Advanced

The Small Print: Damage Liability, Comparative study on Article 74 of the CISG and Section 53 of the SGA

Nilsson, Sophia LU (2011) HARK11 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Eftersom Storbritannien efter mer än 30 år sedan CISG:s ikraftträdande fortfarande inte har anslutit sig till konventionen, frågan uppstår om varför så är fallet. Kan det vara så att det till en viss del kan bero på skillnader angående hur den engelska tillämpliga lagen ifråga och CISG ställer sig till skyldigheten att betala skadestånd? Syftet med uppsatsen är att klargöra de likheter och skillnader i de två lagarna beträffande säljarens förpliktelse att betala skadestånd till köparen för att ha levererat defekta varor. Klargörelsen är utförd för att upplysa vilka konsekvenser de här likheterna och skillnaderna för med sig till kommersiella aktörer på den internationella marknaden när de sluter avtal.
Till grund för den här uppsatsen är... (More)
Eftersom Storbritannien efter mer än 30 år sedan CISG:s ikraftträdande fortfarande inte har anslutit sig till konventionen, frågan uppstår om varför så är fallet. Kan det vara så att det till en viss del kan bero på skillnader angående hur den engelska tillämpliga lagen ifråga och CISG ställer sig till skyldigheten att betala skadestånd? Syftet med uppsatsen är att klargöra de likheter och skillnader i de två lagarna beträffande säljarens förpliktelse att betala skadestånd till köparen för att ha levererat defekta varor. Klargörelsen är utförd för att upplysa vilka konsekvenser de här likheterna och skillnaderna för med sig till kommersiella aktörer på den internationella marknaden när de sluter avtal.
Till grund för den här uppsatsen är användandet av juridisk metod. Uppsatsen är därmed baserad på information hämtad från de olika hörnstenarna som CISG:s respektive Englands rätts- och regelsystem baseras på.
De skillnader som funnits hänför sig primärt inte till metoden för uträkning av skadestånd, även om det vaga språket i CISG lämnar utrymme till domstolar för flexibilitet, utan den huvudsakliga skillnaden ligger i begränsningarna för att betala skadestånd och vilka kostnader som inkluderas i säljarens förpliktelse att återställa köparens förlust. Till exempel, till skillnad från CISG, giltigförklarar SGA inte alla straffklausuler, och i kontrast till SGA tillåter inte CISG att den kontraktsbrytande parten betalar för skador orsakade på fysiska personer, och inte heller att den förlorande parten ska betala för den segrande partens juridiska kostnader hänförbara till domstolsprocessen.
Kommersiella aktörer stöter på det problemet att skadeståndets summa i stor utsträckning skiljer sig åt beroende på de rådande omständigheterna kring ett särskilt kontrakt. Men efter snabb överblick av informationen utredd i den här uppsatsen, och om man inte gräver för djupt, kan det finnas skäl att stipulera att CISG i relation till SGA begränsar skadeståndet eftersom den inte tillåter vissa ersättningar eller juridiska kostnader att anses som utbetalbara. Dessutom, eftersom CISG internationella karaktär lämnar en viss bestämmanderätt till nationella lagar, medför att handelsmän därför måste välja mellan juridisk säkerhet tillskriven engelsk lag och, den kanske inte så tilltalande flexibiliteten given av CISG.
Fem nyckelord i denna uppsats: skadestånd, defekta varor, artikel 74, section 53, komparativ. (Less)
Abstract
Since the U.K. after more than 30 years from the CISG’s enforcement still has not adopted the Convention, the question arises; how come? Could it be that this partially is due to differences in how the English applicable law and the CISG addresses liability for damages? The objective of this paper is to elucidate the similarities and differences in the two laws, regarding the seller’s obligation to pay damages to the buyer for delivering defective goods. This is executed to enlighten what consequences these similarities and differences enclose to commercial actors on the international market when concluding their contracts.
This paper is based on the usage of legal methodology, which means that the information collected for this paper... (More)
Since the U.K. after more than 30 years from the CISG’s enforcement still has not adopted the Convention, the question arises; how come? Could it be that this partially is due to differences in how the English applicable law and the CISG addresses liability for damages? The objective of this paper is to elucidate the similarities and differences in the two laws, regarding the seller’s obligation to pay damages to the buyer for delivering defective goods. This is executed to enlighten what consequences these similarities and differences enclose to commercial actors on the international market when concluding their contracts.
This paper is based on the usage of legal methodology, which means that the information collected for this paper originates from the cornerstones of the regulatory system and the body of legal rules which the CISG respectively the English law is based on.
The differences found do not primarily concern the method of calculation damages although the ambiguous language in the CISG leaves the courts with some flexibility, the main differences are attributable to the limitations to pay damages and what costs may be included in the seller’s obligation to recover the buyer’s loss. For instance, contrary to the CISG, the SGA does not validate all penalty clauses, and contrary to the SGA, the CISG does not allow for the breaching party to pay for losses caused to physical persons or the losing party to pay for the winning party’s litigation expenses.
Commercial actors are faced with the problem that the amount of payable damages differs to a great extent due to the certain circumstances surrounding a specific contract. But if glancing at the information provided in this paper and not digging to deep into it, it might be fair to stipulate that the CISG in relation to the SGA does limit the sum of recoverable damages since it does not allow certain indemnity interests or litigation costs to be included. Additionally, because of the CISG’s international character it does leave some discretion to domestic laws, and merchants may have to choose between the legal certainty provided by the English law and the, maybe not so preferable, flexibility offered by the CISG.
Five keywords in this paper: damages, defective goods, article 74, section 53, comparative. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sophia LU
supervisor
organization
course
HARK11 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skadestånd, defekta varor, artikel 74, section 53, komparativ
language
English
id
1763439
date added to LUP
2011-02-02 09:50:56
date last changed
2011-02-02 09:50:56
@misc{1763439,
 abstract   = {Since the U.K. after more than 30 years from the CISG’s enforcement still has not adopted the Convention, the question arises; how come? Could it be that this partially is due to differences in how the English applicable law and the CISG addresses liability for damages? The objective of this paper is to elucidate the similarities and differences in the two laws, regarding the seller’s obligation to pay damages to the buyer for delivering defective goods. This is executed to enlighten what consequences these similarities and differences enclose to commercial actors on the international market when concluding their contracts. 
This paper is based on the usage of legal methodology, which means that the information collected for this paper originates from the cornerstones of the regulatory system and the body of legal rules which the CISG respectively the English law is based on.
The differences found do not primarily concern the method of calculation damages although the ambiguous language in the CISG leaves the courts with some flexibility, the main differences are attributable to the limitations to pay damages and what costs may be included in the seller’s obligation to recover the buyer’s loss. For instance, contrary to the CISG, the SGA does not validate all penalty clauses, and contrary to the SGA, the CISG does not allow for the breaching party to pay for losses caused to physical persons or the losing party to pay for the winning party’s litigation expenses. 
Commercial actors are faced with the problem that the amount of payable damages differs to a great extent due to the certain circumstances surrounding a specific contract. But if glancing at the information provided in this paper and not digging to deep into it, it might be fair to stipulate that the CISG in relation to the SGA does limit the sum of recoverable damages since it does not allow certain indemnity interests or litigation costs to be included. Additionally, because of the CISG’s international character it does leave some discretion to domestic laws, and merchants may have to choose between the legal certainty provided by the English law and the, maybe not so preferable, flexibility offered by the CISG.
Five keywords in this paper: damages, defective goods, article 74, section 53, comparative.},
 author    = {Nilsson, Sophia},
 keyword   = {skadestånd,defekta varor,artikel 74,section 53,komparativ},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Small Print: Damage Liability, Comparative study on Article 74 of the CISG and Section 53 of the SGA},
 year     = {2011},
}