Advanced

Beslutsfattandestilar hos svenska officerskadetter

Engkvist, Dennis LU (2011) PSYK01 20102
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersökte beslutsfattandestilar enligt General Decision Making Styles Inventory – GDMS, (Scott & Bruce 1995), social önskvärdhet med Social Desirability Scale– MC-SDS, Mar-lowe and Crowne (1960), tvivel kring den egna bedömningsförmågan enligt Jugdmental Self-doubt Scale – JSDS, (Mirels et al., 2002), beslutsfattandedimensioner enligt Melbourne Decision Making Questionnare – MDMQ, (Mann et al., 1997), samt Indecisiveness Scale– IS, (Frost & Shows, (1993) för att mäta obeslutsamhet. Urvalet bestod av 124 svenska officerskadetter, från två årskullar. Vidare studerades hur social önskvärdhet, tvivel kring den egna bedömningsför-mågan, beslutsfattandesdimensioner samt obeslutsamhet förhöll sig gentemot beslutsfattandesti-larna.... (More)
Studien undersökte beslutsfattandestilar enligt General Decision Making Styles Inventory – GDMS, (Scott & Bruce 1995), social önskvärdhet med Social Desirability Scale– MC-SDS, Mar-lowe and Crowne (1960), tvivel kring den egna bedömningsförmågan enligt Jugdmental Self-doubt Scale – JSDS, (Mirels et al., 2002), beslutsfattandedimensioner enligt Melbourne Decision Making Questionnare – MDMQ, (Mann et al., 1997), samt Indecisiveness Scale– IS, (Frost & Shows, (1993) för att mäta obeslutsamhet. Urvalet bestod av 124 svenska officerskadetter, från två årskullar. Vidare studerades hur social önskvärdhet, tvivel kring den egna bedömningsför-mågan, beslutsfattandesdimensioner samt obeslutsamhet förhöll sig gentemot beslutsfattandesti-larna. Resultaten visade att årskullarna inte skilde sig signifikant på någon av skalorna. Mindre önskvärda beslutsfattandestilar, beroende samt undvikande, var relaterade till tvivel kring den egna bedömningsförmågan, samt obeslutsamhet. Analyser genomfördes för testernas interna kon-sistens och interkorrelationer. En regressionsanalys visade att tvivel kring den egna bedömnings-förmågan unikt bidrog till förklarade varians hos fyra av fem beslutsfattandestilarna. Obeslut-samhet bidrog unikt till den förklarade variansen hos tre beslutsfattandestilar. Social önskvärdhet bidrog signifikant på en beslutsfattandestil. Det var låg förklarad varians från regressionsmo-dellerna, även från enskilda prediktorer. Studiens resultat skiljde sig inte nämnvärt från tidigare studier avseende beslutsfattandestilar hos officerare. Studien har bidragit med att undersöka en urvalsgrupp som inte tidigare undersökts i detta avseende. Praktisk tillämpning av resultatet är främst vid rekrytering av officerskadetter samt vid jämförelse med andra populationers beslutsfat-tandestilar. (Less)
Abstract
The study investigated decision making styles according to the General Decision Making Styles Inventory – GDMS, (Scott & Bruce 1995) social desirability was measured with the Social De-sirability Scale– MC-SDS, Marlowe and Crowne (1960), judgmental self-doubt was measured with the Judgmental Self-doubt Scale – JSDS (Mirels et al., 2002), dimensions of decision making with the Melbourne Decision Making Questionnaire – MDMQ, and indecisiveness was measured with the Indecisiveness Scale– IS, (Frost & Shows, (1993). The sample consisted of 124 Swedish military cadets, from two different cadet classes. Furthermore, the study investigated how social desirability, judgmental self-doubt, decision making dimensions and indecisiveness correlated... (More)
The study investigated decision making styles according to the General Decision Making Styles Inventory – GDMS, (Scott & Bruce 1995) social desirability was measured with the Social De-sirability Scale– MC-SDS, Marlowe and Crowne (1960), judgmental self-doubt was measured with the Judgmental Self-doubt Scale – JSDS (Mirels et al., 2002), dimensions of decision making with the Melbourne Decision Making Questionnaire – MDMQ, and indecisiveness was measured with the Indecisiveness Scale– IS, (Frost & Shows, (1993). The sample consisted of 124 Swedish military cadets, from two different cadet classes. Furthermore, the study investigated how social desirability, judgmental self-doubt, decision making dimensions and indecisiveness correlated with the decision making styles. The results showed that the classes did not differ significantly from each other on either of the scales. Less desirable decision making styles, dependent and avoidant, were related to judgmental self-doubt and indecisiveness. Analyses were conducted to investigate the internal consistencies and the inter-correlations. Analysis of regression showed that judgmental self-doubt uniquely contributed to explaining the variance among four of the five decision making styles. Indecisiveness uniquely contributed to the variance among three of the decision making styles. Social desirability contributed significantly on one decision making style. Explained variances from the regression models were quite low, even from single predictors. The results did not differ from previous studies regarding decision making styles among military officers. By investigating a previous non-investigated group on decision making styles, this study contributes to decision making science. Practical implications of these results are mainly towards recruitment of cadets and to compare the results with other groups on decision making styles. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engkvist, Dennis LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Militärer, Kadetter, Beslutsfattandestil, Social önskvärdhet, Obeslutsamhet
language
Swedish
id
1763101
date added to LUP
2011-02-03 15:55:20
date last changed
2011-02-03 15:55:20
@misc{1763101,
 abstract   = {The study investigated decision making styles according to the General Decision Making Styles Inventory – GDMS, (Scott & Bruce 1995) social desirability was measured with the Social De-sirability Scale– MC-SDS, Marlowe and Crowne (1960), judgmental self-doubt was measured with the Judgmental Self-doubt Scale – JSDS (Mirels et al., 2002), dimensions of decision making with the Melbourne Decision Making Questionnaire – MDMQ, and indecisiveness was measured with the Indecisiveness Scale– IS, (Frost & Shows, (1993). The sample consisted of 124 Swedish military cadets, from two different cadet classes. Furthermore, the study investigated how social desirability, judgmental self-doubt, decision making dimensions and indecisiveness correlated with the decision making styles. The results showed that the classes did not differ significantly from each other on either of the scales. Less desirable decision making styles, dependent and avoidant, were related to judgmental self-doubt and indecisiveness. Analyses were conducted to investigate the internal consistencies and the inter-correlations. Analysis of regression showed that judgmental self-doubt uniquely contributed to explaining the variance among four of the five decision making styles. Indecisiveness uniquely contributed to the variance among three of the decision making styles. Social desirability contributed significantly on one decision making style. Explained variances from the regression models were quite low, even from single predictors. The results did not differ from previous studies regarding decision making styles among military officers. By investigating a previous non-investigated group on decision making styles, this study contributes to decision making science. Practical implications of these results are mainly towards recruitment of cadets and to compare the results with other groups on decision making styles.},
 author    = {Engkvist, Dennis},
 keyword   = {Militärer,Kadetter,Beslutsfattandestil,Social önskvärdhet,Obeslutsamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsfattandestilar hos svenska officerskadetter},
 year     = {2011},
}