Advanced

Skatterättsliga problem avseende förvärv av egna aktier - särskilt om det svenska kupongskatteuttaget är förenligt med EG-rätten

Andersson, Anja (2001)
Department of Law
Abstract
Sedan den 10 mars 2000 har publika aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad rätt att förvärva egna aktier inom vissa begränsningar. Återköpen skall ske på en börs eller en auktoriserad marknadsplats, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller samtliga aktier av ett visst slag. Ett förvärv får omfatta högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. De svenska skattereglerna kan sammanfattas enligt följande. När ett bolag förvärvar egna aktier skall aktierna normalt ses som avyttrade av aktieägaren, och beskattning av aktieägaren sker enligt de vanliga kapitalvinstreglerna. Detta gäller emellertid inte om aktien är kvalificerad och... (More)
Sedan den 10 mars 2000 har publika aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad rätt att förvärva egna aktier inom vissa begränsningar. Återköpen skall ske på en börs eller en auktoriserad marknadsplats, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller samtliga aktier av ett visst slag. Ett förvärv får omfatta högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. De svenska skattereglerna kan sammanfattas enligt följande. När ett bolag förvärvar egna aktier skall aktierna normalt ses som avyttrade av aktieägaren, och beskattning av aktieägaren sker enligt de vanliga kapitalvinstreglerna. Detta gäller emellertid inte om aktien är kvalificerad och omfattas av de särskilda skattereglerna för sådana aktieägare som varit verksamma i betydande omfattning i fåmansföretag. Vinsten behandlas då istället som utdelning. När det gäller utländska aktieägare skall kupongskatt tas ut i de fall återköp sker efter ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga aktieägare till aktier av ett visst slag. Kupongskatten belastar hela det utbetalade beloppet. Däremot skall inte kupongskatt utgå om återköpet sker på börs eller auktoriserad marknadsplats. Vid fusion skall kupongskatt endast tas ut på kontantvederlag, medan kupongskatt tas ut på alla sorts utbetalningar vid likvidation. Kupongskatteuttaget diskriminerar sannolikt utländska aktieägare i förhållande till svenska aktieägare, eftersom utländska aktieägare inte får avdrag för anskaffningskostnaden för aktien utan belastas med kupongskatt på hela det utbetalande beloppet. Förfarandet strider mycket troligt mot EG-rättens regler om fri rörlighet för kapital som förbjuder restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstaterna. Det är svårt att finna en rättfärdigande grund som skulle försvara den svenska lagstiftningen. Ett aktiebolag som har förvärvat egna aktier kan, om de inte vill behålla aktierna, dra in aktierna genom nedsättning av aktiekapitalet eller överlåta de återköpta aktierna. I inget av fallen uppstår det några skattekonsekvenser för bolaget. Detsamma gäller då ett bolag utfärdar eller avyttrar derivatinstrument vars underliggande tillgång består av en egen aktie. Om aktien däremot ingår i handelslagret skall resultatet inkomstberäknas enligt de vanliga reglerna för näringsverksamhet. För investmentföretag skall inte egna aktier ingå i underlaget för schablonintäkten eller avskattningsintäkten. Enligt dansk rätt behandlas avyttringsvederlaget vid bolagets återköp som utdelning för aktieägarna. Aktieägaren får således inte avdrag för aktiens anskaffningskostnad. Danska myndigheter kan emellertid tillåta att avyttringsvederlaget undantas från utdelningsbeskattning. Om dispens medges tillämpas kapitalvinstreglerna, och avdrag ges för aktiens anskaffningskostnad. Källskatt tas ut för utländska aktieägare som säljer sina aktier till det emitterande danska bolaget. Det danska bolaget beskattas inte om det överlåter återköpta egna aktier till aktieägarna i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Om bolaget överlåter aktierna till aktieägarna oproportionerligt i förhållande till aktieinnehav eller till tredje man, kapitalvinstbeskattas det för vinsten av överlåtelsen. I det nordiska dubbelbeskattningsavtalet klassificeras vinst som uppkommer vid avyttring av egna aktier som utdelning och omfattas av artikel 10 när det gäller svensk källskatt för utländska personer som avyttrar sina aktier till det svenska bolag som gav ut dem. Vinsten skall emellertid klassificeras som kapitalvinst och omfattas av artikel 13 när en svensk aktieägare avyttrar sina aktier till det utländska bolaget som emitterade dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anja
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1555660
date added to LUP
2010-03-08 15:55:18
date last changed
2010-03-08 15:55:18
@misc{1555660,
 abstract   = {Sedan den 10 mars 2000 har publika aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad rätt att förvärva egna aktier inom vissa begränsningar. Återköpen skall ske på en börs eller en auktoriserad marknadsplats, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller samtliga aktier av ett visst slag. Ett förvärv får omfatta högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. De svenska skattereglerna kan sammanfattas enligt följande. När ett bolag förvärvar egna aktier skall aktierna normalt ses som avyttrade av aktieägaren, och beskattning av aktieägaren sker enligt de vanliga kapitalvinstreglerna. Detta gäller emellertid inte om aktien är kvalificerad och omfattas av de särskilda skattereglerna för sådana aktieägare som varit verksamma i betydande omfattning i fåmansföretag. Vinsten behandlas då istället som utdelning. När det gäller utländska aktieägare skall kupongskatt tas ut i de fall återköp sker efter ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga aktieägare till aktier av ett visst slag. Kupongskatten belastar hela det utbetalade beloppet. Däremot skall inte kupongskatt utgå om återköpet sker på börs eller auktoriserad marknadsplats. Vid fusion skall kupongskatt endast tas ut på kontantvederlag, medan kupongskatt tas ut på alla sorts utbetalningar vid likvidation. Kupongskatteuttaget diskriminerar sannolikt utländska aktieägare i förhållande till svenska aktieägare, eftersom utländska aktieägare inte får avdrag för anskaffningskostnaden för aktien utan belastas med kupongskatt på hela det utbetalande beloppet. Förfarandet strider mycket troligt mot EG-rättens regler om fri rörlighet för kapital som förbjuder restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstaterna. Det är svårt att finna en rättfärdigande grund som skulle försvara den svenska lagstiftningen. Ett aktiebolag som har förvärvat egna aktier kan, om de inte vill behålla aktierna, dra in aktierna genom nedsättning av aktiekapitalet eller överlåta de återköpta aktierna. I inget av fallen uppstår det några skattekonsekvenser för bolaget. Detsamma gäller då ett bolag utfärdar eller avyttrar derivatinstrument vars underliggande tillgång består av en egen aktie. Om aktien däremot ingår i handelslagret skall resultatet inkomstberäknas enligt de vanliga reglerna för näringsverksamhet. För investmentföretag skall inte egna aktier ingå i underlaget för schablonintäkten eller avskattningsintäkten. Enligt dansk rätt behandlas avyttringsvederlaget vid bolagets återköp som utdelning för aktieägarna. Aktieägaren får således inte avdrag för aktiens anskaffningskostnad. Danska myndigheter kan emellertid tillåta att avyttringsvederlaget undantas från utdelningsbeskattning. Om dispens medges tillämpas kapitalvinstreglerna, och avdrag ges för aktiens anskaffningskostnad. Källskatt tas ut för utländska aktieägare som säljer sina aktier till det emitterande danska bolaget. Det danska bolaget beskattas inte om det överlåter återköpta egna aktier till aktieägarna i förhållande till deras tidigare aktieinnehav. Om bolaget överlåter aktierna till aktieägarna oproportionerligt i förhållande till aktieinnehav eller till tredje man, kapitalvinstbeskattas det för vinsten av överlåtelsen. I det nordiska dubbelbeskattningsavtalet klassificeras vinst som uppkommer vid avyttring av egna aktier som utdelning och omfattas av artikel 10 när det gäller svensk källskatt för utländska personer som avyttrar sina aktier till det svenska bolag som gav ut dem. Vinsten skall emellertid klassificeras som kapitalvinst och omfattas av artikel 13 när en svensk aktieägare avyttrar sina aktier till det utländska bolaget som emitterade dem.},
 author    = {Andersson, Anja},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatterättsliga problem avseende förvärv av egna aktier - särskilt om det svenska kupongskatteuttaget är förenligt med EG-rätten},
 year     = {2001},
}