Advanced

Att upprätthålla samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk - En studie om målsättningars, förtroendens och strukturens betydelse

Lundquist, Charlotte; Nilsson, Emma and Westin, Jessica (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Att upprätthålla samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk – En studie om målsättningars, förtroendens och strukturens betydelse. Universitet: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Sverige. Kurs/Nivå:
SMTX06, Kandidatuppsats 15 hp. Författare:
Charlotte Lundquist, Emma Nilsson, Jessica Vestin Handledare: Johan Hultman, Erika Andersson Cederholm Problembeskrivning: Destinationsnätverk har fått en allt större betydelse för en destinations möjligheter till framgång. Däremot saknas det idag en samlad kunskap kring hur olika element påverkar upprätthållandet av samarbetsrelationer i dessa nätverk. Syfte: Vårt syfte har varit att undersöka hur samarbetsrelationer mellan olika aktörer i ett destinationsnätverk kan... (More)
Titel: Att upprätthålla samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk – En studie om målsättningars, förtroendens och strukturens betydelse. Universitet: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Sverige. Kurs/Nivå:
SMTX06, Kandidatuppsats 15 hp. Författare:
Charlotte Lundquist, Emma Nilsson, Jessica Vestin Handledare: Johan Hultman, Erika Andersson Cederholm Problembeskrivning: Destinationsnätverk har fått en allt större betydelse för en destinations möjligheter till framgång. Däremot saknas det idag en samlad kunskap kring hur olika element påverkar upprätthållandet av samarbetsrelationer i dessa nätverk. Syfte: Vårt syfte har varit att undersöka hur samarbetsrelationer mellan olika aktörer i ett destinationsnätverk kan upprätthållas. Det vill säga de interna samarbetsrelationer som finns mellan de aktörer som verkar på en destination. Detta har vi gjort genom att studera olika perspektiv på hur samarbetsrelationer kan upprätthållas. Slutligen ville vi undersöka möjligheterna att se samband mellan dessa för att på så sätt ge en mer omfattande och samlad förståelse för fenomenet. Frågeställningar: Vilken betydelse har gemensamma målsättningar för upprätthållandet av samarbetsrelationer i Göteborgs destinationsnätverk? Vilken betydelse har förtroende för upprätthållandet av samarbetsrelationer i Göteborgs destinationsnätverk? Vilken betydelse har nätverkets struktur för upprätthållandet av samarbetsrelationer i Göteborgs destinationsnätverk? Metod: En deduktiv ansats har använts, där vi valt att genom kvalitativa intervjuer djupgående studera en teoriprövande undersökningsenhet; destinationsnätverket Göteborg. Den deduktiva ansatsen har kombinerats med induktiva inslag för att skapa möjligheter att kvalitativt söka efter nya aspekter som påverkar resultatet av våra frågeställningar. Teoretisk referensram: Vi har deduktivt utgått från tre tematiska områden som vi antagit har en påverkan på upprätthållandet av samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk. Dessa har varit gemensamma målsättningars, förtroendets och strukturens betydelse. För dessa tematiska områden har vi formulerat teoretiska antaganden vilka vi prövat empiriskt. Resultat: Vår studie har visat att våra teoretiska antaganden delvis har en empirisk grund, men vi fann också att alla antaganden behövde kompletteras med aspekter vi funnit vara betydelsefulla i vår empiriska studie. Slutligen har vi sammanfattat våra slutsatser med att alla tematiska områden visat sig, på olika sätt, vara grundförutsättningar för att samarbetsrelationer ska kunna upprätthållas. Dessa teman eller element är inbördes beroende av varandra och ingen av förutsättningarna kan fungera optimalt utan de andra två. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1465290,
 abstract   = {Titel: Att upprätthålla samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk – En studie om målsättningars, förtroendens och strukturens betydelse. Universitet: Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Sverige. Kurs/Nivå:
SMTX06, Kandidatuppsats 15 hp. Författare:
Charlotte Lundquist, Emma Nilsson, Jessica Vestin Handledare: Johan Hultman, Erika Andersson Cederholm Problembeskrivning: Destinationsnätverk har fått en allt större betydelse för en destinations möjligheter till framgång. Däremot saknas det idag en samlad kunskap kring hur olika element påverkar upprätthållandet av samarbetsrelationer i dessa nätverk. Syfte: Vårt syfte har varit att undersöka hur samarbetsrelationer mellan olika aktörer i ett destinationsnätverk kan upprätthållas. Det vill säga de interna samarbetsrelationer som finns mellan de aktörer som verkar på en destination. Detta har vi gjort genom att studera olika perspektiv på hur samarbetsrelationer kan upprätthållas. Slutligen ville vi undersöka möjligheterna att se samband mellan dessa för att på så sätt ge en mer omfattande och samlad förståelse för fenomenet. Frågeställningar: Vilken betydelse har gemensamma målsättningar för upprätthållandet av samarbetsrelationer i Göteborgs destinationsnätverk? Vilken betydelse har förtroende för upprätthållandet av samarbetsrelationer i Göteborgs destinationsnätverk? Vilken betydelse har nätverkets struktur för upprätthållandet av samarbetsrelationer i Göteborgs destinationsnätverk? Metod: En deduktiv ansats har använts, där vi valt att genom kvalitativa intervjuer djupgående studera en teoriprövande undersökningsenhet; destinationsnätverket Göteborg. Den deduktiva ansatsen har kombinerats med induktiva inslag för att skapa möjligheter att kvalitativt söka efter nya aspekter som påverkar resultatet av våra frågeställningar. Teoretisk referensram: Vi har deduktivt utgått från tre tematiska områden som vi antagit har en påverkan på upprätthållandet av samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk. Dessa har varit gemensamma målsättningars, förtroendets och strukturens betydelse. För dessa tematiska områden har vi formulerat teoretiska antaganden vilka vi prövat empiriskt. Resultat: Vår studie har visat att våra teoretiska antaganden delvis har en empirisk grund, men vi fann också att alla antaganden behövde kompletteras med aspekter vi funnit vara betydelsefulla i vår empiriska studie. Slutligen har vi sammanfattat våra slutsatser med att alla tematiska områden visat sig, på olika sätt, vara grundförutsättningar för att samarbetsrelationer ska kunna upprätthållas. Dessa teman eller element är inbördes beroende av varandra och ingen av förutsättningarna kan fungera optimalt utan de andra två.},
 author    = {Lundquist, Charlotte and Nilsson, Emma and Westin, Jessica},
 keyword   = {interpersonellt förtroende,affärsmässigt förtroende,gemensamma målsättningar,destinationsnätverk,samarbetsrelationer,upprätthålla relationer,formell struktur,informell struktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att upprätthålla samarbetsrelationer i ett destinationsnätverk - En studie om målsättningars, förtroendens och strukturens betydelse},
 year     = {2009},
}