Advanced

Aktiebolagets avdragsrätt för personaloptioner och syntetiska optioner.

Samuelsson, Andreas (2003)
Department of Law
Abstract
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med aktierelaterade incitamentsprogram. Fler och fler företag använder sig av denna incitamentsform i syfte att rekrytera, behålla och motivera sina anställda. För Sveriges del växte intresset för aktierelaterade incitamentsprogram enormt under 1990-talet. Utfärdandet av dessa program aktualiserar även en rad olika civilrättsliga frågor. Företagen har här främst bestämmelserna i ABL att beakta men även Aktiemarknadsnämndens uttalande och praxis bör följas. De optionsprogram som utgörs av syntetiska optioner skiljer sig från övriga incitamentsprogram genom att de inte berättigar till framtida förvärv av aktier i arbetsgivarföretaget. Mottagaren av en syntetisk option erhåller istället en... (More)
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med aktierelaterade incitamentsprogram. Fler och fler företag använder sig av denna incitamentsform i syfte att rekrytera, behålla och motivera sina anställda. För Sveriges del växte intresset för aktierelaterade incitamentsprogram enormt under 1990-talet. Utfärdandet av dessa program aktualiserar även en rad olika civilrättsliga frågor. Företagen har här främst bestämmelserna i ABL att beakta men även Aktiemarknadsnämndens uttalande och praxis bör följas. De optionsprogram som utgörs av syntetiska optioner skiljer sig från övriga incitamentsprogram genom att de inte berättigar till framtida förvärv av aktier i arbetsgivarföretaget. Mottagaren av en syntetisk option erhåller istället en kontant slutregleringslikvid vars storlek är relaterad till kursutvecklingen på aktierna i arbetsgivarföretaget. Avdragsmöjligheterna för utfärdaren av personaloptioner är inte riktigt klarlagda. Avdragsrätten för personaloptionsprogram såsom för lönekostnad har mycket kort behandlats i förarbetena Prop. 1997/98:133 s. 33. efter det att Riksskatteverket tagit upp frågan om företagens avdragsrätt för löneförmåner. Den slutsats som borde kunna dras av förarbetsuttalandet är att avdragsrätt i samband med personaloptioner normalt sett bör hanteras enligt generella principer för lönekostnader. I korthet innebär detta att avdrag såsom för lön bör ske vid samma tidpunkt och med samma belopp som blir föremål för förmånsbeskattning hos den anställde och för arbetsgivaravgifter hos arbetsgivarföretaget. I förarbetet tas även frågan om ett eventuellt tidigarelagt avdrag upp. Denna fråga tar närmast sikte på situationer då den framtida kostnaden för personaloptionsåtagandet kommer att bekostas av någon annan, exempelvis genom att en finansiell aktör mot ersättning åtar sig att leverera aktier till de anställda. I dessa fall uppkommer lönekostnaden redan då ersättningen betalas till den finansielle aktören. Genom lagstiftning som trädde i kraft den 10 mars 2000 infördes regler gällande vissa aktiebolags rätt till återköp av egna aktier. Prop. 1999/2000:34, SFS 2000:66. Denna lagstiftning gav upphov till införandet av skatteregler Prop. 1999/2000:38, SFS 2000:79., som stadgar att ingen skattskyldighet för kapitalvinst och ingen avdragsrätt för kapitalförlust föreligger vid ett företags transaktioner i egna aktier. Samma sak gäller för vinst och förlust om företaget utfärdar eller avyttrar optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av egna aktier. Det har nyligen kommit mycket intressanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhoppningsvis leder förhandsbeskeden till ett klargörande av om dessa skatteregler innebär att avdrag inte heller skall medges för faktiska kostnader för det fall egna aktier, genom t.ex. personaloptionsprogram, överförs till anställda och där värdeförändringen på aktierna mellan tilldelningstidpunkten och utnyttjandetidpunkten beskattas som löneförmån. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Andreas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561704
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561704,
 abstract   = {Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med aktierelaterade incitamentsprogram. Fler och fler företag använder sig av denna incitamentsform i syfte att rekrytera, behålla och motivera sina anställda. För Sveriges del växte intresset för aktierelaterade incitamentsprogram enormt under 1990-talet. Utfärdandet av dessa program aktualiserar även en rad olika civilrättsliga frågor. Företagen har här främst bestämmelserna i ABL att beakta men även Aktiemarknadsnämndens uttalande och praxis bör följas. De optionsprogram som utgörs av syntetiska optioner skiljer sig från övriga incitamentsprogram genom att de inte berättigar till framtida förvärv av aktier i arbetsgivarföretaget. Mottagaren av en syntetisk option erhåller istället en kontant slutregleringslikvid vars storlek är relaterad till kursutvecklingen på aktierna i arbetsgivarföretaget. Avdragsmöjligheterna för utfärdaren av personaloptioner är inte riktigt klarlagda. Avdragsrätten för personaloptionsprogram såsom för lönekostnad har mycket kort behandlats i förarbetena Prop. 1997/98:133 s. 33. efter det att Riksskatteverket tagit upp frågan om företagens avdragsrätt för löneförmåner. Den slutsats som borde kunna dras av förarbetsuttalandet är att avdragsrätt i samband med personaloptioner normalt sett bör hanteras enligt generella principer för lönekostnader. I korthet innebär detta att avdrag såsom för lön bör ske vid samma tidpunkt och med samma belopp som blir föremål för förmånsbeskattning hos den anställde och för arbetsgivaravgifter hos arbetsgivarföretaget. I förarbetet tas även frågan om ett eventuellt tidigarelagt avdrag upp. Denna fråga tar närmast sikte på situationer då den framtida kostnaden för personaloptionsåtagandet kommer att bekostas av någon annan, exempelvis genom att en finansiell aktör mot ersättning åtar sig att leverera aktier till de anställda. I dessa fall uppkommer lönekostnaden redan då ersättningen betalas till den finansielle aktören. Genom lagstiftning som trädde i kraft den 10 mars 2000 infördes regler gällande vissa aktiebolags rätt till återköp av egna aktier. Prop. 1999/2000:34, SFS 2000:66. Denna lagstiftning gav upphov till införandet av skatteregler Prop. 1999/2000:38, SFS 2000:79., som stadgar att ingen skattskyldighet för kapitalvinst och ingen avdragsrätt för kapitalförlust föreligger vid ett företags transaktioner i egna aktier. Samma sak gäller för vinst och förlust om företaget utfärdar eller avyttrar optioner, terminer eller liknande instrument vars underliggande tillgångar består av egna aktier. Det har nyligen kommit mycket intressanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Förhoppningsvis leder förhandsbeskeden till ett klargörande av om dessa skatteregler innebär att avdrag inte heller skall medges för faktiska kostnader för det fall egna aktier, genom t.ex. personaloptionsprogram, överförs till anställda och där värdeförändringen på aktierna mellan tilldelningstidpunkten och utnyttjandetidpunkten beskattas som löneförmån.},
 author    = {Samuelsson, Andreas},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiebolagets avdragsrätt för personaloptioner och syntetiska optioner.},
 year     = {2003},
}