Advanced

CSR från ett motivationsperspektiv - spelar inriktning någon roll?

Trogstam, Karin and Söderström, Jakob (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida företags CSR-arbete gällande etik- och miljöfrågor kopplat till motivation skiljer sig beroende på företagets inriktning. Vårt mål är även att undersöka huruvida de klassiska motivationsteorierna går att applicera på CSR. Genom att studera detta hoppas vi kunna dra slutsatser kring om olika typer av företag arbetar med CSR-relaterad motivation på olika sätt. För att uppnå vårt syfte ämnar vi studera tre företag med olika inriktning (AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG) och koppla deras CSR-arbete kring etik och miljö till kända motivationsteorier. Metod: Uppsatsen har genomförts genom insamling av sekundärdata i form av offentliga företagsdokument. En kvalitativ forskningsdesign... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida företags CSR-arbete gällande etik- och miljöfrågor kopplat till motivation skiljer sig beroende på företagets inriktning. Vårt mål är även att undersöka huruvida de klassiska motivationsteorierna går att applicera på CSR. Genom att studera detta hoppas vi kunna dra slutsatser kring om olika typer av företag arbetar med CSR-relaterad motivation på olika sätt. För att uppnå vårt syfte ämnar vi studera tre företag med olika inriktning (AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG) och koppla deras CSR-arbete kring etik och miljö till kända motivationsteorier. Metod: Uppsatsen har genomförts genom insamling av sekundärdata i form av offentliga företagsdokument. En kvalitativ forskningsdesign tillsammans med en deduktiv ansats har används för att besvara uppsatsen frågeställningar.
Teoretiska perspektiv: De teorier som vi bygger vår analys på är Maslows behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorsteorem. Vi använder oss även av det sociala synsättet för att komplettera dessa och förklara våra resultat. Empiri: I vår uppsats har vi främst använt oss av sekundärdata i form av företagsdokument och då främst Code of Conduct. Företagen vi studerar är AstaZeneca, Tetra Pak, KPMG och dessa representerar forskningsverksamhet, tillverkningsverksamhet och konsultverksamhet.
Resultat: Vi har kommit fram till att det finns ett samband mellan den bransch ett företag är verksamma inom och företagets val av fokus på dess CSR-strategi, avseende miljö och etik. Detta kan härledas till det sociala synsättet på motivation. Avseende motivationsteoriernas applicerbarhet på CSR kan Maslows behovspyramid till viss mån användas men kombinerat med Herzberg måste teorin förkastas. De undersökta företagen använder miljö- och etikengagemang som motivationsfaktorer på ett likvärdigt sätt. Vi har även funnit möjlig kritik till Maslows behovspyramids applicerbarhet på dagens samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trogstam, Karin and Söderström, Jakob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Motivation, Branscher, Etik, Miljö, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1466021
date added to LUP
2009-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:49:29
@misc{1466021,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida företags CSR-arbete gällande etik- och miljöfrågor kopplat till motivation skiljer sig beroende på företagets inriktning. Vårt mål är även att undersöka huruvida de klassiska motivationsteorierna går att applicera på CSR. Genom att studera detta hoppas vi kunna dra slutsatser kring om olika typer av företag arbetar med CSR-relaterad motivation på olika sätt. För att uppnå vårt syfte ämnar vi studera tre företag med olika inriktning (AstraZeneca, Tetra Pak och KPMG) och koppla deras CSR-arbete kring etik och miljö till kända motivationsteorier. Metod: Uppsatsen har genomförts genom insamling av sekundärdata i form av offentliga företagsdokument. En kvalitativ forskningsdesign tillsammans med en deduktiv ansats har används för att besvara uppsatsen frågeställningar.
Teoretiska perspektiv: De teorier som vi bygger vår analys på är Maslows behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorsteorem. Vi använder oss även av det sociala synsättet för att komplettera dessa och förklara våra resultat. Empiri: I vår uppsats har vi främst använt oss av sekundärdata i form av företagsdokument och då främst Code of Conduct. Företagen vi studerar är AstaZeneca, Tetra Pak, KPMG och dessa representerar forskningsverksamhet, tillverkningsverksamhet och konsultverksamhet.
Resultat: Vi har kommit fram till att det finns ett samband mellan den bransch ett företag är verksamma inom och företagets val av fokus på dess CSR-strategi, avseende miljö och etik. Detta kan härledas till det sociala synsättet på motivation. Avseende motivationsteoriernas applicerbarhet på CSR kan Maslows behovspyramid till viss mån användas men kombinerat med Herzberg måste teorin förkastas. De undersökta företagen använder miljö- och etikengagemang som motivationsfaktorer på ett likvärdigt sätt. Vi har även funnit möjlig kritik till Maslows behovspyramids applicerbarhet på dagens samhälle.},
 author    = {Trogstam, Karin and Söderström, Jakob},
 keyword   = {CSR,Motivation,Branscher,Etik,Miljö,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR från ett motivationsperspektiv - spelar inriktning någon roll?},
 year     = {2009},
}