Advanced

Helheten är större än summan av delarna- En kvalitativ studie om det drogförebyggande arbetet inom grundskolan samt inställningar och attityder till införandet av slumpmässiga, frivilliga drogtester

Carroll, Lauren LU and Fokt, Andrea LU (2009) SOPA63 20091
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka vilket drogförebyggande arbete som görs inom grundskolan idag samt vilka attityder skolsköterskor, kuratorer och drogsamordnare har till införandet av slumpmässiga, frivilliga drogtester i skolan. Med studiens syfte som utgångspunkt valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiriskt material. Teorier som vi har valt att använda oss av för att förklara det fenomen vi undersökt är primär och sekundär prevention, teorin om risk- och skyddsfaktorer samt systemteori.
Resultatet visar att det idag saknas en ”röd tråd” i det drogförebyggande arbetet inom skolan. Det drogförebyggande arbetet på skolorna bygger främst på engagemang och intresse hos enskilda lärare eller... (More)
Denna studie syftar till att undersöka vilket drogförebyggande arbete som görs inom grundskolan idag samt vilka attityder skolsköterskor, kuratorer och drogsamordnare har till införandet av slumpmässiga, frivilliga drogtester i skolan. Med studiens syfte som utgångspunkt valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiriskt material. Teorier som vi har valt att använda oss av för att förklara det fenomen vi undersökt är primär och sekundär prevention, teorin om risk- och skyddsfaktorer samt systemteori.
Resultatet visar att det idag saknas en ”röd tråd” i det drogförebyggande arbetet inom skolan. Det drogförebyggande arbetet på skolorna bygger främst på engagemang och intresse hos enskilda lärare eller elevvårdspersonal som arbetar på skolan. Det finns idag någon form av ANT-undervisning (alkohol, narkotika, tobak) på alla de skolor vi varit i kontakt med. Andra metoder som nämnts under intervjuerna är SET (Social och Emotionell Träning), ÖPP (Örebro Preventions Program) och Livskunskap. Samtliga intervjupersoner är negativa till ett eventuellt införande av slumpmässiga, frivilliga drogtester i skolan. Flera av intervjupersonerna uttrycker en oro över vilka konsekvenser ett sådant beslut kan medföra. Oro över att eleverna och i vissa fall även föräldrarnas förtroende för skolan minskar när man inför drogtester. Det råder även tveksamhet kring hur pass reell frivilligheten i drogtesterna verkligen är. Trots att det drogförebyggande arbetet på skolorna ser olika ut så har samtliga intervjupersoner en enhetlig syn på hur skolans arbete med alkohol, narkotika och tobak bör se ut. Samtliga intervjupersoner menade att fokus inte bör ligga på drogförebyggande arbete i sig utan fokus bör ligga på att förebygga problembeteenden i allmänhet.

Nyckelord: förebyggande arbete, drogförebyggande arbete, skolan förebygger, preventiv, drogtester, drogtester i skolan, evidens, evidensbaserad, primär och sekundär prevention, risk- och skyddsfaktorer, Systemteori, Landskrona kommun drogtester. (Less)
Abstract
This study aims at examining which type of drug prevention programs exist in compulsory schools today and what school nurses, counsellors and drug coordinators attitudes are towards Landskrona Kommuns decision to introduce random voluntary drug testing in schools. With the aim of this study as a starting point we chose to take a qualitative approach to gathering empirical data through semi structured interviews.
Theories we have used to give a better account of the phenomenon we have studied are: Primary and Secondary Prevention Theory, Risk and Protective Factors Theory and Systems Theory.
The study shows that drug prevention programs used in compulsory schools today vary both within schools and between schools. The drug prevention... (More)
This study aims at examining which type of drug prevention programs exist in compulsory schools today and what school nurses, counsellors and drug coordinators attitudes are towards Landskrona Kommuns decision to introduce random voluntary drug testing in schools. With the aim of this study as a starting point we chose to take a qualitative approach to gathering empirical data through semi structured interviews.
Theories we have used to give a better account of the phenomenon we have studied are: Primary and Secondary Prevention Theory, Risk and Protective Factors Theory and Systems Theory.
The study shows that drug prevention programs used in compulsory schools today vary both within schools and between schools. The drug prevention programs in the schools we examined are mainly based on the degree of interest and commitment individual teachers, school nurses and counsellors have to drug prevention. All the schools we examined have some form of time set aside in their curriculum intended to supply factual information in regards to the uses of alcohol, narcotics and tobacco. Other programs that were mentioned during the interviews were SET (Social and Emotional Training), ÖPP (Örebro Prevention Program) and Livskunskap (also a form of social and emotional training).
All of the respondents are opposed to introducing random voluntary drug tests in schools. Several of the respondents express a certain degree of concern about the consequences a decision like that might have. Concerns that the trust between pupils, and in some cases, even their parents and the school might decrease if drug tests are introduced in schools. Another concern is to what real extent the drug tests will be voluntary. Despite the fact that the drug prevention programs vary within and between these schools all of the respondents had a uniform view on what drug prevention programs should focus on. Drug prevention in schools should not focus on drugs as the main problem but on problem behavior in general.

Keywords: drug prevention, drug testing schools, evidence based practice, Primary and Secondary Prevention Theory, Risk and Protective Factors Theory and System Theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1416066,
 abstract   = {This study aims at examining which type of drug prevention programs exist in compulsory schools today and what school nurses, counsellors and drug coordinators attitudes are towards Landskrona Kommuns decision to introduce random voluntary drug testing in schools. With the aim of this study as a starting point we chose to take a qualitative approach to gathering empirical data through semi structured interviews.
Theories we have used to give a better account of the phenomenon we have studied are: Primary and Secondary Prevention Theory, Risk and Protective Factors Theory and Systems Theory.
The study shows that drug prevention programs used in compulsory schools today vary both within schools and between schools. The drug prevention programs in the schools we examined are mainly based on the degree of interest and commitment individual teachers, school nurses and counsellors have to drug prevention. All the schools we examined have some form of time set aside in their curriculum intended to supply factual information in regards to the uses of alcohol, narcotics and tobacco. Other programs that were mentioned during the interviews were SET (Social and Emotional Training), ÖPP (Örebro Prevention Program) and Livskunskap (also a form of social and emotional training).
All of the respondents are opposed to introducing random voluntary drug tests in schools. Several of the respondents express a certain degree of concern about the consequences a decision like that might have. Concerns that the trust between pupils, and in some cases, even their parents and the school might decrease if drug tests are introduced in schools. Another concern is to what real extent the drug tests will be voluntary. Despite the fact that the drug prevention programs vary within and between these schools all of the respondents had a uniform view on what drug prevention programs should focus on. Drug prevention in schools should not focus on drugs as the main problem but on problem behavior in general.

Keywords: drug prevention, drug testing schools, evidence based practice, Primary and Secondary Prevention Theory, Risk and Protective Factors Theory and System Theory.},
 author    = {Carroll, Lauren and Fokt, Andrea},
 keyword   = {Landskrona kommun drogtester.,risk- och skyddsfaktorer,Systemteori,primär och sekundär prevention,evidensbaserad,evidens,drogtester i skolan,drogtester,preventiv,drogförebyggande arbete,skolan förebygger,Risk and Protective Factors Theory and System Theory.

Nyckelord: förebyggande arbete,Primary and Secondary Prevention Theory,evidence based practice,Keywords: drug prevention,drug testing schools},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Helheten är större än summan av delarna- En kvalitativ studie om det drogförebyggande arbetet inom grundskolan samt inställningar och attityder till införandet av slumpmässiga, frivilliga drogtester},
 year     = {2009},
}