Advanced

Ekonomistyrning i Professionella Serviceorganisationer – en fallstudie på patentbyrån Albihns Malmökontor

Wilander, Johan; Lindqvist, Alexandra and Dukic, Ivana (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I mer än två årtionden har vi i västvärlden haft en postindustriell serviceekonomi och vi lever idag i ett tjänstesamhälle som under de senaste åren utvecklats i allt högre grad. En stor del av de företag som idag återfinns i tjänstesektorn är professionella serviceorganisationer som arbetar med kvalificerad tjänsteproduktion. Det betyder att de tjänster som erbjuds är kunskapsbaserade produkter. Kärnan i dessa organisationer är den höga kunskapsnivån bland de anställda. Den fokus som under senare år har lagts på medarbetarnas kompetenser har även medfört ett ökat behov för mer kunskap om just styrning av kunskapsarbetare. Sven Modell skrev 1996 att forskningen inom ekonomistyrning av kunskapsarbetare endast hade tagit sin början. Modell... (More)
I mer än två årtionden har vi i västvärlden haft en postindustriell serviceekonomi och vi lever idag i ett tjänstesamhälle som under de senaste åren utvecklats i allt högre grad. En stor del av de företag som idag återfinns i tjänstesektorn är professionella serviceorganisationer som arbetar med kvalificerad tjänsteproduktion. Det betyder att de tjänster som erbjuds är kunskapsbaserade produkter. Kärnan i dessa organisationer är den höga kunskapsnivån bland de anställda. Den fokus som under senare år har lagts på medarbetarnas kompetenser har även medfört ett ökat behov för mer kunskap om just styrning av kunskapsarbetare. Sven Modell skrev 1996 att forskningen inom ekonomistyrning av kunskapsarbetare endast hade tagit sin början. Modell ansåg att det var svårt att hitta läroböcker inom ekonomistyrning som ens specifikt behandlade ekonomistyrning på tjänsteproducerande företag. Mycket kan ha förändrats inom området sedan år 1996 men även idag råder bristande forskning inom området enligt tidskriften International Journal of Services, Economics and Management. En patentbyrå är ett tydligt exempel på en professionell serviceorganisation där en hög del av de anställda är högutbildade, i många fall som civilingenjörer eller jurister. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i en patentbyrå, en professionell serviceorganisation, samt diskutera vilka faktorer i organisationen som påverkar ekonomistyrningens utformning. Utgångspunkten i studien är en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats. Primärdata har främst samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med regionchefen på fallföretaget. Studien utgår från teorier kring ekonomistyrning samt professionella serviceorganisationer. Modellen Implementation Mechanisms ligger som grund till studien och visar hur ekonomistyrningen påverkas av kultur, organisationsstruktur och human resource management. På Albihns Malmökontor har budgeten en central funktion vid uppföljning och utvärdering av kontorets prestationer. Debiteringsgraden är det nyckeltal och förmodligen även det ekonomiska styrinstrument som i störst utsträckning används på Albihns Malmökontor. Genom att de anställda redovisar hur mycket tid de spenderar på olika arbetsuppgifter skapas en möjlighet för dem själva och deras teamledare att få en tydlig insikt i prestationerna. Albihns använder sig av både intern och extern benchmarking. Den interna benchmarkingen möjliggör för kontoren att ta lärdom av varandras erfarenheter för att på så sätt göra de egna arbetsprocesserna effektivare. Vid extern benchmarking bevakar Albihns konkurrenterna bland annat genom att granska antalet patentansökningar som dessa lämnar in. Organisationsformen är platt och decentraliserad vilket är nödvändigt i en organisation som vill åstadkomma flexibilitet samt självständigt och kreativt arbete hos de anställda. Företaget har valt att bygga upp verksamhet kring team för att på så sätt möjliggöra att medarbetarna drar nytta av varandras kunskaper. För att förmedla information till medarbetarna och på så sätt gynna kommunikationsflödet i organisationen hålls regelbundet olika möten där alla medarbetare närvarar. Kulturen på Albihns återspeglas främst i företagets sju värderingar vilka är respekt, ärlighet/öppenhet, ansvar, positiv attityd, glädje/roligt, engagemang och think straight, talk straight. En enhetlig värdegrund är nödvändig då medarbetarna i en professionell serviceorganisation, så som Albihns Malmökontor, i stor utsträckning arbetar självständigt. Kulturen bidrar till att de anställda vet hur de ska agera i sina dagliga arbeten vilket minskar behovet av direktstyrning. De delar av human resource management som främst påverkar ekonomistyrningen på Albihns Malmökontor är belöningssystemet samt rekryteringsprocessen. Den monetära belöningen anses inte vara den främsta motivationsfaktorn. Medan lönen enbart bedöms vara en hygienfaktor anses medarbetarnas möjlighet till utveckling vara det främs (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilander, Johan; Lindqvist, Alexandra and Dukic, Ivana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Professionella Serviceorganisationer, Ekonomistyrning, Kultur, Organisationsform, Human Resource Management, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1389289
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:16:00
@misc{1389289,
 abstract   = {I mer än två årtionden har vi i västvärlden haft en postindustriell serviceekonomi och vi lever idag i ett tjänstesamhälle som under de senaste åren utvecklats i allt högre grad. En stor del av de företag som idag återfinns i tjänstesektorn är professionella serviceorganisationer som arbetar med kvalificerad tjänsteproduktion. Det betyder att de tjänster som erbjuds är kunskapsbaserade produkter. Kärnan i dessa organisationer är den höga kunskapsnivån bland de anställda. Den fokus som under senare år har lagts på medarbetarnas kompetenser har även medfört ett ökat behov för mer kunskap om just styrning av kunskapsarbetare. Sven Modell skrev 1996 att forskningen inom ekonomistyrning av kunskapsarbetare endast hade tagit sin början. Modell ansåg att det var svårt att hitta läroböcker inom ekonomistyrning som ens specifikt behandlade ekonomistyrning på tjänsteproducerande företag. Mycket kan ha förändrats inom området sedan år 1996 men även idag råder bristande forskning inom området enligt tidskriften International Journal of Services, Economics and Management. En patentbyrå är ett tydligt exempel på en professionell serviceorganisation där en hög del av de anställda är högutbildade, i många fall som civilingenjörer eller jurister. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i en patentbyrå, en professionell serviceorganisation, samt diskutera vilka faktorer i organisationen som påverkar ekonomistyrningens utformning. Utgångspunkten i studien är en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats. Primärdata har främst samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med regionchefen på fallföretaget. Studien utgår från teorier kring ekonomistyrning samt professionella serviceorganisationer. Modellen Implementation Mechanisms ligger som grund till studien och visar hur ekonomistyrningen påverkas av kultur, organisationsstruktur och human resource management. På Albihns Malmökontor har budgeten en central funktion vid uppföljning och utvärdering av kontorets prestationer. Debiteringsgraden är det nyckeltal och förmodligen även det ekonomiska styrinstrument som i störst utsträckning används på Albihns Malmökontor. Genom att de anställda redovisar hur mycket tid de spenderar på olika arbetsuppgifter skapas en möjlighet för dem själva och deras teamledare att få en tydlig insikt i prestationerna. Albihns använder sig av både intern och extern benchmarking. Den interna benchmarkingen möjliggör för kontoren att ta lärdom av varandras erfarenheter för att på så sätt göra de egna arbetsprocesserna effektivare. Vid extern benchmarking bevakar Albihns konkurrenterna bland annat genom att granska antalet patentansökningar som dessa lämnar in. Organisationsformen är platt och decentraliserad vilket är nödvändigt i en organisation som vill åstadkomma flexibilitet samt självständigt och kreativt arbete hos de anställda. Företaget har valt att bygga upp verksamhet kring team för att på så sätt möjliggöra att medarbetarna drar nytta av varandras kunskaper. För att förmedla information till medarbetarna och på så sätt gynna kommunikationsflödet i organisationen hålls regelbundet olika möten där alla medarbetare närvarar. Kulturen på Albihns återspeglas främst i företagets sju värderingar vilka är respekt, ärlighet/öppenhet, ansvar, positiv attityd, glädje/roligt, engagemang och think straight, talk straight. En enhetlig värdegrund är nödvändig då medarbetarna i en professionell serviceorganisation, så som Albihns Malmökontor, i stor utsträckning arbetar självständigt. Kulturen bidrar till att de anställda vet hur de ska agera i sina dagliga arbeten vilket minskar behovet av direktstyrning. De delar av human resource management som främst påverkar ekonomistyrningen på Albihns Malmökontor är belöningssystemet samt rekryteringsprocessen. Den monetära belöningen anses inte vara den främsta motivationsfaktorn. Medan lönen enbart bedöms vara en hygienfaktor anses medarbetarnas möjlighet till utveckling vara det främs},
 author    = {Wilander, Johan and Lindqvist, Alexandra and Dukic, Ivana},
 keyword   = {Professionella Serviceorganisationer,Ekonomistyrning,Kultur,Organisationsform,Human Resource Management,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i Professionella Serviceorganisationer – en fallstudie på patentbyrån Albihns Malmökontor},
 year     = {2009},
}