Advanced

När Gud tömde askfatet …

Johansson, Pia LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I samband med askmolnet under våren 2010 ställdes flertalet arbetsgivare inför problematiken hur arbetstagares frånvaro skulle hanteras. Uppsatsen redogör vilken arbetsrättslig reglering som finns när det gäller frånvaro orsakat av en force majeure situation, samt hur några utvalda organisationer tillämpade dessa regler i samband med askmolnet. Den belyser även hur regleringen skiljer sig beroende på vem som bär risken för att arbete ej kan bli utfört. Den beskriver dessutom för huruvida någon skillnad fanns mellan hur offentlig och privat sektor hanterade frånvaron i uppkommen force majeure situation, samt vilka konsekvenser askmolnet hade för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

En slutsats som kunde dras var att den arbetsrättsliga... (More)
I samband med askmolnet under våren 2010 ställdes flertalet arbetsgivare inför problematiken hur arbetstagares frånvaro skulle hanteras. Uppsatsen redogör vilken arbetsrättslig reglering som finns när det gäller frånvaro orsakat av en force majeure situation, samt hur några utvalda organisationer tillämpade dessa regler i samband med askmolnet. Den belyser även hur regleringen skiljer sig beroende på vem som bär risken för att arbete ej kan bli utfört. Den beskriver dessutom för huruvida någon skillnad fanns mellan hur offentlig och privat sektor hanterade frånvaron i uppkommen force majeure situation, samt vilka konsekvenser askmolnet hade för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

En slutsats som kunde dras var att den arbetsrättsliga regleringen var både blygsam och ålderstigen, samt att sedvanan var svag i organisationer hur frånvaro orsakad av force majeure skulle hanteras. Undersökningen visar även att privatanställda arbetstagare fick, genom att kompensera frånvaron, bära risken i större omfattning än offentliganställda. Det framkom också att ingen organisation hade fastställda handlingsplaner för hur frånvaron skulle hanteras, inte heller en samlad bild av vilka konsekvenser och kostnader askmolnet hade orsakat dem. Undersökningen visar att det finns ett behov av tydligare reglering när det gäller arbetstagares frånvaro som orsakats av force majeure. (Less)
Abstract
During the spring of 2010 the ash cloud from an erupted Icelandic volcano caused serious problems across Europe. Several organisations faced problems, for example stranded employees abroad who were unable to appear at work. This paper describes the Swedish labour law regulation that exists in the absence caused by a force majeure situation, and how some selected organisations applied these rules in connection with the ash cloud. It also highlights how the regulation is different depending on who bears the risk when the work cannot be done. Furthermore, the study discuss whether any difference existed between the public and private sector managed the absence of the resulting force majeure situation, and what consequences the ash cloud had... (More)
During the spring of 2010 the ash cloud from an erupted Icelandic volcano caused serious problems across Europe. Several organisations faced problems, for example stranded employees abroad who were unable to appear at work. This paper describes the Swedish labour law regulation that exists in the absence caused by a force majeure situation, and how some selected organisations applied these rules in connection with the ash cloud. It also highlights how the regulation is different depending on who bears the risk when the work cannot be done. Furthermore, the study discuss whether any difference existed between the public and private sector managed the absence of the resulting force majeure situation, and what consequences the ash cloud had for both employees and employers.

One conclusion could be drawn that the labour law was both modest and aged, and that the custom was weak in organisations how absences caused by force majeure would be handled. This study also shows that privately employed workers were, by compensating the absence, to bear the risk to a greater extent than public sector workers. It also emerged that no organisation had identified action plans for how the absence would be handled, nor a complete picture of the consequences and costs the ash cloud had caused them. The study shows that there is a need for clearer regulation of worker absences due to force majeure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Pia LU
supervisor
organization
alternative title
... och askmolnet från vulkanen Eyjafjallajökul bredde ut sig på Europas himmel. Om skyldigheter och rättigheter vid frånvaro orsakad av force majeure.
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
labour law – employment security - absence – distribution of risk – force majeure arbetsrätt - anställningsskydd - frånvaro - riskfördelning – force majeure
language
Swedish
id
1711862
date added to LUP
2010-11-15 16:12:19
date last changed
2010-11-16 09:31:09
@misc{1711862,
 abstract   = {During the spring of 2010 the ash cloud from an erupted Icelandic volcano caused serious problems across Europe. Several organisations faced problems, for example stranded employees abroad who were unable to appear at work. This paper describes the Swedish labour law regulation that exists in the absence caused by a force majeure situation, and how some selected organisations applied these rules in connection with the ash cloud. It also highlights how the regulation is different depending on who bears the risk when the work cannot be done. Furthermore, the study discuss whether any difference existed between the public and private sector managed the absence of the resulting force majeure situation, and what consequences the ash cloud had for both employees and employers.

One conclusion could be drawn that the labour law was both modest and aged, and that the custom was weak in organisations how absences caused by force majeure would be handled. This study also shows that privately employed workers were, by compensating the absence, to bear the risk to a greater extent than public sector workers. It also emerged that no organisation had identified action plans for how the absence would be handled, nor a complete picture of the consequences and costs the ash cloud had caused them. The study shows that there is a need for clearer regulation of worker absences due to force majeure.},
 author    = {Johansson, Pia},
 keyword   = {labour law – employment security - absence – distribution of risk – force majeure

arbetsrätt - anställningsskydd - frånvaro - riskfördelning – force majeure},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När Gud tömde askfatet …},
 year     = {2010},
}