Advanced

Implementeringen av Markets in Financial Instruments Directive - Vägen mot perfekt konkurrens?

Kollberg, Ludvig; Östlund, Hannes and Senyüz, Tamer (2009)
Department of Business Administration
Abstract
Sammanfattning: Syfte: Hur MiFID förändrar marknadsstrukturen för värdepappershandel och hur detta avspeglas i mäklarhusens kostnadsstruktur och slutkundens framtida courtage? Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats, som har använts för att finna en slutsats till vårt syfte. Undersökningsdesignen är en studie som innehåller utlåtande och intervjuer med relevanta aktörer. Teoretiskt perspektiv: Studien är baserad på teorierna; Effektiva marknadshypotesen, Perfekt konkurrens och Herfindahl-index Empiri: På grund av brist på tidigare forskning inom ämnet, har uppsatsen baserats på intervjuer och information från berörda aktörer. Slutsats: Utifrån våra teorier har vi funnit att marknaden gått från... (More)
Sammanfattning: Syfte: Hur MiFID förändrar marknadsstrukturen för värdepappershandel och hur detta avspeglas i mäklarhusens kostnadsstruktur och slutkundens framtida courtage? Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats, som har använts för att finna en slutsats till vårt syfte. Undersökningsdesignen är en studie som innehåller utlåtande och intervjuer med relevanta aktörer. Teoretiskt perspektiv: Studien är baserad på teorierna; Effektiva marknadshypotesen, Perfekt konkurrens och Herfindahl-index Empiri: På grund av brist på tidigare forskning inom ämnet, har uppsatsen baserats på intervjuer och information från berörda aktörer. Slutsats: Utifrån våra teorier har vi funnit att marknaden gått från monopol-liknande struktur till oligopol där prissättningen uppfyller flera av kriterierna för perfekt konkurrens. Kostnadsstrukturen efter MiFID för mäklarhusen präglas av ökade teknikinvesteringar där vi dragit slutsatsen att dessa på lång sikt inte kommer att överstiga besparingarna i form av minskade transaktionskostnader. Mäklarhusen kan i högre grad differentiera sig vilket är en viktig förklaring till varför perfekt konkurrens i nuläget inte kan råda på mäklartjänster i den omfattning som det kan mellan marknadsplatser. Summary Purpose: How MiFID changes the market structure for trading securities and how this will reflect upon the brokerages’ costs structure and the retail future commission? Methodology: We have mainly used a qualitative methodological approach, in which a deductive method is used to find the conclusion of our purpose. The research design is a study which contains several interviews with relevant companies. Theoretical Perspective: The study is based on the Efficient Market Hypothesis, the Perfect Competition theory and the Herfindahl-Index Empirical Foundation: Due to the lack of previous research within this subject, the thesis has its foundation in interviews and information provided by stakeholders. Conclusions: Based on our theories, we have found that the securities exchange market changed from a monopoly to an oligopoly structure in which the pricing meets several criteria for perfect competition. The cost structure for brokerage houses after the implementation of MiFID is characterized by increased investments in technology, where we concluded that these will not exceed the savings in terms of reduced transaction costs in the long run. Brokerage houses can better differentiate themselves, which is an important explanation for why it will not be perfect competition regarding brokerage services at present, to the extent it can be between marketplaces. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1528805,
 abstract   = {Sammanfattning: Syfte: Hur MiFID förändrar marknadsstrukturen för värdepappershandel och hur detta avspeglas i mäklarhusens kostnadsstruktur och slutkundens framtida courtage? Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats, som har använts för att finna en slutsats till vårt syfte. Undersökningsdesignen är en studie som innehåller utlåtande och intervjuer med relevanta aktörer. Teoretiskt perspektiv: Studien är baserad på teorierna; Effektiva marknadshypotesen, Perfekt konkurrens och Herfindahl-index Empiri: På grund av brist på tidigare forskning inom ämnet, har uppsatsen baserats på intervjuer och information från berörda aktörer. Slutsats: Utifrån våra teorier har vi funnit att marknaden gått från monopol-liknande struktur till oligopol där prissättningen uppfyller flera av kriterierna för perfekt konkurrens. Kostnadsstrukturen efter MiFID för mäklarhusen präglas av ökade teknikinvesteringar där vi dragit slutsatsen att dessa på lång sikt inte kommer att överstiga besparingarna i form av minskade transaktionskostnader. Mäklarhusen kan i högre grad differentiera sig vilket är en viktig förklaring till varför perfekt konkurrens i nuläget inte kan råda på mäklartjänster i den omfattning som det kan mellan marknadsplatser. Summary Purpose: How MiFID changes the market structure for trading securities and how this will reflect upon the brokerages’ costs structure and the retail future commission? Methodology: We have mainly used a qualitative methodological approach, in which a deductive method is used to find the conclusion of our purpose. The research design is a study which contains several interviews with relevant companies. Theoretical Perspective: The study is based on the Efficient Market Hypothesis, the Perfect Competition theory and the Herfindahl-Index Empirical Foundation: Due to the lack of previous research within this subject, the thesis has its foundation in interviews and information provided by stakeholders. Conclusions: Based on our theories, we have found that the securities exchange market changed from a monopoly to an oligopoly structure in which the pricing meets several criteria for perfect competition. The cost structure for brokerage houses after the implementation of MiFID is characterized by increased investments in technology, where we concluded that these will not exceed the savings in terms of reduced transaction costs in the long run. Brokerage houses can better differentiate themselves, which is an important explanation for why it will not be perfect competition regarding brokerage services at present, to the extent it can be between marketplaces.},
 author    = {Kollberg, Ludvig and Östlund, Hannes and Senyüz, Tamer},
 keyword   = {Sv: Markets in Financial Instruments Directive (MiFID),Handelsplattform (MTF),Smart Order Router,Börs,Courtage / Markets in Financial Instruments Directive (MiFID),Multilateral Trading Facility (MTF),Smart Order Router (SOR),Stock Exchange,Brokerage commission.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementeringen av Markets in Financial Instruments Directive - Vägen mot perfekt konkurrens?},
 year     = {2009},
}