Advanced

Operativa rådet - integritet mot effektivitet i brottsbekämpningen -

Möncke, Caroline LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats belyser de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter till en effektiv bekämpning av den grova organiserade brottsligheten ställt mot behovet av skydd för den personliga integriteten. Det angrepp mot-, och den skada på rättssamhället den grova organiserade brottsligheten medför, har lett till att regeringen gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att lämna ett förslag till en effektiv bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. För-slaget från den expertgrupp som utrett frågan resulterade i Operativa rådet som inledde sin nuvarande verksamhet i september 2009. Representanter från de brottsbekämpande myndigheterna, med 200 poliser till sitt förfogan-de, fattar bindande beslut om nationella aktioner. Kriminalvården,... (More)
Denna uppsats belyser de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter till en effektiv bekämpning av den grova organiserade brottsligheten ställt mot behovet av skydd för den personliga integriteten. Det angrepp mot-, och den skada på rättssamhället den grova organiserade brottsligheten medför, har lett till att regeringen gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att lämna ett förslag till en effektiv bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. För-slaget från den expertgrupp som utrett frågan resulterade i Operativa rådet som inledde sin nuvarande verksamhet i september 2009. Representanter från de brottsbekämpande myndigheterna, med 200 poliser till sitt förfogan-de, fattar bindande beslut om nationella aktioner. Kriminalvården, Migra-tionsverket och Försäkringskassan utgör de samverkande myndigheterna som är knutna till Operativa rådet.

De brottsbekämpande myndigheterna har framfört krav på lättnader i sekre-tessbestämmelserna och en enhetlig registerlagstiftning för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte. Frågan om på vilket sätt informationsutbyte kan ske med samverkande myndigheter har även aktualiserats. Risken för kränkningar av den personliga integriteten genom hantering av personupp-gifter är beroende av hur uppgifter om enskilda får samlas in och lämnas ut till andra myndigheter. Spridning av personuppgifter till en större person-krets ökar riskerna för en kränkning av den personliga integriteten. Särskilt känsligt ur ett spridningshänseende är den elektroniska tillgången till olika register.

En förlegad registerlagstiftning och sekretesslag utgör hinder för en effektiv brottsbekämpning och det finns ett behov av en uppdaterad och aktuell lag-stiftning. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag till en ny polisdatalag (Prop. 2009/10:85). Med hänsyn till integritetsaspekterna bör en sekretess-brytande bestämmelse med lättnader i sekretessen för de brottsbekämpande myndigheterna införas i likhet med den som föreslås i den nya polisdatala-gen. De brottsbekämpande myndigheternas registerlagstiftning bör på sikt göras enhetlig. Generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) behöver förtydligas för att informationsutbyte som sker med stöd av den ska kunna ske på ett rättssäkert sätt. En ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som tar sikte på informationsutbytet om den grova organiserade brottsligheten, och en mer restriktiv bestämmelse avseende informationsutbytet mellan de samverkande myndigheterna, vore optimal.

Förslaget att lyfta fram skyddet för den personliga integriteten i svensk grundlag i kombination med att Dataskyddsinspektionen och Säkerhets- och integritetsnämnden utövar en parallell övervakning av myndigheternas han-tering av registren utgör ett tillfredställande skydd för den personliga integ-riteten ställt mot samhällsintresset att beivra den grova organiserade brotts-lighetens utbredning och fäste i Sverige. (Less)
Abstract
This paper highlights the law enforcement authorities' ability to effectively combat organized crime - set against the need to protect privacy. The assault and threat to the rule of law by organized crime - has caused the Govern-ment to instruct the National Police Board to submit a proposal on how to effectively combat organized crime. The recommendations of the group of experts tasked to deal with this question resulted in the creation of the Oper-ative Council (Operativa rådet), which began its current operations in Sep-tember 2009. Representatives from different law enforcement agencies as-sociated with the Operative Council have been given the mandate to make binding decisions on national action against organized crime. The Operative... (More)
This paper highlights the law enforcement authorities' ability to effectively combat organized crime - set against the need to protect privacy. The assault and threat to the rule of law by organized crime - has caused the Govern-ment to instruct the National Police Board to submit a proposal on how to effectively combat organized crime. The recommendations of the group of experts tasked to deal with this question resulted in the creation of the Oper-ative Council (Operativa rådet), which began its current operations in Sep-tember 2009. Representatives from different law enforcement agencies as-sociated with the Operative Council have been given the mandate to make binding decisions on national action against organized crime. The Operative Council, having 200 police officers at its disposal, also associate, inter alia, Swedish Prison and Probation Service, The Swedish Migration Board, and The Board of Social Security, all of them interlocking authorities linked to the Council.

Law enforcement authorities have raised demands for a less restrictive view on the secrecy rules and laws for a unified registry to allow increased infor-mation exchange between the agencies. The question of how information can be exchanged and used by the authorities has also been raised. The way in which data is collected and shared between the agencies can pose a risk of violating the privacy of the individuals investigated. The dissemination of personal data to a larger group of persons increases the risk of a violation of privacy. Particularly sensitive from a proliferation point of view is the elec-tronic access to various records.

Laws of records and law of Information and Secrecy preclude effective law enforcement and I think there is a need for an updated law. The Government of Sweden has recently made a proposal for a new act on Police Data. With regard to privacy issues, less restrictive rules on confidentiality in the information exchange between law enforcement authorities should be introduced. One such proposition can be found in the new act concerning Police Data (Prop. 2009/10:85). Law enforcement records and the laws regulating them should ultimately be harmonized. The general rule in the Act of Information and Secrecy (2009:400) needs clarification in order to make exchange of information legally secure. A new provision in the Act of Information and Secrecy designed to promote the exchange of information on organized crime, and a more restrictive provision on the exchange of information between cooperating authorities would be optimal.

The findings of this paper are that there is a need for a revision of the laws regulating the cooperation between the agencies in the Operating Council and the laws concerning the keeping of records. There is a proposal to high-light the protection of privacy in the Swedish constitution. Combined with the Data Protection Inspectorate and Security and Privacy Board engaged in a parallel monitoring of the authorities' handling of the records, should pose an adequate protection of personal integrity and an effective balance in the public interest to prosecute organized crime in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möncke, Caroline LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1628038
date added to LUP
2010-07-13 17:32:54
date last changed
2010-07-13 17:32:54
@misc{1628038,
 abstract   = {This paper highlights the law enforcement authorities' ability to effectively combat organized crime - set against the need to protect privacy. The assault and threat to the rule of law by organized crime - has caused the Govern-ment to instruct the National Police Board to submit a proposal on how to effectively combat organized crime. The recommendations of the group of experts tasked to deal with this question resulted in the creation of the Oper-ative Council (Operativa rådet), which began its current operations in Sep-tember 2009. Representatives from different law enforcement agencies as-sociated with the Operative Council have been given the mandate to make binding decisions on national action against organized crime. The Operative Council, having 200 police officers at its disposal, also associate, inter alia, Swedish Prison and Probation Service, The Swedish Migration Board, and The Board of Social Security, all of them interlocking authorities linked to the Council. 

Law enforcement authorities have raised demands for a less restrictive view on the secrecy rules and laws for a unified registry to allow increased infor-mation exchange between the agencies. The question of how information can be exchanged and used by the authorities has also been raised. The way in which data is collected and shared between the agencies can pose a risk of violating the privacy of the individuals investigated. The dissemination of personal data to a larger group of persons increases the risk of a violation of privacy. Particularly sensitive from a proliferation point of view is the elec-tronic access to various records. 

Laws of records and law of Information and Secrecy preclude effective law enforcement and I think there is a need for an updated law. The Government of Sweden has recently made a proposal for a new act on Police Data. With regard to privacy issues, less restrictive rules on confidentiality in the information exchange between law enforcement authorities should be introduced. One such proposition can be found in the new act concerning Police Data (Prop. 2009/10:85). Law enforcement records and the laws regulating them should ultimately be harmonized. The general rule in the Act of Information and Secrecy (2009:400) needs clarification in order to make exchange of information legally secure. A new provision in the Act of Information and Secrecy designed to promote the exchange of information on organized crime, and a more restrictive provision on the exchange of information between cooperating authorities would be optimal. 

The findings of this paper are that there is a need for a revision of the laws regulating the cooperation between the agencies in the Operating Council and the laws concerning the keeping of records. There is a proposal to high-light the protection of privacy in the Swedish constitution. Combined with the Data Protection Inspectorate and Security and Privacy Board engaged in a parallel monitoring of the authorities' handling of the records, should pose an adequate protection of personal integrity and an effective balance in the public interest to prosecute organized crime in Sweden.},
 author    = {Möncke, Caroline},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operativa rådet - integritet mot effektivitet i brottsbekämpningen -},
 year     = {2010},
}