Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ersättning för ekologiska skador - enligt miljöbalken 32 kap.

Hjortsberg, Ingrid (2004)
Department of Law
Abstract
Reglerna om skadestånd för vissa miljöskador finns i MB 32 kap. MB 32 kap. kompletteras av reglerna i SkL och allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser. Av MB 32 kap. 1 § 1 st. framgår att skadestånd kan aktualiseras vid personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada. Huvudregeln är att den skadelidande måste ha lidit ekonomisk förlust för att vara berättigad till skadestånd. Ersättning för ideell skada utgår således inte enligt ordalydelsen i MB 32 kap. Ideell skada kan, förenklat sätt, betecknas som en icke-ekonomisk skada. Ekologisk skada kan betecknas som en form av ideell skada. Ett alternativ är att definiera ekologisk skada som skada på själva ekosystemet utan att en individuell ägares intressen påverkas. HD har under de... (More)
Reglerna om skadestånd för vissa miljöskador finns i MB 32 kap. MB 32 kap. kompletteras av reglerna i SkL och allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser. Av MB 32 kap. 1 § 1 st. framgår att skadestånd kan aktualiseras vid personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada. Huvudregeln är att den skadelidande måste ha lidit ekonomisk förlust för att vara berättigad till skadestånd. Ersättning för ideell skada utgår således inte enligt ordalydelsen i MB 32 kap. Ideell skada kan, förenklat sätt, betecknas som en icke-ekonomisk skada. Ekologisk skada kan betecknas som en form av ideell skada. Ett alternativ är att definiera ekologisk skada som skada på själva ekosystemet utan att en individuell ägares intressen påverkas. HD har under de senaste årtiondena reviderat sin syn på den skadeståndsrättsliga begreppsbildningen, vilket har lett till att skador med ideella karaktärsdrag gjorts ersättningsgilla. Av MB:s portalparagraf, MB 1 kap. 1 §, framkommer att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. MB 7 kap. och MB 8 kap. innehåller regler om skydd av områden samt djur- och växtarter. Det finns ingen lagreglering vad gäller ersättning för estetiska och psykiska störningar, skönhets- och affektionsvärden samt ekologiska skador. Rätten till ersättning har, i dessa fall, vuxit fram genom rättspraxis. Rättsfallet NJA 1995 s 249, det så kallade järvfallet, är ett banbrytande rättsfall där HD ger staten, representerat av Naturvårdsverket, rätt till ersättning för två dödade fridlysta järvar. Järvfallet är nydanande på det sätt att det kan anses innebära en omtolkning av den individorienterade begreppsbildning som tidigare rådigt inom skadeståndsrätten. Det har även framförts åsikter om att HD, genom rättsfallet, har skapat en ekologisk skadeståndsrätt. Införandet av MB innebar inte någon ändring av rättsläget beträffande ekologiska skador. På gemenskapsrättslig nivå finns ett direktivförslag om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Direktivförslaget innebär ett ansvar för miljöskador som orsakats av uppräknade yrkesverksamheter, men det föreligger även ett utökat skydd för skyddade arter och naturliga livsmiljöer då en verksamhetsutövare kan bli ersättningsskylig om denna varit försumlig eller begått ett fel. Ersättning för skador på den biologiska mångfalden sker endast om skadorna är begränsade till områden som skyddas av Natura 2000-nätet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjortsberg, Ingrid
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
1558320
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558320,
 abstract   = {Reglerna om skadestånd för vissa miljöskador finns i MB 32 kap. MB 32 kap. kompletteras av reglerna i SkL och allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser. Av MB 32 kap. 1 § 1 st. framgår att skadestånd kan aktualiseras vid personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada. Huvudregeln är att den skadelidande måste ha lidit ekonomisk förlust för att vara berättigad till skadestånd. Ersättning för ideell skada utgår således inte enligt ordalydelsen i MB 32 kap. Ideell skada kan, förenklat sätt, betecknas som en icke-ekonomisk skada. Ekologisk skada kan betecknas som en form av ideell skada. Ett alternativ är att definiera ekologisk skada som skada på själva ekosystemet utan att en individuell ägares intressen påverkas. HD har under de senaste årtiondena reviderat sin syn på den skadeståndsrättsliga begreppsbildningen, vilket har lett till att skador med ideella karaktärsdrag gjorts ersättningsgilla. Av MB:s portalparagraf, MB 1 kap. 1 §, framkommer att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. MB 7 kap. och MB 8 kap. innehåller regler om skydd av områden samt djur- och växtarter. Det finns ingen lagreglering vad gäller ersättning för estetiska och psykiska störningar, skönhets- och affektionsvärden samt ekologiska skador. Rätten till ersättning har, i dessa fall, vuxit fram genom rättspraxis. Rättsfallet NJA 1995 s 249, det så kallade järvfallet, är ett banbrytande rättsfall där HD ger staten, representerat av Naturvårdsverket, rätt till ersättning för två dödade fridlysta järvar. Järvfallet är nydanande på det sätt att det kan anses innebära en omtolkning av den individorienterade begreppsbildning som tidigare rådigt inom skadeståndsrätten. Det har även framförts åsikter om att HD, genom rättsfallet, har skapat en ekologisk skadeståndsrätt. Införandet av MB innebar inte någon ändring av rättsläget beträffande ekologiska skador. På gemenskapsrättslig nivå finns ett direktivförslag om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Direktivförslaget innebär ett ansvar för miljöskador som orsakats av uppräknade yrkesverksamheter, men det föreligger även ett utökat skydd för skyddade arter och naturliga livsmiljöer då en verksamhetsutövare kan bli ersättningsskylig om denna varit försumlig eller begått ett fel. Ersättning för skador på den biologiska mångfalden sker endast om skadorna är begränsade till områden som skyddas av Natura 2000-nätet.},
 author    = {Hjortsberg, Ingrid},
 keyword   = {Miljörätt,Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ersättning för ekologiska skador - enligt miljöbalken 32 kap.},
 year     = {2004},
}