Advanced

Tillstånd vilka meddelats med stöd av MB och deras rättskraft, En utredning med tyngpunkt på 24 kap. 1 § MB.

Glommen, Jenny (2006)
Department of Law
Abstract
Vid utövande av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet krävs det i flera fall tillstånd enligt bestämmelser i MB för att bedriva en verksamhet. Nyttan av att inneha ett tillstånd är att tillståndet är förenat med en säkerhet. Innehavaren vet att de aktiviteter han eller hon avser att vidta är tillåtliga. En miljöfarlig verksamhet kan t.ex. förorsaka stora konsekvenser för omgivningen om den bedrivs på ett felaktigt sätt. Det finns därför stor anledning för verksamhetsutövaren att på frivillig basis ansöka om tillstånd för sin avsedda åtgärd. Ett tillstånd är dock inte bara en möjlighet för verksamhetsutövaren att försäkra sig om att de åtgärder vilka han avser att vidta är lagligen förenliga. Tillstånd avser även att säkerställa för... (More)
Vid utövande av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet krävs det i flera fall tillstånd enligt bestämmelser i MB för att bedriva en verksamhet. Nyttan av att inneha ett tillstånd är att tillståndet är förenat med en säkerhet. Innehavaren vet att de aktiviteter han eller hon avser att vidta är tillåtliga. En miljöfarlig verksamhet kan t.ex. förorsaka stora konsekvenser för omgivningen om den bedrivs på ett felaktigt sätt. Det finns därför stor anledning för verksamhetsutövaren att på frivillig basis ansöka om tillstånd för sin avsedda åtgärd. Ett tillstånd är dock inte bara en möjlighet för verksamhetsutövaren att försäkra sig om att de åtgärder vilka han avser att vidta är lagligen förenliga. Tillstånd avser även att säkerställa för myndigheter och samhälle att den tillåtliga verksamheten inte kommer att resultera i oönskade eller skadliga effekter. Av 24 kap. 1 § MB framgår att tillstånd, när de vunnit laga kraft, gäller mot både myndigheter och enskilda. Ett beslut om tillstånd hindrar enskilda från att föra talan om förbud och begränsar möjligheten för dem att föra talan om skyddsåtgärder. Även myndigheters rätt att återkalla, ändra eller föreskriva om strängare villkor än det ursprungliga tillståndsbeslutet begränsas avsevärt. Intressant är vilka rättsverkningar som ett tillståndsbeslut verkligen medför. Vad innebär ett tillståndsbeslut enligt MB och vilken rättskraft medför ett tillstånd? Kan ytterligare krav ställas på verksamhetsutövaren utöver de krav som finns angivna i det ursprungliga tillståndet och därmed inskränka anspråkstagandet av tillståndet? Frågorna som omger ett tillståndsbesluts rättskraft är komplicerade och inga självklara svar finns. För att kort sammanfatta mina slutsatser kan konstateras att syftet med rättskraftsreglerna är, enligt lagstiftaren, att ge tillståndshavaren en känsla av trygghet. Tanken är tydlig och väl uttryckt i förarbetena. I mina studier måste jag dock konstatera att tillämpningen i praktiken brister. Reglerna tolkas på så sätt att det gynnar det beslut vilket beslutsmyndigheten eller överprövande instans vill ska utfalla. Verksamhetsutövare med laga kraft vunna tillstånd skyddas, i en överprövning, i den mån beslutet inte inskränker något motstående intresse. Enligt min mening kan problemet dels bero på att det saknas kunskap hos tillämpande myndigheter om vilken verkan ett laga kraft vunnet tillstånd verkligen innebär dels på att det råder osäkerhet i vilken mån ett tillstånd lagligen kan inskränkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glommen, Jenny
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1557756
date added to LUP
2010-03-08 15:55:21
date last changed
2010-03-08 15:55:21
@misc{1557756,
 abstract   = {Vid utövande av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet krävs det i flera fall tillstånd enligt bestämmelser i MB för att bedriva en verksamhet. Nyttan av att inneha ett tillstånd är att tillståndet är förenat med en säkerhet. Innehavaren vet att de aktiviteter han eller hon avser att vidta är tillåtliga. En miljöfarlig verksamhet kan t.ex. förorsaka stora konsekvenser för omgivningen om den bedrivs på ett felaktigt sätt. Det finns därför stor anledning för verksamhetsutövaren att på frivillig basis ansöka om tillstånd för sin avsedda åtgärd. Ett tillstånd är dock inte bara en möjlighet för verksamhetsutövaren att försäkra sig om att de åtgärder vilka han avser att vidta är lagligen förenliga. Tillstånd avser även att säkerställa för myndigheter och samhälle att den tillåtliga verksamheten inte kommer att resultera i oönskade eller skadliga effekter. Av 24 kap. 1 § MB framgår att tillstånd, när de vunnit laga kraft, gäller mot både myndigheter och enskilda. Ett beslut om tillstånd hindrar enskilda från att föra talan om förbud och begränsar möjligheten för dem att föra talan om skyddsåtgärder. Även myndigheters rätt att återkalla, ändra eller föreskriva om strängare villkor än det ursprungliga tillståndsbeslutet begränsas avsevärt. Intressant är vilka rättsverkningar som ett tillståndsbeslut verkligen medför. Vad innebär ett tillståndsbeslut enligt MB och vilken rättskraft medför ett tillstånd? Kan ytterligare krav ställas på verksamhetsutövaren utöver de krav som finns angivna i det ursprungliga tillståndet och därmed inskränka anspråkstagandet av tillståndet? Frågorna som omger ett tillståndsbesluts rättskraft är komplicerade och inga självklara svar finns. För att kort sammanfatta mina slutsatser kan konstateras att syftet med rättskraftsreglerna är, enligt lagstiftaren, att ge tillståndshavaren en känsla av trygghet. Tanken är tydlig och väl uttryckt i förarbetena. I mina studier måste jag dock konstatera att tillämpningen i praktiken brister. Reglerna tolkas på så sätt att det gynnar det beslut vilket beslutsmyndigheten eller överprövande instans vill ska utfalla. Verksamhetsutövare med laga kraft vunna tillstånd skyddas, i en överprövning, i den mån beslutet inte inskränker något motstående intresse. Enligt min mening kan problemet dels bero på att det saknas kunskap hos tillämpande myndigheter om vilken verkan ett laga kraft vunnet tillstånd verkligen innebär dels på att det råder osäkerhet i vilken mån ett tillstånd lagligen kan inskränkas.},
 author    = {Glommen, Jenny},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillstånd vilka meddelats med stöd av MB och deras rättskraft, En utredning med tyngpunkt på 24 kap. 1 § MB.},
 year     = {2006},
}