Advanced

Finansinspektionens roll i kontrollen av den svenska finansmarknaden - med fokus på det finansiella företaget

Dahlroth, Emmelie (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract (Swedish)
De senaste åren av ekonomisk instabilitet har påverkat finansmarknaden och samhället både nationellt och globalt. Uppsatsen behandlar Finansinspektionens roll i att kontrollera den finansiella marknaden med syftet att begränsa eller förhindra ekonomisk instabilitet och finanskriser.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över svenska finansiella företag, utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige samt informationsgivningen i börsbolag och kontrollerar att den finansiella regleringen följs. Genom sina befogenheter och sanktionsmöjligheter kan Finansinspektionen styra och begränsa verksamheten för de som missköter sig. Finansinspektionen ansvarar även för tillståndsprövningen för de finansiella företagen. Tillståndet är en... (More)
De senaste åren av ekonomisk instabilitet har påverkat finansmarknaden och samhället både nationellt och globalt. Uppsatsen behandlar Finansinspektionens roll i att kontrollera den finansiella marknaden med syftet att begränsa eller förhindra ekonomisk instabilitet och finanskriser.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över svenska finansiella företag, utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige samt informationsgivningen i börsbolag och kontrollerar att den finansiella regleringen följs. Genom sina befogenheter och sanktionsmöjligheter kan Finansinspektionen styra och begränsa verksamheten för de som missköter sig. Finansinspektionen ansvarar även för tillståndsprövningen för de finansiella företagen. Tillståndet är en förutsättning för verksamheten i det finansiella företaget samtidigt är det effektivt kontrollverktyg för Finansinspektionen då det skapar en första kontroll vid bildandet av företaget samt ett effektivt påtryckningsmedel då en återkallelse av tillståndet utgör det mest ingripande sanktionsmedlet. Finansinspektionen ansvarar också för normgivningen dels genom utfärdandet av föreskrifter och allmänna råd dels genom att bistå regeringen med utredningar och yttranden i samband med lagstiftningsarbetet. Finansinspektionen skall även för att samråda med andra myndigheter och utländska tillsynsmyndigheter i sitt arbete och ingår i internationella kommittéer.

Ramarna för Finansinspektionens befogenheter är långtgående gentemot finansiella företag, som t.ex. kreditinstitut och värdepappersinstitut, genom de särskiljande rörelsereglerna. Det är vida rambestämmelser som samtidigt utgör grund för ingripanden och sanktioner för Finansinspektionen. Det är vidare upp till inspektionen att avgöra vilken åtgärd som är lämplig i förhållande till det finansiella företagets regelöverträdelse. Genom Finansinspektionen beslut skapas praxis som är vägledande för tolkningen av den finansiella regleringen.

Finansinspektionens kontroll kan för det finansiella företaget innebära en kvalitetsstämpel för företaget, vara ett incitament för regelefterlevnad, skapa vägledning för styrningen av verksamheten och ge möjlighet att allokera brister och risker i organisationen. Nackdelen för företaget torde vara kostnaden för kontrollen, det merarbete kontrollen skapar och att företagets möjlighet till självbestämmande begränsas. För samhället å andra sidan skapas systemstabilitet och konsumentskydd samt ekonomiska fördelar. En nackdel kan vara den begränsade konkurrensen som därmed skapar färre valmöjligheter för såväl andra företag och privatpersoner.

Finansinspektionens huvudsakliga roll i kontrollen av finansmarknaden är att övervaka och styra de finansiella företagen och aktörerna i enlighet med den finansiella regleringen. (Less)
Abstract
The latest years of economic instability have influenced the financial market and the society both nationally and globally. The thesis concerns the role of the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen, in controlling the financial market for the purpose of limiting or preventing economic instability or financial crisis.

Finansinspektionen supervises and monitors all the financial companies and other participants operating on the Swedish financial market and ensures the observance of the financial regulations. Through its legal competences and its authority to use sanctions Finansinspektionen can govern and limit the activities of the financial companies which neglect the regulations. Finansinspektionen is also... (More)
The latest years of economic instability have influenced the financial market and the society both nationally and globally. The thesis concerns the role of the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen, in controlling the financial market for the purpose of limiting or preventing economic instability or financial crisis.

Finansinspektionen supervises and monitors all the financial companies and other participants operating on the Swedish financial market and ensures the observance of the financial regulations. Through its legal competences and its authority to use sanctions Finansinspektionen can govern and limit the activities of the financial companies which neglect the regulations. Finansinspektionen is also responsible for the authorization of the financial companies. The permit is a prerequisite for any financial company’s business operations. Concurrently it is a withdrawal of the permit a severe intervention which consequently becomes an efficient tool of control for Finansinspektionen. The Authority is also responsible for regulating and publishing complementary rules in the form of regulations that are binding and general guidelines, as well as assisting the Government in the inquiries and issuance of opinions regarding legislation process. Finansinspektionen hold consultations with other national or European authorities within the frames of its work and is part of international committees.

The so-called differential business rules are providing wide range of competences towards companies as e.g. credit institutions and securities institutions. These are general rules for the business activity, but concurrently rules for Finansinspektionen’s interventions and sanctions. The Authority is to determine what kind of intervention or sanction measures are adequate to the infringement committed by the financial company. The decisions of Finansinspektionen create guidance practice regarding the interpretations of the financial regulations.

For the financial company, the control of Finansinspektionen can result in a mark of quality, an incitement of legal compliance, a guidance of governance and an allocation of risks and deficiencies in the organization of the company. The disadvantages could involve the costs of the control, both in the terms of money and time, and, most importantly, the possible circumscription of the self-governance of the company. For the society, on the other hand, the control creates stability of the financial system and consumer protection and economic advantages. The disadvantage could be the limited competition resulting in fewer options for both other companies and individuals.

The main role of Finansinspektionen in controlling the financial market is to monitor and govern the financial companies and the participants of the financial market in accordance with the financial regulation (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlroth, Emmelie
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Bankrätt, Civilrätt, oklassificerad
language
Swedish
id
1628131
date added to LUP
2010-07-13 19:49:54
date last changed
2010-07-13 19:49:54
@misc{1628131,
 abstract   = {The latest years of economic instability have influenced the financial market and the society both nationally and globally. The thesis concerns the role of the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen, in controlling the financial market for the purpose of limiting or preventing economic instability or financial crisis.

Finansinspektionen supervises and monitors all the financial companies and other participants operating on the Swedish financial market and ensures the observance of the financial regulations. Through its legal competences and its authority to use sanctions Finansinspektionen can govern and limit the activities of the financial companies which neglect the regulations. Finansinspektionen is also responsible for the authorization of the financial companies. The permit is a prerequisite for any financial company’s business operations. Concurrently it is a withdrawal of the permit a severe intervention which consequently becomes an efficient tool of control for Finansinspektionen. The Authority is also responsible for regulating and publishing complementary rules in the form of regulations that are binding and general guidelines, as well as assisting the Government in the inquiries and issuance of opinions regarding legislation process. Finansinspektionen hold consultations with other national or European authorities within the frames of its work and is part of international committees.

The so-called differential business rules are providing wide range of competences towards companies as e.g. credit institutions and securities institutions. These are general rules for the business activity, but concurrently rules for Finansinspektionen’s interventions and sanctions. The Authority is to determine what kind of intervention or sanction measures are adequate to the infringement committed by the financial company. The decisions of Finansinspektionen create guidance practice regarding the interpretations of the financial regulations.

For the financial company, the control of Finansinspektionen can result in a mark of quality, an incitement of legal compliance, a guidance of governance and an allocation of risks and deficiencies in the organization of the company. The disadvantages could involve the costs of the control, both in the terms of money and time, and, most importantly, the possible circumscription of the self-governance of the company. For the society, on the other hand, the control creates stability of the financial system and consumer protection and economic advantages. The disadvantage could be the limited competition resulting in fewer options for both other companies and individuals. 

The main role of Finansinspektionen in controlling the financial market is to monitor and govern the financial companies and the participants of the financial market in accordance with the financial regulation},
 author    = {Dahlroth, Emmelie},
 keyword   = {Associationsrätt,Bankrätt,Civilrätt,oklassificerad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finansinspektionens roll i kontrollen av den svenska finansmarknaden - med fokus på det finansiella företaget},
 year     = {2010},
}