diversity Management

Nedelcu, Mihaela; Topcic, Lejla and Ramadani, Shkurte (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att problematisera mångfaldshanteringen genom att studera mångfald där den praktiseras, bland de anställda. Med hjälp av anställdas perspektiv vill vi undersöka hur ett företag i Sverige praktiskt jobbar med diversity management. För att detta ska bli möjligt är det samtidigt viktigt att förstå ledningens perspektiv, därför kommer vi att ta med även denna. Vi vill bidra till att utveckla teoriernas möjligheter att tillämpas praktiskt genom att ta större hänsyn till medarbetarnas förväntningar och åsikter i arbetet med mångfald. Metod: Vi har valt att använda en kvalitativ och deduktiv ansats i vår studie då vi har valt att utgå ifrån tidigare forskning om mångfald för att sedan kunna identifiera om... (More)
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att problematisera mångfaldshanteringen genom att studera mångfald där den praktiseras, bland de anställda. Med hjälp av anställdas perspektiv vill vi undersöka hur ett företag i Sverige praktiskt jobbar med diversity management. För att detta ska bli möjligt är det samtidigt viktigt att förstå ledningens perspektiv, därför kommer vi att ta med även denna. Vi vill bidra till att utveckla teoriernas möjligheter att tillämpas praktiskt genom att ta större hänsyn till medarbetarnas förväntningar och åsikter i arbetet med mångfald. Metod: Vi har valt att använda en kvalitativ och deduktiv ansats i vår studie då vi har valt att utgå ifrån tidigare forskning om mångfald för att sedan kunna identifiera om det finns något perspektiv som saknades eller som skulle kunna fördjupas. Den kvalitativa metoden passade vårt syfte bäst därför att denna möjliggör tolkning av intervjumaterialet på djupet utifrån respondenternas personliga perspektiv. Resultat & slutsats: Vid en jämförelse mellan teorierna och praktiken har vi uppmärksammat att verklighetens komplexitet kan driva företagen att arbeta med mångfald på ett sätt som skiljer sig från vad teorier förespråkar. Försäkringsbolaget jobbar inte med diversity management metoden, utan benämner arbetet med mångfald som mångfaldsarbete. Trots detta menar vi att det går att identifiera delar av diversity management metoden i försäkringsbolagets sätt att jobba med mångfald. Med hjälp av ett ”bottom-up” perspektiv har vi kommit fram till att i den svenska kan det vara ett bra sätt att introducera arbetet med mångfald i projektform kontexten. Projektformen bör dock inte ses som tidsbundet, utan mynna ut till en process som ska genomsyra hela företaget. Att sträva efter en inkluderande företagskultur som främjar olikheter kan vara nästa steg i processen. Det finns olika uppfattningar om mångfald i både litteraturen och företaget men den positiva inställningen dominerar i båda fallen. En vanlig förekommande slutsats är att om diversity hanteras på rätt sätt leder det till fördelar för alla inblandande. Däremot kan det göra mer skada än nytta om det hanteras på fel sätt. Att endast jobba med vissa delar av metoden kan ge vissa följder. Det kan motverka själva syftet med diversity management och leda till bland annat assimilering och att företaget kan uppfattas som orättvis. Förslag till fortsatt forskning: Företag är i ständigt samspel med omvärlden. En intressant fråga är hur företaget påverkas av kundernas uppfattningar om mångfald. Därför bör forskare studera mångfald utifrån ett kundmötesperspektiv. Uppsatsens bidrag: Vårt teoretiska bidrag till forskningen är en ökad förståelse från medarbetarnas perspektiv samt en redogörande analys av arbetet med mångfald i den svenska kontexten. Forskare inom diversity management bör vara uppmärksamma på att företag endast väljer att arbeta med de delar av ett teoretiskt verktyg som anses passa företagets kontext bäst. Därför bör forskningen ta hänsyn till detta så att metoden kan bli mer verklighetsanpassad och för att inte vilseledas i rapporteringen av diversity management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353867,
 abstract   = {Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att problematisera mångfaldshanteringen genom att studera mångfald där den praktiseras, bland de anställda. Med hjälp av anställdas perspektiv vill vi undersöka hur ett företag i Sverige praktiskt jobbar med diversity management. För att detta ska bli möjligt är det samtidigt viktigt att förstå ledningens perspektiv, därför kommer vi att ta med även denna. Vi vill bidra till att utveckla teoriernas möjligheter att tillämpas praktiskt genom att ta större hänsyn till medarbetarnas förväntningar och åsikter i arbetet med mångfald. Metod: Vi har valt att använda en kvalitativ och deduktiv ansats i vår studie då vi har valt att utgå ifrån tidigare forskning om mångfald för att sedan kunna identifiera om det finns något perspektiv som saknades eller som skulle kunna fördjupas. Den kvalitativa metoden passade vårt syfte bäst därför att denna möjliggör tolkning av intervjumaterialet på djupet utifrån respondenternas personliga perspektiv. Resultat & slutsats: Vid en jämförelse mellan teorierna och praktiken har vi uppmärksammat att verklighetens komplexitet kan driva företagen att arbeta med mångfald på ett sätt som skiljer sig från vad teorier förespråkar. Försäkringsbolaget jobbar inte med diversity management metoden, utan benämner arbetet med mångfald som mångfaldsarbete. Trots detta menar vi att det går att identifiera delar av diversity management metoden i försäkringsbolagets sätt att jobba med mångfald. Med hjälp av ett ”bottom-up” perspektiv har vi kommit fram till att i den svenska kan det vara ett bra sätt att introducera arbetet med mångfald i projektform kontexten. Projektformen bör dock inte ses som tidsbundet, utan mynna ut till en process som ska genomsyra hela företaget. Att sträva efter en inkluderande företagskultur som främjar olikheter kan vara nästa steg i processen. Det finns olika uppfattningar om mångfald i både litteraturen och företaget men den positiva inställningen dominerar i båda fallen. En vanlig förekommande slutsats är att om diversity hanteras på rätt sätt leder det till fördelar för alla inblandande. Däremot kan det göra mer skada än nytta om det hanteras på fel sätt. Att endast jobba med vissa delar av metoden kan ge vissa följder. Det kan motverka själva syftet med diversity management och leda till bland annat assimilering och att företaget kan uppfattas som orättvis. Förslag till fortsatt forskning: Företag är i ständigt samspel med omvärlden. En intressant fråga är hur företaget påverkas av kundernas uppfattningar om mångfald. Därför bör forskare studera mångfald utifrån ett kundmötesperspektiv. Uppsatsens bidrag: Vårt teoretiska bidrag till forskningen är en ökad förståelse från medarbetarnas perspektiv samt en redogörande analys av arbetet med mångfald i den svenska kontexten. Forskare inom diversity management bör vara uppmärksamma på att företag endast väljer att arbeta med de delar av ett teoretiskt verktyg som anses passa företagets kontext bäst. Därför bör forskningen ta hänsyn till detta så att metoden kan bli mer verklighetsanpassad och för att inte vilseledas i rapporteringen av diversity management.},
 author    = {Nedelcu, Mihaela and Topcic, Lejla and Ramadani, Shkurte},
 keyword   = {diversity management,mångfald,medarbetare,projekt,process,culture of inclusion.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diversity Management},
 year     = {2008},
}