Advanced

Nätverksöverföringar - vilka upphovsrättsliga förfoganden sker och vem ansvarar?

Jingryd, Ola (2000)
Department of Law
Abstract
Den digitala tekniken i allmänhet och Internet i synnerhet har radikalt förändrat utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk. Genom överföringar av filer i nätverk kan verk distribueras och nyttjas utan att de traditionella kanalerna används. Till följd härav har förutsättningarna för bevakning och utövande av rättigheter ändrats. Frågan uppstår om dagens lagstiftning täcker de nya utnyttjandeformerna, eller om ny lagstiftning behövs. Internet har också gett allt fler människor möjlighet att med små medel göra omfattande intrång i rättigheter till skyddade verk, intrång som ofta är svåra att stävja. Frågan uppstår därför vem som kan hållas ansvarig för intrång som begås på Internet. De problem som uppstått i praktiken har varit av... (More)
Den digitala tekniken i allmänhet och Internet i synnerhet har radikalt förändrat utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk. Genom överföringar av filer i nätverk kan verk distribueras och nyttjas utan att de traditionella kanalerna används. Till följd härav har förutsättningarna för bevakning och utövande av rättigheter ändrats. Frågan uppstår om dagens lagstiftning täcker de nya utnyttjandeformerna, eller om ny lagstiftning behövs. Internet har också gett allt fler människor möjlighet att med små medel göra omfattande intrång i rättigheter till skyddade verk, intrång som ofta är svåra att stävja. Frågan uppstår därför vem som kan hållas ansvarig för intrång som begås på Internet. De problem som uppstått i praktiken har varit av grundläggande karaktär, och fortfarande finns ingen konsensus i Sverige om hur de skall lösas. Av den anledningen behandlar jag i denna framställning de två grundläggande frågeställningarna kring nätverksöverföringar. För det första&semic vilka ensamrätter aktualiseras? För det andra&semic vem ansvarar för förfogandena? Upphovsrättslagen tillerkänner upphovsmän två grundläggande ensamrätter&semic rätten att framställa exemplar av verken och rätten att göra dem tillgängliga för allmänheten (2 §). Ett verk kan göras tillgängligt för allmänheten genom offentligt framförande, offentlig visning eller genom spridning av exemplar. Att digital lagring som sådan utgör exemplarframställning följer av att upphovsrättslagen inte är beroende av att viss teknik används&semic 2 §. Mer problematiskt är hur de tillfälliga kopior i datorers RAM- och cacheminnen som uppstår automatiskt vid nätverksöverföringar skall betraktas. Enligt amerikansk rätt betraktas numer all lagring som exemplarframställning. WIPO-fördragen från 1996 ger inget svar på frågan. I ett föreslaget EG-direktiv om harmonisering av upphovsrätten anges att all lagring innebär exemplarframställning, men att sådana tillfälliga kopior som följer av nätverksöverföringar skall undantas från ensamrätten. Den svenske lagstiftaren har hittills valt att inte alls betrakta tillfälliga kopior som exemplar. Denna hållning torde med hänsyn till gemenskapslagstiftningen inom kort få överges. Offentligt framförande och visning aktualiseras så fort ett verk görs tillgängligt i ett nätverk som en obestämd krets människor har tillgång till, dvs. bl a Internet. Slutanvändarens aktivitetsgrad ändrar inte bedömningen. WIPO-fördragen och det föreslagna upphovsrättsdirektivet inför en ny ensamrätt, överföring till allmänheten, som omfattar både framförande och visning. Denna gäller alla tillgängliggöranden i nätverk. För att komma från problemen att tillämpa framföranderätten på nätverksöverföringar föreslår jag att den nya överföringsrätten införs i upphovsrättslagen. Spridningsrätten aktualiseras inte vid nätverksöverföringar eftersom spridning kräver att fysiska exemplar överlåts. WIPO-fördragen och det föreslagna upphovsrättsdirektivet innebär härvid ingen ändring i gällande svensk rätt. Vad avser ansvarsfrågorna är det givetvis i första hand inmataren av information som ansvarar, eftersom det är hon som uppladdar verket (exemplarframställning) och gör det tillgängligt för allmänheten. Slutanvändaren, som är mottagaren av information, framställer alltid tillfälliga exemplar vid webbläsning. Dessa aktualiserar inget ansvar vare sig enligt svensk rätt eller det föreslagna upphovsrättsdirektivet. Vid permanent lagring eller utskrift framställs emellertid exemplar för enskilt bruk, vilket enligt 12 § är tillåtet utom beträffande datorprogram och databaser. Olovlig permanent lagring av dessa verkstyper kan aktualisera skadeståndsansvar (54 §) och i vissa fall straffansvar (53 §). Mellanhänders - dvs. nätverksoperatörers, värdtjänstinnehavares och Internetleverantörers - ansvar regleras hittills av 23 kap. BrB, dvs. reglerna om medverkansansvar. Straffansvar aktualiseras om mellanhanden kan anses med råd eller dåd ha främjat ett brottsligt intrång (23 kap. 4 §). I ett nytt EG-direktiv om elektronisk handel införs ansvarsbegränsningar för dessa parter. Dessvärre har man försummat att införa ansvarsbegränsningar för söktjänstinnehavare. Eftersom samma företag ofta erbjuder fler än en tjänst kan ansvarsbegränsningarna därför i praktiken bli verkningslösa. Frågan har börjat utredas på gemenskapsnivå och kan ge upphov till vidare regleringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jingryd, Ola
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
1558714
date added to LUP
2010-03-08 15:55:22
date last changed
2010-03-08 15:55:22
@misc{1558714,
 abstract   = {Den digitala tekniken i allmänhet och Internet i synnerhet har radikalt förändrat utnyttjandet av upphovsrättsligt skyddade verk. Genom överföringar av filer i nätverk kan verk distribueras och nyttjas utan att de traditionella kanalerna används. Till följd härav har förutsättningarna för bevakning och utövande av rättigheter ändrats. Frågan uppstår om dagens lagstiftning täcker de nya utnyttjandeformerna, eller om ny lagstiftning behövs. Internet har också gett allt fler människor möjlighet att med små medel göra omfattande intrång i rättigheter till skyddade verk, intrång som ofta är svåra att stävja. Frågan uppstår därför vem som kan hållas ansvarig för intrång som begås på Internet. De problem som uppstått i praktiken har varit av grundläggande karaktär, och fortfarande finns ingen konsensus i Sverige om hur de skall lösas. Av den anledningen behandlar jag i denna framställning de två grundläggande frågeställningarna kring nätverksöverföringar. För det första&semic vilka ensamrätter aktualiseras? För det andra&semic vem ansvarar för förfogandena? Upphovsrättslagen tillerkänner upphovsmän två grundläggande ensamrätter&semic rätten att framställa exemplar av verken och rätten att göra dem tillgängliga för allmänheten (2 §). Ett verk kan göras tillgängligt för allmänheten genom offentligt framförande, offentlig visning eller genom spridning av exemplar. Att digital lagring som sådan utgör exemplarframställning följer av att upphovsrättslagen inte är beroende av att viss teknik används&semic 2 §. Mer problematiskt är hur de tillfälliga kopior i datorers RAM- och cacheminnen som uppstår automatiskt vid nätverksöverföringar skall betraktas. Enligt amerikansk rätt betraktas numer all lagring som exemplarframställning. WIPO-fördragen från 1996 ger inget svar på frågan. I ett föreslaget EG-direktiv om harmonisering av upphovsrätten anges att all lagring innebär exemplarframställning, men att sådana tillfälliga kopior som följer av nätverksöverföringar skall undantas från ensamrätten. Den svenske lagstiftaren har hittills valt att inte alls betrakta tillfälliga kopior som exemplar. Denna hållning torde med hänsyn till gemenskapslagstiftningen inom kort få överges. Offentligt framförande och visning aktualiseras så fort ett verk görs tillgängligt i ett nätverk som en obestämd krets människor har tillgång till, dvs. bl a Internet. Slutanvändarens aktivitetsgrad ändrar inte bedömningen. WIPO-fördragen och det föreslagna upphovsrättsdirektivet inför en ny ensamrätt, överföring till allmänheten, som omfattar både framförande och visning. Denna gäller alla tillgängliggöranden i nätverk. För att komma från problemen att tillämpa framföranderätten på nätverksöverföringar föreslår jag att den nya överföringsrätten införs i upphovsrättslagen. Spridningsrätten aktualiseras inte vid nätverksöverföringar eftersom spridning kräver att fysiska exemplar överlåts. WIPO-fördragen och det föreslagna upphovsrättsdirektivet innebär härvid ingen ändring i gällande svensk rätt. Vad avser ansvarsfrågorna är det givetvis i första hand inmataren av information som ansvarar, eftersom det är hon som uppladdar verket (exemplarframställning) och gör det tillgängligt för allmänheten. Slutanvändaren, som är mottagaren av information, framställer alltid tillfälliga exemplar vid webbläsning. Dessa aktualiserar inget ansvar vare sig enligt svensk rätt eller det föreslagna upphovsrättsdirektivet. Vid permanent lagring eller utskrift framställs emellertid exemplar för enskilt bruk, vilket enligt 12 § är tillåtet utom beträffande datorprogram och databaser. Olovlig permanent lagring av dessa verkstyper kan aktualisera skadeståndsansvar (54 §) och i vissa fall straffansvar (53 §). Mellanhänders - dvs. nätverksoperatörers, värdtjänstinnehavares och Internetleverantörers - ansvar regleras hittills av 23 kap. BrB, dvs. reglerna om medverkansansvar. Straffansvar aktualiseras om mellanhanden kan anses med råd eller dåd ha främjat ett brottsligt intrång (23 kap. 4 §). I ett nytt EG-direktiv om elektronisk handel införs ansvarsbegränsningar för dessa parter. Dessvärre har man försummat att införa ansvarsbegränsningar för söktjänstinnehavare. Eftersom samma företag ofta erbjuder fler än en tjänst kan ansvarsbegränsningarna därför i praktiken bli verkningslösa. Frågan har börjat utredas på gemenskapsnivå och kan ge upphov till vidare regleringar.},
 author    = {Jingryd, Ola},
 keyword   = {Immaterialrätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nätverksöverföringar - vilka upphovsrättsliga förfoganden sker och vem ansvarar?},
 year     = {2000},
}