Advanced

Positionering och dess betydelse för framgång inom mobilbranschen

Agnesson Franzén, Andre and Ling, Jesper (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Positionering och dess betydelse för framgång inom mobilbranschen Seminariedatum: 2010-06-04 Ämne/kurs: FEK P01, examensarbete, magisternivå, Strategic Management, 15 högskolepoäng Författare: André Agnesson Franzén och Jesper Ling Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: Positionering, mobilbranschen, Sony Ericsson, interna faktorer, externa faktorer Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera vilka externa och interna faktorer som påverkar företags positioneringar inom mobilbranschen. Utifrån detta resultat ämnar vi dra slutsatser kring hur viktig en tydlig positionering är för att nå framgång inom denna bransch. Baserat på de externa och interna faktorerna ämnar vi att skapa och pröva en modell för att komma... (More)
Examensarbetets titel: Positionering och dess betydelse för framgång inom mobilbranschen Seminariedatum: 2010-06-04 Ämne/kurs: FEK P01, examensarbete, magisternivå, Strategic Management, 15 högskolepoäng Författare: André Agnesson Franzén och Jesper Ling Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: Positionering, mobilbranschen, Sony Ericsson, interna faktorer, externa faktorer Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera vilka externa och interna faktorer som påverkar företags positioneringar inom mobilbranschen. Utifrån detta resultat ämnar vi dra slutsatser kring hur viktig en tydlig positionering är för att nå framgång inom denna bransch. Baserat på de externa och interna faktorerna ämnar vi att skapa och pröva en modell för att komma fram till resultat kring faktorernas betydelse. Metod: Vi har valt det kvalitativa synsättet för vår undersökning. Den främsta anledningen till vårt val är att en kvalitativ metod tillåter oss att studera vårt ämne på djupet. Vi har valt en abduktivt ansats vilket är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Vårt deduktiva inslag består av befintliga teorier vi använt oss av när vi utformat intervjufrågor. Det induktiva består i att vår teoretiska referensram i viss mån valts ut genom empiriska iakttagelser. För vår undersökning har vi valt en fallstudiedesign. Teoretiska perspektiv: Då denna uppsats behandlar positionering har Michael Porters teorier inom ämnet en central roll i vår teoretiska referensram. Som motpol till Porters teorier har vi även fokuserat på det resursbaserade perspektivet. För att försöka skapa en helhetsbild över positionering inom mobilbranschen har vi utgått från Donald Lehman och Russel Winers teorier kring externa faktorer som påverkar företag. Slutligen har vi även beskrivit Porters five competitive forces och teorier kopplade till varumärket. Empiri: I empirin har vi samlat in den information som varit nödvändig för att analysera våra fallföretag. Utifrån den primärdata vi har samlat in, har vi skapat en bild av vilka externa faktorer som påverkat mobilbranschen i sin allmänhet, men våra fallföretag i synnerhet. Gällande de interna faktorerna har vi presenterat information om företagens strategival, varumärkesidentitet och positioneringar utifrån både från primär- och sekundärkällor. Slutsatser: Både interna och externa faktorer påverkar i allra högsta grad företagens positionering inom mobilbranschen. Vidare konstaterar vi att Michael Porters teorier om positionering stämmer väl överrens med situationen inom branschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Agnesson Franzén, Andre and Ling, Jesper
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Positionering, mobilbranschen, Sony Ericsson, interna faktorer, externa faktorer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1647584
date added to LUP
2010-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:10:42
@misc{1647584,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Positionering och dess betydelse för framgång inom mobilbranschen Seminariedatum: 2010-06-04 Ämne/kurs: FEK P01, examensarbete, magisternivå, Strategic Management, 15 högskolepoäng Författare: André Agnesson Franzén och Jesper Ling Handledare: Matts Kärreman Fem nyckelord: Positionering, mobilbranschen, Sony Ericsson, interna faktorer, externa faktorer Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera vilka externa och interna faktorer som påverkar företags positioneringar inom mobilbranschen. Utifrån detta resultat ämnar vi dra slutsatser kring hur viktig en tydlig positionering är för att nå framgång inom denna bransch. Baserat på de externa och interna faktorerna ämnar vi att skapa och pröva en modell för att komma fram till resultat kring faktorernas betydelse. Metod: Vi har valt det kvalitativa synsättet för vår undersökning. Den främsta anledningen till vårt val är att en kvalitativ metod tillåter oss att studera vårt ämne på djupet. Vi har valt en abduktivt ansats vilket är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Vårt deduktiva inslag består av befintliga teorier vi använt oss av när vi utformat intervjufrågor. Det induktiva består i att vår teoretiska referensram i viss mån valts ut genom empiriska iakttagelser. För vår undersökning har vi valt en fallstudiedesign. Teoretiska perspektiv: Då denna uppsats behandlar positionering har Michael Porters teorier inom ämnet en central roll i vår teoretiska referensram. Som motpol till Porters teorier har vi även fokuserat på det resursbaserade perspektivet. För att försöka skapa en helhetsbild över positionering inom mobilbranschen har vi utgått från Donald Lehman och Russel Winers teorier kring externa faktorer som påverkar företag. Slutligen har vi även beskrivit Porters five competitive forces och teorier kopplade till varumärket. Empiri: I empirin har vi samlat in den information som varit nödvändig för att analysera våra fallföretag. Utifrån den primärdata vi har samlat in, har vi skapat en bild av vilka externa faktorer som påverkat mobilbranschen i sin allmänhet, men våra fallföretag i synnerhet. Gällande de interna faktorerna har vi presenterat information om företagens strategival, varumärkesidentitet och positioneringar utifrån både från primär- och sekundärkällor. Slutsatser: Både interna och externa faktorer påverkar i allra högsta grad företagens positionering inom mobilbranschen. Vidare konstaterar vi att Michael Porters teorier om positionering stämmer väl överrens med situationen inom branschen.},
 author    = {Agnesson Franzén, Andre and Ling, Jesper},
 keyword   = {Positionering,mobilbranschen,Sony Ericsson,interna faktorer,externa faktorer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Positionering och dess betydelse för framgång inom mobilbranschen},
 year     = {2010},
}